Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи державного управління у книговидавничій сфері

Закон України

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи державного управління у книговидавничій сфері

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 10, ст.102)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1656-VIII від 06.10.2016, ВВР, 2016, № 47, ст.795}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 26 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 177; із змінами, внесеними Законом України від 24 грудня 2015 року № 911-VIII) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Додаткове фінансування публічних бібліотек може здійснюватися Українським інститутом книги за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Плану розвитку культури на відповідний рік, а також відповідно до державних програм, виконання яких покладено на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, та/або за рахунок коштів, отриманих Українським інститутом книги як гранти, пожертви, дарунки тощо з цільовим призначенням на фінансування публічних бібліотек".

У зв’язку з цим частини п’яту - дев’яту вважати відповідно частинами шостою - десятою.

2. У Законі України "Про видавничу справу" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206; 2011 р., № 45, ст. 486; із змінами, внесеними Законом України від 25 грудня 2015 року № 927-VIII):

1) частину третю статті 5 доповнити словами "а також Українського інституту книги в межах повноважень, визначених законом та статутом";

2) статтю 261 після частини першої доповнити трьома новими частинами такого змісту:

"Державним замовником на випуск книговидавничої продукції є Український інститут книги.

Формування переліку книжкових видань, передбачених до випуску за бюджетними програмами випуску книжкової продукції, щороку здійснює Український інститут книги в порядку та відповідно до критеріїв, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

Порядок реалізації бюджетної програми випуску книжкової продукції та критерії обрання книжкової продукції, що підтримується відповідно до зазначеної програми, розробляються Українським інститутом книги та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв".

У зв’язку з цим частини другу - сьому вважати відповідно частинами п’ятою - десятою.

3. Закон України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 162 із наступними змінами) доповнити статтями 7-11 такого змісту:

"Стаття 7. Український інститут книги

Український інститут книги є державною установою, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв (далі - орган управління), і здійснює свою діяльність відповідно до статуту, який затверджується органом управління.

Статут Українського інституту книги розробляється за участю громадських організацій у сфері культури, книговидавців та книгорозповсюджувачів.

Метою діяльності Українського інституту книги є:

підтримка книговидавничої справи;

популяризація читання;

стимулювання перекладацької діяльності;

популяризація української літератури у світі.

Український інститут книги здійснює діяльність на засадах професійності, прозорості, підзвітності.

Виконавчим органом Українського інституту книги є директор, який призначається органом управління за результатами конкурсного добору.

В Українському інституті книги діє наглядова рада - спеціальний орган, що здійснює нагляд за діяльністю Українського інституту книги, його посадових осіб та діє в межах повноважень, передбачених законом і Статутом Українського інституту книги.

Український інститут книги має відокремлене майно, що є об’єктом права державної власності та перебуває в його оперативному управлінні. Український інститут книги може розміщувати на поточних рахунках у банках державного сектору власні кошти, отримані як плата за послуги, що надаються ним згідно з основною діяльністю, а також благодійні внески та гранти.

Український інститут книги має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, веде облік і звітність відповідно до законодавства.

Стаття 8. Участь Українського інституту книги в реалізації програм державної підтримки книговидавничої справи

Предметом діяльності Українського інституту книги є створення організаційних, адміністративних та культурологічних умов для перетворення вітчизняної видавничої справи на культурну індустрію європейського зразка, формування єдиного книжкового ринку в країні, забезпечення за допомогою вітчизняної книги вільного доступу громадян України до всіх сфер сучасних знань, відродження культури читання.

Український інститут книги на підставі делегованих повноважень здійснює такі функції:

створення і реалізація проектів та програм популяризації української літератури в Україні та за кордоном;

фінансування перекладів української літератури іншими мовами та іноземної літератури українською мовою;

реалізація національно-культурних державних цільових програм, пов’язаних з популяризацією української книговидавничої продукції в Україні та за кордоном, підтримкою книговидавничої справи, бібліотек і бібліотечної справи, популяризацією читання, створенням перекладів тощо;

організація та проведення конкурсів для визначення літературних творів, що отримують фінансування для їх видання за бюджетними програмами випуску книжкової продукції;

реалізація бюджетної програми "Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга" та інших бюджетних програм у сфері книговидання;

фінансування видання українських книг на умовах часткової участі держави та розподілу грошових зобов’язань з приватними замовниками видавничої продукції;

координація та організація національних і міжнародних заходів, виставок, ярмарків, семінарів, конференцій тощо;

реалізація програм резиденцій для митців;

ініціювання науково-дослідних проектів, здійснення моніторингу та експертизи, спрямованих на прогнозування напрямів розвитку книговидавничої сфери;

