Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Довідкові видання

Меню розділу

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ

В70664
24г
С 81
  120 ЄВРОПЕЙСЬКИХ творців хімії / В. Вацлавек [та ін.]; ред. О. Чернигевич. - Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2007. - 203 с.: портр. - Бібліогр.: с. 190-197.
     
Д3209
28.588(4УКР-4ДНІ)
Ч-45
  ЧЕРВОНА книга Дніпропетровської області (Рослинний світ) / авт.-уклад. Б. О. Барановський, В. В. Тарасов; відп. ред. А. П. Травлєєв. - Д.:  Баланс-Клуб, 2010. - 499 с.: кольор. іл. - Бібліогр.: с. 481-483.
     
Д3208
28.688(4УКР-4ДНІ)
Ч-45
  ЧЕРВОНА книга Дніпропетровської області (Тваринний світ) / відп. ред. О. Є. Пахомов. - Д.: Новий друк, 2011. - 487 с.: кольор. іл. - Бібліогр.: с. 458-471.
     
В70572
32.97я2
Н 76
  НОВЫЙ англо-русский словарь-справочник для пользователей ПК, ноутбуков, КПК, смартфонов / сост. А. О. Гавриленко, О.А. Гавриленко. - СПб.: Корона-Век, 2011. - 383 с.
     
В70623
40.1я73
Ж 34
  ЖАРІНОВ В. І. Агроекологія: термінологічний та довідниковий матеріал: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. І. Жарінов, С. В. Довгань; ред. Д. Г. Мацяка. - Вінниця: Нова кн., 2008. - 327 с. - Бібліогр.: с. 325-327.
     
В70388
42.194я6
А 92
  АТЛАС медоносних рослин України / Л. І. Бондарчук [та ін.]; ред. Н. М. Некрут; фотоіл. В. А. Соломахи. - 2-ге вид., допов. - К.:  Урожай,  2009. - 269 с.:  кольор.  іл. - (Програма «Українська книга»). - Текст укр., рос., латин. - Бібліогр.: с. 250-259.
     
В70415
54.5я2
Х46
  ХІМІЧ С. Д. Довідник хірурга / С. Д. Хіміч; ред. Г. К. Петренко, І. С. Каруліна, І. М. Грубіна. - К.: Здоров’я, 2011. - 206 с.
     
В70617
60.5я2
С 69
  СОЦІОЛОГІЯ: короткий навч. слов.: терміни і поняття: [для студ. вищ. навч. закл.] / В. М. Піча [та ін.]; за наук. ред. В. М. Пічі. - 2-ге вид., випр., перероб.  і допов.  -  К.: Каравела; Л.: Новий Світ-2000; Магнолія 2006, 2008. - 338, 1 с. - (Вища освіта в Україні: сер. засн. в 1999 р.) - Бібліогр.: с. 304-313.
     
Д3121
63.221я2
Г 52
  ГЛАДКИЙ В. Д. Словарь нумизмата / В. Д. Гладкий. - 5-е изд. - М.: Центрполиграф, 2010. - 377 с.: ил. - Библиогр.: с. 376.
     
Д2075-16
63.221(4УКР)
Б 23
  БАНКНОТИ і монети України: інформ.-довід. журн. / редкол.: О. І. Кірєєв (голова) [та ін.]; Нац. банк України. - К., 1999 -.
Вип. 16 / голов. ред. Л. М. Патрікац; упоряд. Ю. Г. Мітвійчук, А. В. Папуша; ред.-пер. О. А. Загородня; голов. худож. С. Г. Козицька; фотогр. В. С. Негребецького. - 2012. - 80 с.: кольор. іл., фот. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM).
   .  
Д3078
63.221(4УКР)
Г 89
  ГРОШІ  України = Money of Ukraine / Р. М. Шуст [та ін.]; редкол.: С. Г. Арбузов (голова) [та ін.]; ред. пер. Я. А. Ящук; худож. оформ. Б. П. Бублик; Нац. банк України. -  К.: Фоліо, 2011. - 503 с.: кольор. іл. - Текст парал. укр., англ. - Бібліогр.: с. 500-502.
     
В49564-8
63.3(4УКР)
У 45
  УКРАЇНСЬКА біографістика = Biographistica Ukrainica: зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / редкол.: Т. І. Ківшар (голов. ред.) [та ін.]. - К.: НБУ ім. В. І. Вернадського, 1996 - .
Вип. 8 / відп. ред. Н. П. Марченко. - 2011. - 338 с. - Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.
     
