Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Додатки

Меню розділу
Додаток 1
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства
культури і мистецтв України
314 від “11” 06 1996 р.
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про краєзнавчу роботу бібліотек
системи Міністерства культури і мистецтв України
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1. Мета “Положення...” - удосконалення краєзнавчої діяльності бібліотек, уточнення її змісту, основних завдань.
1.2. Краєзнавча діяльність бібліотек - один з провідних напрямів бібліотечної робти - передбачає виявлення, збирання і організацію загальнодоступного користування інформацією про певну місцевість (край)1, зафіксованою у документах. Краєзнавча діяльність бібліотек здійснюється в формах, в цілому притаманних бібліотечній роботі.
1.3. Краєзнавча діяльність бібліотек сприяє:
- соціальному, економічному, культурному розвитку краю;
- охороні і раціональному використанню природних багатств і культурної спадщини краю;
- всебічному вивченню і науковому дослідженню краю;
- формуванню національної свідомості, вихованню поваги до історії і культури краю;
- розвитку творчих здібностей особистості на основі місцевих традицій народного та професійного мистецтва.
1.4. Базою краєзнавчої діяльності бібліотек є краєзнавчі фонди, які включають:
1) документи, пов’язані з краєм змістом, - незалежно від тиражу, мови, місця видання чи виготовлення, політичної чи ідейної спрямованості (краєзнавчі документи);
2) документи, пов’язані з краєм походженням (місцеві видання), опубліковані на території краю, - незалежно від їх змісту, виду, способу видання, мови, в т.ч. малотиражні, внутрівідомчі, вузькоспеціальні та ін.
1.5. Координують краєзнавчу діяльність бібліотек в державі, області, місті, районі, селі і здійснюють методичне забезпечення Національна парламентська бібліотека України, Державна бібліотека України для юнацтва, Державна бібліотека України для дітей, Одеська державна наукова бібліотека ім. М.Горького, Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка, Державна історична бібліотека України, універсальна наукова бібліотека ім. І.Франка Автономної Республіки Крим, обласні універсальні наукові бібліотеки, центральні міські і районні бібліотеки.
1.6. Краєзнавча робота здійснюється у відповідності з діючим законодавством України, стандартами та іншими документами, які регламентують бібліотечну діяльність, цим положенням.
 
2. ОРГАНІЗАЦІЯ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ БІБЛІОТЕК
 
2.1. Краєзнавча робота окремої бібліотеки ведеться у відповідності з статутом (положенням) бібліотеки, її завданями і функціями.
2.1.1. Краєзнавчу роботу здійснюють спеціальні структурні підрозділи (відділи, сектори), або працівники, які відповідають за цю ділянку роботи, - за участю і в координації з усіма підрозділами на основі фондів і довідково-бібліографічного апарату бібліотек.
2.2. Краєзнавча робота бібліотек проводиться на засадах:
- єдності організаційних, методичних рішень, координації і кооперування;
- раціонального використання біблітечно-бібліографічних ресурсів регіону;
- впровадження в практику роботи сучасних технологій і результатів наукових досліджень.
 
