Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Матеріали загального змісту

Меню розділу

Матеріали загального змісту

1. Актуальні проблеми практичної психології : зб. наук. пр. : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Херсон, 26-27 квіт. 2012 р. Ч. 1. / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: І. В. Шапошникова [та ін.]. - Херсон : Вишемирський В. С., 2012 - 575 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

2. Афтанділянц Євгеній Григорович. Матеріалознавство : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Є. Г. Афтанділянц, О. В. Зазимко, К. Г. Лопатько. - [2-ге вид.]. - Херсон : Грінь Д. С., 2013. - 610 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 455-456. - Дод.: с. 457-606.
У підручнику розглянуто кристалічну будову металів і сплавів, діаграми стану подвійних систем, процеси формування структури металів, сталей, чавунів, чорних і кольорових сплавів, теоретичні основи легування і технології об'ємної та поверхневої термічної обробки матеріалів. Наведено основи комп'ютерного матеріалознавства та вивчення структури металів і сплавів за допомогою комп'ютера.

3. Бутенко Володимир Григорович. Формування інтелектуальних цінностей особистості : метод. посіб. / В. Г. Бутенко ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Грінь Д. С., 2012. - 35 с. - Бібліогр.: с. 35.
У посібнику розглянуті теоретичні засади формування інтелектуальних цінностей особистості, проаналізовані педагогічні умови формування інтелектуальних цінностей у студентської молоді. Видання адресоване фахівцям у галузі освіти і виховання молоді, викладачам вищої школи, методистам, організаторам клубної роботи.

4. Бутенко Володимир Григорович. Формування культури морально-ділових відносин у менеджерів зовнішньоекономічної діяльності : монографія / В.Г. Бутенко, Я.В. Стрельчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.]. - Херсон : Грінь Д. С., 2012. - 257 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 166-185. - Дод.: с. 186-257.
У монографії розглянуті теоретичні засади формування культури морально-ділових відносин у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності, проаналізовано стан та особливості вирішення зазначеної проблеми у вищій школі, теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формування культури морально-ділових відносин у студентів економічних спеціальностей.

5. Гоманюк Микола Анатолійович. Інтерв'юер у масовому опитуванні : кишеньк. навч.-метод. посіб. / М. А. Гоманюк ; Херсон. держ. ун-т, Херсон. обл. від-ня Соціол. асоц. України. - Херсон : Гілея, 2013. - 85 с. : портр. - Бібліогр.: с. 72-75. - Дод.: с. 76-84. - Авт. зазнач. на обкл.
У посібнику розглянуті особливості проведення стандартизованих інтерв'ю під час проведення соціологічних досліджень, а також включені практичні рекомендації по створенню сприятливих умов, які забезпечують успішне утримання потрібної інформації, поради щодо оформлення польових документів.

6. Жінка року. Історії успіху : спец. вид. до Міжнар. жіноч. дня 8 Березня. / Херсон. обл. орг. Всеукр. громад. орг. «ДІЯ» ; голов. ред. О. Нечипуренко ; авт. проекту Л. Польська. - 4-те вид. – Херсон : [Б.в.], 2012. - 23 с. : кольор. фот.
Про успішних жінок Херсонщини.

7. Зайцева Татьяна Григорьевна. Самоменеджмент психофизических состояний. Твой друг аутотренинг : науч.-метод. пособ. / Татьяна Зайцева. - Херсон : ХГТ, 2012. - 39 с. - (Помоги себе сам!). - Библиогр.: с. 38-39.
Зміст збірника знайомить всіх зацікавлених з методом  свідомого психологічного самоуправління. Видання адресоване широкому загалу читачів.

8. Зайцева Тетяна Григорівна. Самоменеджмент психофізичних станів морських фахівців у контексті посилення людського ресурсу та попередження аварійності на флоті : навч. посіб. / Т. Г. Зайцева, В. Ф. Ходаковський ; Херсон. держ. мор. акад. – Херсон : ХДМА, 2013. - 151 с. : кольор. фот. - Бібліогр.: с. 136-141. - Предм. покажч.: с. 149. - Імен. покажч.: с. 150-151.
Зміст навчального посібника спрямовано на розкриття сутності самоменеджменту психофізичних станів морських фахівців як науково виправданої технології свідомого психологічного самоуправління.