Б9159
63.3(4УКР)я2
В 42
  ВИДАТНІ постаті в історії України ХХ ст.: короткі біогр. нариси: [довідник] / В. І. Гусєв [та ін.]; ред. Л. О. Біда, Л. Г. Мірошниченко. - К.: Вища шк., 2011. - 390 с.: портр.
     
В70428
63.3(0)я20
З-14
  ЗАГАДКИ історії: для дітей серед. шк. віку / авт.-упоряд. Г. Е. Єрмановська; голов. ред. С. І. Стоцький. - Х.: Основа, 2011. - 317, [1] с.: іл.,   портр.  -  (Дитяча енциклопедія:   засн. у 2002 р.) (Програма «Українська книга»). - Бібліогр.: с. 315.
     
В70228
63.3(4УКР-2К)-7я23
К17                                       
  КАЛЬНИЦКИЙ М. Б. Еврейские адреса Киева: путеводитель по культ.-ист. местам / М. Б. Кальницкий; ред. Л. Финберг; изд.: Л. Финберг, К. Сигов; вступ. сл. И. Гольфмана; худож. оформ. И. Пастернака. - К.: Дух і Літера, 2012. - 363 с.: цв. ил. - Библиогр.: с. 361-362.
     
В70583
63.3(4УКР-4ЛЬВ)я23
Н 63
  НИКОЛИШИН Ю. І. Львів: путівник / Юрій Николишин; ред. Б. Смоляк; фотогр. О. Мазуренко, Ю. Николишин. - Л.: Апріорі, 2011. - 94 с.: кольор. іл.
     
В70586
63.3(4СЛА)я23
С 30
  СЕМЕНЮК С. Український путівник по Словаччині: (іст.-краєзнав. нариси) / Святослав Семенюк; ред. Б. Смоляк; передм. авт.  - Л.: Апріорі, 2007. - 346 с.  - Бібліогр.:  с. 342-343.
     
Д3188
63.52(45=УКР)я20
Е 64
  ЕНЦИКЛОПЕДІЯ історії та культури карпатських русинів / уклад. П. Р. Магочій, І. Поп; заг. ред., карти П. Р. Магочія; пер. з англ. мови Н. Кушко; ред. укр. вид., перехресні посилання В. Падяки. - Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2010. - ХХХ, 849 с.: портр., іл. - Бібліогр. в підрядк. прим.
     
В70313
65.54я2
Д 58
  ДОВІДНИК з європейської інтеграції / за ред. О. Б. Чернеги. - Л.: Магнолія 2006, 2012.   - 382 с.: табл. - (Вища освіта в Україні: сер. засн. в 1999 р.). - Бібліогр. наприкінці ст.
     
В69832
67.022.14я73
П 68
  ПРАВОВЕ письмо: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Р. О. Стефанчук [та ін.]; за ред. Р. О. Стефанчука. - К.: Правова єдність, 2011. - 147 с. - Бібліогр. в підрядк. прим.
     
В70308
68.8я2
Б 38
  БЕДРІЙ Я. І. Безпека життєдіяльності: корот. навч. слов.-довід. для студ. вищ. навч. закл. I-IV рівнів акредитації / Я. І. Бедрій, В.М. Піча; за ред. В. М. Пічі. - Л.: Магнолія 2006, 2009. - 216 с.
     
В70091
73я2
Ш 35
  ШВЕЦОВА-ВОДКА Г. М. Документознавство: слов.-довід. термінів і понять: навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2012. - 319 с. - Бібліогр.: с. 312-317 та в підрядк. прим.
     
В70407
76.170.6с51я2
К 43
  КИРИЧОК Т. Ю. Електронні видання: довідник / Т. Ю. Киричок; відп. ред. В. Ф. Морфлюк. - К.: НТУУ «КПІ», 2011.-399 с.: рис., табл. - (Програма «Українська книга»). - Глосарій: с. 328-393. - Бібліогр.: с. 394-396.
     
В70734
78.348я7
А 49
  АЛЕШИН Л. И. Мультимедиа и реклама  учеб. пособ. / Л. И. Алешин; ред. совет: О. О. Борисова [и др.]. - М.: Литера, 2012. - 375 с.: рис., табл. - (Современная библиотека). - Библиогр.: с. 360-361 и в подстроч. примеч. - Интернет-ресурсы: с. 362. - Терминол. слов.: с. 363-374.
     