3. ФУНКЦІЇ БІБЛІОТЕК
 
3.1. Національна парламентська бібліотека України формує на основі обов’язкового примірника документів краєзнавчий фонд, здійснює бібліотечно-бібліографічне облуговування читачів, методично забезпечує виконання бібліотеками краєзнавчої роботи:
- вивчає і аналізує стан краєзнавчої діяльності бібліотек, визначає її напрями, вирішує організаційні і методичні проблеми;
- розробляє і впроваджує документи нормативного і методичного характеру, перспективні плани і програми;
- узгоджує напрями, організаційні і методичні питання краєзнавчої діяльності з крупними і галузевими бібліотеками країни, які очолюють свою бібліотечну мережу; координує роботу по формуванню системи краєзнавчих бібліографічних посібників;
- надає методичну і практичну допомогу бібліотекам країни з конкретних питань краєзнавчої роботи, сприяє у виявленні, збиранні і використанні краєзнавчих матеріалів;
- проводить науково-дослідну роботу в галузі краєзнавчої діяльності бібліотек;
- поширює кращий досвід краєзнавчої роботи бібліотек;
- організовує наради, науково-практичні конференції, семінари, стажування та інші заходи з питань краєзнавчої роботи бібліотек.
3.2. Одеська державна наукова бібліотека ім. М.Горького і Харківська державна наукова бібліотека ім. В.І.Короленка:
- формують фонд краєзнавчих документів;
- здійснюють бібліографічну діяльність в галузі краєзнавства;
- обслуговують читачів краєзнавчими документами;
- популяризують краєзнавчі документи засобами бібліотечної роботи;
- вивчають і аналізують стан краєзнавчої діяльності бібліотек, беруть участь у визначенні її напрямів, вирішенні організаційних і методичних проблем, розробці і впровадженні документів нормативного і методичного характеру, перспективних планів і програм;
- надають методичну допомогу бібліотекам з конкретних питань краєзнавчої роботи;
- проводять науково-дослідну роботу в галузі краєзнавчої діяльності бібліотек;
- поширюють кращий досвід краєзнавчої роботи бібліотек;
- проводять науково-практичні конференції, семінари, стажування та інші заходи з питань краєзнавчої роботи бібліотек;
- координують роботу по основних напрямах краєзнавчої діяльності бібліотек.
3.3. Державна бібліотека України для дітей і Державна бібліотека України для юнацтва здійснюють методичну, практичну і консультативну допомогу з питань краєзнавства для бібліотек, які обслуговують дітей і юнацтво, організаторів читання цієї категорії читачів:
- формують фонд методично-бібліографічних матеріалів краєзнавчого характеру, підготовлених бібліотеками України для дітей і юнацтва, і на його основі узагальнюють і поширюють кращий досвід краєзнавчої роботи серед юних читачів;
- розробляють матеріали методичного характеру з питань краєзнавчої роботи серед дітей і юнацтва;
- проводять науково-дослідну роботу в галузі краєзнавчої діяльності бібліотек;
- координують з іншими бібліотеками підготовку та видання спільних методичних матеріалів, нормативних документів, проведення наукових досліджень та заходів по підвищенню кваліфікації з питань бібліотечного краєзнавства.
3.4. Державна історична бібліотека України:
- формує з максимальною повнотою фонд документів з історії країни, місцевостей, населених пунктів, здійснює бібліографічну інформацію про них, популяризує історичні знання;
- формує бібліографічну базу даних з історії України, історичного краєзнавства, суміжних історичних дисциплін;
- аналізує діяльність бібліотек України в галузі історичного краєзнавства, визначає шляхи і напрями її дальшого удосконалення;
- вивчає, узагальнює і поширює кращий досвід історико-краєзнавчої роботи бібліотек;
- бере участь у розробці питань теорії і практики краєзнавчої діяльності та проводить науково-дослідну роботу;
- проводить науково-практичні конференції, семінари, стажування, консультації для працівників бібліотек з питань організації і удосконалення історико-краєзнавчої діяльності бібліотек;
- координує свою діяльність з бібліотеками, науково-дослідними установами, учбовими закладами, громадськими організаціями та ін.
3.5. Універсальна наукова бібліотека ім. І.ФранкаАвтономної Республіки Крим, обласні універсальні наукові бібліотеки:
- виявляють краєзнавчі документи та місцеві видання і на основі обов’язкового примірника місцевих видань формують краєзнавчий фонд;
- відображають відомості про краєзнавчі документи і місцеві видання, незалежно від місця зберігання, у зведеному краєзнавчому каталозі і каталозі місцевих видань;
- створюють фактографічні краєзнавчі банки даних;
- здійснюють бібліографічне інформування про краєзнавчі документи і місцеві видання;
- забезпечують формування системи краєзнавчих бібліографічних посібників;
- обслуговують краєзнавчими документами і місцевими виданнями читачів своєї бібліотеки, інших бібліотек - по міжбібліотечному абонементу;
- популяризують краєзнавчі документи засобами бібліотечної роботи;
- надають методичну допомогу в краєзнавчій роботі бібліотекам області, узагальнюють і поширюють кращий досвід;
- проводять науково-дослідну роботу з питань краєзнавчої діяльності бібліотек;
- організують міжвідомчу взаємодію бібліотек області по основних напрямках краєзнавчої діяльності на основі зведеного перспективного планування.
3.6. Обласні бібліотеки для дітей і обласні бібліотеки для юнацтва:
- виявляють і зосереджують у фонді максимально повне зібрання краєзнавчих документів відповідно до вікових категорій читачів;
- формують краєзнавчий довідково-бібліографічний апарат;
- формують банки краєзнавчих даних;
- складають краєзнавчі бібліографічні посібники;
- здійснюють бібліографічне інформування з питань краєзнавства свого читацького контингенту;
- пропагують краєзнавчу літературу, поширюють знання про край відповідними формами масової роботи;
- використовують краєзнавчі матеріали у виховній роботі;
- надають методичну допомогу в краєзнавчій роботі бібліотекам області, узагальнюють і поширюють кращий досвід;
- проводять науково-дослідну роботу в галузі краєзавчої діяльності бібліотек для дітей та юнацтва;
- координують свою діяльність з бібліотеками, учбовими закладами, громадськими організаціями та ін.
3.7. Централізовані бібліотечні системи1:
- формують краєзнавчий фонд: у центральній бібліотеці - в повному складі, у філіалах - фонд документів про регіон, який обслуговують;
- організовують довідково-бібліографічний апарат (зведену краєзнавчу картотеку в центральній бібліотеці та краєзнавсі картотеки в бібліотеках-філіалах; фонд довідкових і бібліографічних посібників краєзнавчого змісту, архів виконаних довідок краєзнавчої тематики; фактографічні картотеки з питань історії, культури, економіки, екології краю);
- здійснюють бібліотечно-бібліографічне обслуговування з питань краєзнавства;
- популяризують документи про край, поширюють інформацію про його історичні, економічні, політичні, культурні та інші особливості;
- беруть участь в експериментальних розробках і впровадженні результатів наукових досліджень з питань бібліотечного краєзнавства;
- координують краєзнавчу діяльність бібліотек району, поширюють кращий досвід роботи, співпрацюють з учбовими закладами, культурно-освітніми установами і громадськими організаціями, товариствами, краєзнавчими осередками.
 