підтримка українських та іноземних видавництв, що видають книги українською мовою (консультації стосовно дотримання законодавства, допомога в одержанні необхідних ліцензій, інформування про наявні програми фінансування та іншої підтримки їхньої діяльності);

виконання окремих заходів програми діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, з розвитку культури (далі - Програма діяльності з розвитку культури), виконання яких доручено органом управління;

координація діяльності суб’єктів видавничої справи, сприяння налагодженню ефективних комунікаційних зв’язків між видавцями вітчизняної книги та читачами;

розроблення заходів з популяризації вітчизняної книговидавничої продукції, співпраця із засобами масової інформації в питаннях популяризації читання, української книги, вітчизняної видавничої продукції;

здійснення заходів, спрямованих на розвиток мереж розповсюдження вітчизняної видавничої продукції та перетворення книгарень на центри популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання;

створення і підтримка електронних ресурсів для популяризації української літератури;

виконання інших завдань, покладених на Український інститут книги законами, актами Кабінету Міністрів України, Президента України та органу управління.

Стаття 9. Директор Українського інституту книги

Керівництво Українським інститутом книги здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади рішенням органу управління за результатами публічного та відкритого конкурсного добору.

Директором Українського інституту книги може бути особа, яка має вищу освіту та стаж роботи на керівних посадах не менше трьох років.

Директор працює за трудовим контрактом, що укладається строком на п’ять років.

Директор призначається органом управління з кандидатів, відібраних за результатами проведеного конкурсу та запропонованих конкурсною комісією.

Проведення конкурсу на посаду директора Українського інституту книги здійснює конкурсна комісія, що складається з дев’яти осіб. До її складу входять три особи, призначені органом управління, та шість осіб, запропонованих громадськими об’єднаннями, господарськими об’єднаннями, статутні документи яких передбачають діяльність у сфері культури та книговидавничій справі, членами яких є авторитетні особистості, а їхня діяльність є активною (упродовж останніх трьох років організовують періодично, не рідше декількох разів на рік, громадські заходи щодо існуючих проблем відповідної сфери, ініціюють публічні обговорення актуальних питань, публічні дискусії у професійній сфері тощо). Організаційне забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснює апарат органу управління.

Член конкурсної комісії не може бути державним службовцем, крім членів, призначених органом управління.

Про початок конкурсу на посаду директора Українського інституту книги повідомляється на офіційному веб-сайті органу управління не пізніш як за 45 днів до дати проведення конкурсу.

Особа, яка бажає стати директором Українського інституту книги, подає до апарату органу управління відповідну заяву. До заяви додаються автобіографія, мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви до зайняття посади директора Українського інституту книги, програма діяльності кандидата на посаді директора, копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, копія трудової книжки, копія диплома про вищу освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом з копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності); письмова згода на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею. Заявник може подати будь-які інші документи, що, на його думку, дозволять конкурсній комісії більш повно розглянути питання обрання його кандидатури до складу наглядової ради.

Копії заяв кандидатів, їхні автобіографії та зміст мотиваційних листів розміщуються на офіційному веб-сайті органу управління.

Порядок організації і проведення конкурсу з визначення кандидатів на посаду директора Українського інституту книги затверджується органом управління.

За результатами розгляду кандидатур конкурсна комісія приймає рішення про оголошення декількох кандидатур, які за результатами конкурсного добору можуть бути призначені на посаду директора Українського інституту книги. Рішення конкурсної комісії має бути вмотивованим, із зазначенням причин, з яких були обрані певні кандидати.

Орган управління зобов’язаний опублікувати рішення конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті не пізніше наступного дня після його прийняття.

З визначених конкурсною комісією кандидатів орган управління обирає одного, який призначається на посаду директора Українського інституту книги, про що приймається відповідне рішення.

Особа вважається призначеною на посаду директора Українського інституту книги з дня укладення з нею контракту.

Директор може бути звільнений з посади достроково з підстав, передбачених трудовим законодавством, за наявності рішення наглядової ради про погодження такого звільнення.

Стаття 10. Наглядова рада Українського інституту книги

Наглядова рада є спеціальним наглядовим органом, що діє при Українському інституті книги на постійній основі з метою забезпечення в його діяльності балансу інтересів держави, суспільства та суб’єктів діяльності у сфері культури, дотримання принципів законності, незалежності, об’єктивності, відкритості, прозорості, доступності для громадськості.

Повноваження наглядової ради визначаються цим Законом та Статутом Українського інституту книги.