Д3189
81.411.1
К 21
  КАРАВАНСКИЙ С. Й. Cекрети української мови / С. Й. Караванський. - Вид. 2-ге, розшир. - Л.: БаК, 2009.-343 с.
     
В70645
81.411.1-3
В 68
  ВОЛОЩАК М. Й. Збірник мовно-стилістичних порад лінгвістів, літературознавців, публіцистів /  М. Й. Волощак; ред.  З. Нагірняк. - К.: Марія Волощак, 2010.  - 198 с.
     
В70644
81.411.1-3
В 68
  ВОЛОЩАК М. Й. Складні випадки правопису та відмінювання прізвищ і географічних назв / М. Волощак; ред. О. Лашко, З. Нагірняк. - К.: Марія Волощак, 2011. - 173 с.
     
Г4053
81.411.1-4
К 21
  КАРАВАНСЬКИЙ С. Й. Практичний словник синонімів української мови: бл. 20000 синонім. рядів / С. Й. Караванський; передм. авт. - 4-те вид., опрац. і знач. допов. - Л.: БаК, 2012. - 523 с.
     
Г4052
81.411.1-4
К 21
  КАРАВАНСЬКИЙ С. Й. Російсько-український словник складної лексики:    [бл. 40000 сл., грам. форм та ідіом] / С. Й. Караванський; передм. авт. - 2-ге вид., допов. й випр. - Л.: БаК, 2006. - 560 с.
     
Г4027
81.411.1-4
Б87
  БРІЦИН В. М. Українсько-російський і російсько-український словник: сфера ділового і проф. спілкування / В. М. Бріцин, О. О. Тараненко; ред. Н. А. Мошковська. - К.: Вища шк., 2011. - 551 с.
     
Б9193
81.416.4-4
К 17
  КАЛИНИН А. Ю. Хорватский язык: темат. слов.: 10000 сл.: с транскр. хорв. сл.: с рус. и хорв. указ.: компакт. изд. / А. Ю. Калинин; под ред. В. Анича. - М.: Живой язык, 2011. - 287 с.
     
Б9188
81.432.1-4
М18
  МАЛАХОВА А. М. 400 наиболее употребительних немецких идиом: темат. слов./ А. М. Малахова; ред. Е. И. Чепанова. - М.: Айрис-пресс, 2010. - 93 с.
     
Д3187
81.432.4-923.2
Т13
  ТАГИЛЬ И. П. Грамматика немецкого языка: по новым правилам орфографии и пунктуации нем. яз. 2006 г.: [справочник] / И. П. Тагиль. - Изд. 6-е, испр., перераб. и доп. - СПб.: КАРО, 2010. - 486 с. - Тит. л., обл. парал. нем. - Библиогр.: с. 486.
     
В70571
81.433.2-4
Л55
  ЛИЕНГ К. Шведский язык: темат. слов.: 20000 сл. и предложений: с транскр. швед. сл.: с рус. и швед. указ. / К. Лиенг, И. В. Мокин,  А. С. Туркатенко. - М.: Живой язык, 2011.-256 с.
     
В70577
81.433.4-4
В19
  ВАСИЛЬЕВ В. Р. Норвежский язык:  темат. слов.: 20000 сл. и предложений: с транскр. норв. сл.: с рус. и норв. указ. / В. Р. Васильев; пер. Е. В. Шаульский [и др.]. - М.: Живой язык, 2011. - 256 с.
     
Б9195
81.61-4
Д40
  ДЖАБЕР Т. Арабский язык. Письменность: [справочник] / Т. Джабер,  А. Ю. Калинин. - М.: Живой язык, 2012. - 128 с. - Слов.: с. 126-128.
     
В69924
82.3(0)-044-002.5я2
С 48
  СЛОВНИК античної міфології / упоряд. І. Я. Козовик, О. Д. Пономарів; голов. ред. Б. Є. Будний; вступ. ст. А. Білецького. - Т.: Богдан, 2006. - 310 с.
     
В69958
83я2
Л 64
  ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО: слов. основ. понять / голов. ред. Б. Є. Будний; пер. з нім. вид. А. Цяпи. - Т.: Богдан, 2008.- 279 с.
     