9. Зайцева Тетяна Григорівна. Теорія і практика самоменеджменту психофізичних станів моряка з активізації людського ресурсу та подолання проблеми аварійності на флоті : монографія / Т. Г. Зайцева, В. Ф. Ходаковський ; за ред. Т. Г. Зайцевої ; Херсон. держ. мор. акад. –Херсон : ХДМА, 2012. - 134 с. : кольор. фот. - Бібліогр.: с. 126-134.
У монографії обгрунтовується доцільність подолання аварійності на флоті шляхом посилення людського ресурсу особистості моряка через звернення до самоменеджменту психофізичних станів, формування вмінь свідомого психологічного самоуправління та подальший розвиток ідей курсу «Менеджмент морських ресурсів». Видання адресоване курсантам та студентам вищих навчальних морських закладів  України, науково-педагогічним працівникам, керівникам морських інституцій та тренажерних центрів, які спрямовують свої зусилля на попередження аварійності на флоті.

10. Знаменні і пам'ятні дати на 2013 рік : календар / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара ; уклад. О. М. Жогалева ; відп. ред. Л. І. Зелена  - Херсон : ОУНБ ім. Олеся Гончара, 2012. -  72, [1] с.  
У посібнику відображені матеріали про ювілеї історичних та культурних діячів, події в Україні  та за кордоном.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Психологічні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: О. Є. Блинова (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2013 -     .
11. Вип. 1. - 91 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
12. Вип. 2. - 95 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

13. Попович Ігор Степанович. Оптимізація розвитку соціально-психологічних очікувань у студентській групі : навч.-метод. посіб. / І. С. Попович ; худож.-оформ. Л. В. Леоненко ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : ХДУ, 2013. - 202 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 197-202 та наприкінці тем. - Інтернет-ресурси: с. 202. - Дод.: с. 137-196.
У посібнику висвітлено шляхи створення найкращих психолого-педагогічних умов розвитку соціально-психологічних очікувань студента, розкрито взаємозв'язок  ефективності міжособистісної взаємодії і його навчально-професійної діяльності. Навчально-методичний посібник адресований викладачам вищих навчальних закладів, кураторам студентських груп, студентам, аспірантам, психологам-професіоналам.

14. Психологія в Україні та за кордоном : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (8-9 листоп. 2013 р.), м. Чернігів. - Чернігів : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2013. - 111 с. : табл., рис. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику розглянуті загальні питання психології, історії психології, соціальної, юридичної та політичної, педагогічної та вікової психології. Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, які цікавляться психологічними науками та соціологією, а також широкому загалу читачів.

15. Савченко Олена Вячеславівна. Експериментальна психологія: метод. рекомендації щодо проведення практ. робіт / О. В. Савченко ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Вишемирський В. С., 2012. - 211 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 210-211. 

16. Філософське осмислення культурного простору : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. міждисциплінар. конф., присвяч. Всесвіт. дню культур. різноманіття в ім'я діалогу та розвитку, 21 трав. 2012 р. : зб. наук. пр. / Херсон. держ. аграр. ун т ; редкол.: Г. Д. Берегова [та ін.]. - Херсон : [РВВ «Колос»], 2012. - 164 с. - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику розглядаються філософські, культурно-філософські, соціологічні, політичні, мовні та педагогічні аспекти сучасності та минулих культурно-історичних епох.

Херсон : регіон. щоріч. інформ. довід. - Херсон : Золоті сторінки, 2003 -     .
17. 2012, вип. 10 : довід. уклад. станом на 31.12.2011 / Ю. Лапухіна [та ін.]. - 2012. - 359 с.
18. 2013, вип. 11 : довід. уклад. станом на 31.12.2012 / Ю. Лапухіна [та ін.]. - 2013. - 359 с. : іл.
Довідники містять короткі інформації про всі установи і організації обласного центру тощо.

19. Чугин Валерий Витальевич. Разумное будущее человечества : конкретно царство глупости, дикости и сила разума, добродетели на пути Истины к Разумному, Справедливому, Единому Государству «Земля» : размышления о всех сферах жизни человека и создании государства «Земля» с разумным упр. : трактат для Человечества / Валерий Витальевич Чугин. - Херсон : Гринь Д. С., 2013. - 188 с. : ил. - Доп. тит. л., содерж. парал. англ.

20. Шебанова В. І. Психологічна реабілітація дітей, які зазнали насильства : для студ. I-V курсу за спец. «Психологія» / В. І. Шебанова, С. Г. Шебанова ; Херсон. держ. ун-т, Ін-т психологіїї, історії та соціол. – Херсон : ХДУ, 2013. - 172 с. - Бібліогр.: с. 141-143. - Дод.: с. 144-171.

Календар подій

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 161718192021
22232425262728
2930