Примірний розподіл функцій бібліотек області по формуванню системи краєзнавчих бібліографічних посібників
 
1. Наукові бібліотеки філій НАН України:
а) науково-допоміжні галузеві тематичні краєзнавчі покажчики;
б) покажчики праць філії;
в) бібліографічні і персональні посібники про працівників філії;
г) покажчики змісту періодичних видань, збірників, видань, що продовжуються, які видаються науковими установами філії.
2. Галузеві бібліотеки:
а) науково-допоміжні галузеві і тематичні покажчики.
3. Бібліотеки вузів:
а) науково-допоміжні галузеві і тематичні покажчики про край;
б) покажчики праць вузу;
в) краєзнавчі бібліографічні покажчики, які забезпечують навчальні і загальноосвітні потреби студентів.
4. Універсальна наукова бібліотека ім. І.Франка Автономної Республіки Крим, обласні універсальні наукові бібліотеки:
а) універсальні поточні покажчики літератури про край;
б) ретроспективні покажчики універсального характеру, зведені друковані каталоги краєзнавчих книг;
в) рекомендаційні посібники універсального характеру типу “Що читати про край”, календарі знаменних і пам’ятних дат;
г) галузеві і тематичні посібники;
д) бібліографічні і персональні посібники;
е) краєзнавчі бібліографічні покажчики другого і вищих ступенів.
5. Обласні бібліотеки для юнацтва і обласні бібліотеки для дітей:
а) Рекомендаційні посібники універсального характеру типу “Що читати про край”, календарі місцевих пам’ятних дат (спільно з ОУНБ);
б) рекомендаційні краєзнавчі посібники (тематичні і бібліографічні) для юнацтва і дітей.
6. Централізовані бібліотечні системи:
а) універсальні краєзнавчі рекомендаційні посібники про райони і міста;
б) тематичні і бібліографічні посібники “малих форм”.
 
 
Додаток 2
Примірна схема
зведеного систематичного краєзнавчого каталога
(основний ряд)
 
РАЙОН/МІСТО (КРАЙ) В ЦІЛОМУ
- Загальні праці про область/район
- Довідкові видання
- Бібліографічні покажчики
- Статистичні матеріали
- Населення. Демографія
- Адміністративно-територіальний поділ
- Видатні діячі і край
- Знатні люди і уродженці краю (оглядові праці, збірники статей)
- Знаменні дати краю, їх відзначення
- Пам’ятники і пам’ятні місця краю
- Краєзнавство
 
ІСТОРІЯ КРАЮ
- Археологія. Археологічні експедиції і дослідження на території краю
- Етнографія краю
- Допоміжні історичні дисципліни
 
Історія краю до 1917р.
- Найдавніше минуле краю
- Край у ІХ-ХІІІ ст.
- Край у XIII ст. -до 1654 р.
- Край у II половині ХVІІ-ХVIII ст.
- Край у XIX ст.
- Край на початку XX ст. до 1917 р.
 