Д3130-1
83.3(0я20
З-35)
  ЗАРУБІЖНІ письменники: енцикл. довід.: у 2 т. / за ред. Н. Михальської, Б. Щавурського. - Т.: Богдан [Навч. кн. - Богдан], 2005-2006.
Т. 1: А-К. - 2005. - 823 с.
Т. 2: Л-Я. - 2006. - 863 с. - Бібліогр.: с. 849-855.
     
В69960
83.3(4ВЕЛ)
А 64
  АНГЛОМОВНІ письменники / голов. ред. Б. Є. Будний; пер. з нім. вид. Р.  Матієва. - Т.: Богдан, 2009. - 463 с.
     
В69959
83.3(4НІМ)
Н 67
  НІМЕЦЬКОМОВНІ письменники / голов. ред. Б. Є. Будний; пер. з нім. вид. А. Цяпи. - Т.: Богдан, 2008. - 351 с.
     
Г4102
85.11я2
К 49
  КЛИМЕНЮК Т. М. Ілюстрований словник архітектурних термінів: навч. посіб. для студ. базових напрямів «Архітектура» [та ін.] / Т. М. Клименюк, В. І. Проскуряков, Х. І. Ковальчук; ред. О. Дорошенко. - Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2010. - 179 с.: іл. - Бібліогр.: с. 168.
     
Г4029
85я2
А 64
  АНГЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ словник термінів мистецтва: [понад 20000 термінів] / Львів. нац. акад. мистецтв; уклад. М. В. Якубяк [та ін.]; заг. ред. М. В. Якубяк. - Л.: НДС ЛНАМ, 2011. - 304 с.
     
ПБ196-1
85.313(4УКР)6я2
С 91
  СУЧАСНІ композитори України: довід. сучас. композиторів України / ред.-упоряд. О. Перепилиця, Ю. Семенов; пер. Ю. Семенов, Н. Волченко. - О.: Асоц. Нова Музика, 2002 - .
Вип. 1. - 109 с.
     
Г4062
85.315.3я2
Л 33
  ЛЕБЕДЄВ В. К. Словник-довідник з інструментознавства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. К. Лебедєв; ред. Є. Д. Колесник. - Вінниця: Нова кн., 2010. - 163 с.: іл.
     
В70318
87я2
П 31
  ПЕТРУШЕНКО В. Л. Філософський словник: терміни, персоналії, сентенції: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Петрушенко. - Л.:  Магнолія 2006,  2011. - 349 с. - (Вища освіта в Україні: сер. засн. в 1999 р.). - Перелік термінів слов.: с. 340-349.
В70304
87.7я2
С 12
  САВЕЛЬЕВ В. П. Етика: корот. навч. слов.: терміни, поняття, персоналії: [для студ. вищ. навч. закл. ] / В. П. Савельев. - Л.: Магнолія 2006, 2009. - 278 с.
     
МБ284-2
87я20
Є 24
  ЄВРОПЕЙСЬКИЙ словник філософій: лексикон неперекладностей: пер. з фр. / упорядкув. та підготов. текстів Б. Кассен (Сорбона), К. Сігов, А.   Васильченко (НаУКМА); пер. і ред. А. Васильченко [та ін.]; заг. ред. А. Васильченка; худож. оформ. І. Пастернак. - К.: Дух і літера, 2011. - Т. 2. - 482 с.
     
В70124
87.3(0)
Ф 56
  ФІЛОСОФИ: 60 портретів / голов. ред. Б. Є. Будний; пер. з нім. вид. А. Цяпи. - Т.: Богдан, 2009. - 367 с.
     
В70721
81.432.1-4
М15
  МАКАРОВА Е. А.  Speak Natural English: соврем. слов. англ. идиомат. выражений, пословиц и поговорок / Е. А. Макарова. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 334 с.
     
В69891
88я2
П 77
  ПРИХОДЬКО Ю. О. Психологічний словник-довідник: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. О. Приходько, В.   І.   Юрченко; Нац. пед. ун-т ім. М. П.  Драгоманова,  Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К.: Каравела, 2012. - 327 с.: портр. - Бібліогр.: с. 301-302.
     
В70208
88.481я2
К 49
  КЛІНІЧНА психологія: слов.-довід. [для студ. вищ. навч. закл. психол. та мед. спец.] / авт.-уклад. С. В. Діденко; ред. Т. А. Дічевська. - К.: Академвидав, 2012. - 315 с. - Бібліогр.: с. 300-302.

 

Нові довідкові, бібліотекознавчі та бібліографічні матеріали. Випуск 2 (147)

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829