Наглядова рада складається із семи членів, які обираються органом управління в порядку, визначеному цим Законом та Статутом Українського інституту книги. Член наглядової ради призначається строком на п’ять років. Одна і та сама особа не може бути призначеною членом наглядової ради на два строки поспіль. Член наглядової ради не зараховується до штату Українського інституту книги та провадить свою діяльність на безоплатній основі.

До складу наглядової ради обирають і призначають авторитетних спеціалістів гуманітарної сфери - авторів популярних літературних творів, літературних критиків, інших діячів культури, які мають високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.

Членами наглядової ради не можуть бути державні службовці.

Порядок формування складу наглядової ради та відкликання окремих її членів визначається Статутом Українського інституту книги.

До повноважень наглядової ради належить:

погодження:

складеного в установленому порядку фінансового поквартального плану Українського інституту книги та звіту про його виконання;

рішення директора щодо укладення договорів (контрактів) на суму, що перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати;

рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Українського інституту книги;

затвердження:

основних напрямів діяльності Українського інституту книги;

річного фінансового звіту Українського інституту книги;

квартальних планів роботи Українського інституту книги;

здійснення контролю за:

виконанням директором Українського інституту книги функціональних обов’язків, визначених Статутом Українського інституту книги та укладеним в установленому порядку контрактом;

провадженням фінансово-господарської діяльності Українського інституту книги;

розгляд інших питань щодо діяльності Українського інституту книги та виконання інших функцій відповідно до законодавства.

Копії заяв про обрання членами наглядової ради, автобіографії та зміст мотиваційних листів, у яких кандидати викладають мотиви до обрання членами наглядової ради, розміщуються на офіційному веб-сайті органу управління.

Склад наглядової ради Українського інституту книги, обраної в передбаченому цим Законом порядку, затверджується рішенням органу управління.

Стаття 11. Фінансування Українського інституту книги

Український інститут книги фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, у тому числі коштів спеціальних фондів Державного бюджету України, розпорядником яких є орган управління, а також коштів, отриманих від управління майном, переданим Українському інституту книги на праві оперативного управління, надходжень від управління правами інтелектуальної власності, надходжень від співробітництва з міжнародними організаціями і установами, грантів, пожертв, дарунків та з інших джерел, передбачених законом, а також доходів, отриманих від управління вільними коштами Українського інституту книги.

Кошти, отримані Українським інститутом книги з передбачених частиною першої цієї статті джерел, використовуються виключно для фінансування реалізації завдань та функцій, передбачених цим Законом та Статутом Українського інституту книги.

Український інститут книги розпоряджається коштами, отриманими з джерел, передбачених цією статтею, відповідно до законодавства".

4. У Законі України "Про культуру" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 24, ст. 168; 2013 р., № 15, ст. 98):

1) у статті 4:

частину першу доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"програмою діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, з розвитку культури на відповідний рік, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, та затверджується Кабінетом Міністрів України";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Кабінет Міністрів України щороку затверджує програму діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, з розвитку культури на відповідний рік (далі - Програма діяльності з розвитку культури), що визначає стратегічні цілі та пріоритетні завдання державної політики у сфері культури на певний календарний рік, а також заходи, що плануються та здійснюватимуться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, для досягнення зазначених цілей і реалізації завдань.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, щороку не пізніше 1 жовтня розробляє та подає Кабінету Міністрів України проект Програми діяльності з розвитку культури на наступний календарний рік. До участі у розробленні Програми діяльності з розвитку культури залучаються інші центральні органи виконавчої влади, до компетенції яких належать питання виконання завдань у сфері культури, зокрема центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері освіти і науки, державної політики економічного і соціального розвитку, та інші.

Програма діяльності з розвитку культури не може суперечити Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, державним цільовим програмам у сфері культури, іншим законодавчим актам";

2) частину першу статті 14 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"здійснення заходів державної підтримки виробників в окремих галузях діяльності у сферах культури та мистецтв у порядку, передбаченому законами України та довгостроковими національно-культурними державними цільовими програмами".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

{Пункт 1 розділу II в редакції Закону № 1656-VIII від 06.10.2016}

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону, в тому числі розроблення Програми діяльності з розвитку культури на 2016 рік.

Президент України                                                                                      П.Порошенко

м. Київ
28 січня 2016 року
№ 954-VIII


Публікації документа:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/954-19

Відомості Верховної Ради України від 04.03.2016  — № 10, стор. 27, стаття 102

Голос України від 24.02.2016 — № 34

Офіційний вісник України від 04.03.2016 — № 16, стор. 35, стаття 614, код акту 80863/2016

Урядовий кур'єр від 22.04.2016 — № 77

Calendar

12 3 4 567
8 9 10 11 121314
1516 17 18 19 2021
22232425262728
2930