Історія краю в радянський період
- Край в 1917-1920 рр.
                                      1921-1941 рр.
                                      1941-1945 рр.
                                      1946-1958 рр.
                                      1959-1991 рр.
Край в період розбудови суверенної незалежної Української держави (з 1.12.1991 р.)
 
ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ КРАЮ
-   Природа краю в цілому
-   Геофізична, геологічна і географічна характеристика краю
-   Рослинний і тваринний світ (флора і фауна)
-   Екологія краю
 
НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО КРАЮ
Економіка: планування, бюджет, трудові ресурси...
Промисловість, загальні питання
- Окремі галузі промисловості
              Будівництво
              Транспорт
              Зв’язок
              Комунальне господарство
              Побутове обслуговування
              Торгівля. Кооперація
Громадське харчування
 
Сільське господарство
-   Загальні питання розвитку сільського господарства
- Природничонаукові і технічні основи ведення сільського господарства на території краю
- Сільськогосподарські підприємства (колгоспи, радгоспи, агрофірми і т.ін.)
-   Фермерство
-   Рослинництво
-   Тваринництво
-   Окремі галузі сільського господарства
Лісове господарство
Мисливство і рибальство
 
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. МЕДИЧНІ УСТАНОВИ
-   Організація охорони здоров’я в краї
-   Діяльність медичних і профілактичних установ
-   Аптеки. Фармацевтична справа
-   Санаторне і курортне лікування
 
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
-   Організація фізкультурної і спортивної роботи в краї
-   Фізкультурні і спортивні організації, товариства
-   Окремі види спорту і спортивні ігри
-   Туризм. Край як об’єкт туризму
-   Персоналії спортсменів краю
 
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ КРАЮ
-   Соціальна структура краю
- Громадська активність населення краю
- Політичні рухи, течії (в т.ч. виборчі кампанії, мітинги, страйки)
- Діяльність політичних партій і організацій
- Персоналії діячів місцевих політичних організацій
- Профспілковий рух
- Трудова активність населення. Рухи, почини, змагання
- Рух і організації жінок
- Рух і організації молоді
- Рух на захист миру
- Національні відносини. Національні рухи і організації
- Економічні і культурні зв’язки населення краю з народами близького і далекого зарубіжжя
- Діяльність добровільних товариств краю
- Інші сторони громадського життя краю
 
ДЕРЖАВНА ВЛАДА І УПРАВЛІННЯ В КРАЇ
- Представницька і виконавча влада в краї
- Органи соціального забезпечення
- Система судових органів
- Охорона громадського порядку. Міліція
- Організація військово-патріотичної, оборонно-масової роботи.
- Цивільна оборона
 
РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА. ДІЯЛЬНІСТЬ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КОНФЕСІЙ В КРАЇ
 
НАУКА І ОСВІТА В КРАЇ
- Організація і розвиток науки в краї
-   Наукові установи і товариства краю
Освіта
-   Дошкільні установи
-   Початкові і середні школи
-   Середні спеціальні учбові заклади
- Вища освіта. Вищі учбові заклади
 
КУЛЬТУРНЕ І МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ КРАЮ
Культурне життя. Культосвітні установи
-   Бібліотечна справа
-   Архівна справа
-   Музейна справа
-   Засоби масової інформації
Розвиток мистецтва в краї
-   Архітектура
-   Образотворче мистецтво
-   Музичне життя
-   Театр. Кіномистецтво
-   Народна творчість. Прикладне мистецтво
-   Художня самодіяльність
-   Край в творах мистецтва
 
ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ. КРАЙ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ. МОВИ. ФОЛЬКЛОР
-   Літературне життя: місцеві об’єднання і гуртки
-   Місцеві письменники, їх твори і література про них
-   Місцевий фольклор
-   Мови народів краю
-   Край у літературних творах
 
ПРЕСА. ДРУК

Календар подій

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 2021
22232425262728
2930