Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Мовознавство

314. Актуальні проблеми філології : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (22-23 верес. 2017 р.), [м. Одеса]. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 111 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику розглядаються загальні питання української мови і літератури, літератури зарубіжних країн, романських, германських та інших мов, теорії та практики перекладу та інші.

315. Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 24‑25 берез. 2017 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т. – Одеса : МГУ ; Херсон : Гельветика, 2017. – 139 с. : рис. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
Матеріали конференції адресовано науковим працівникам, викладачам, студентам вищих навчальних закладів, всім, хто цікавиться сучасним станом та перспективами розвитку філологічної науки.

316. Концепты и контрасты : колект. моногр. / Н. В. Петлюченко [и др.] ; [общ. ред. Н. В. Петлюченко] ; Нац. ун‑т "Одесская юридическая академия". – Одесса : [Б. и.] ; [Херсон] : [Гельветика], 2017. – 631 с. : рис. – (Одесские студии по лингвистике и социальным наукам). – Текст укр., рос., англ. – Библиогр. в конце ст. – Имен. и терминол. указ.: c. 624-628.
У монографії представлено підсумки досліджень у галузі контрастивної лінгвоконцептології. Видання висвітлює такі проблеми дослідження концептів, як методологія реконструкції в лінгвокогнітивній та синергетичній парадигмах, моделювання в національних лінгвокультурах, контрастування індивідуальних концептів у складі авторської картини світу. Визначення концептуальних і лінгвокультурних контрастів виконано на матеріалі азербайджанської, англійської, іспанської, китайської, німецької, перської, польської, російської, української та французької мов.

317. Міф у художній свідомості та культурі XX ст. : (II Мішуковські читання) : Міжнар. наук. конф., 13-14 жовт. 2017 р., м. Херсон / Загальноунів. каф. світ. літ. та культури ім. проф. О. Мішукова Херсон. держ. ун-ту, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т неофілології Помор. акад. у Слупську, Акад. ліцей ім. О. В. Мішукова при ХДУ Херсон. міськради ; [редкол.: Л. Бєлєхова та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2017. – 199 с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – На тит. арк. та обкл. також : 100 років Херсон. держ. ун-ту.
У матеріалах конференції розглядаються питання міфологізації, реміфологізації, деміфологізації, неоміфологізації, історичного та історіософського контексту міфу у літературі та культурі XX століття.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: В. В. Демецька (голов. ред.) [та ін.]. – Херсон : Гельветика, [201-] –     . – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – На тит. арк. також : 100 років Херсон. держ. ун-ту.

318. 2017, вип. 1. – 2017. – 89 с. : табл., фот. – Текст укр., рос., англ.

319. 2017, вип. 2. – 2017. – 128 с. – Текст укр., рос., англ.

320. 2017, вип. 3. – 2017. – 168 с. : портр. – Текст укр., рос., пол., фр., англ.

321. 2017, вип. 4. – 2017. – 230, [1] с. : табл. – Текст укр., рос., англ.

322. Паралелі та контрасти: мова, культура, комунікація : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 27 жовт. 2017 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; [за заг. ред. Н. В. Петлюченко]. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 111 с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
На сторінках видання представлено дослідження проблем порівняльно-історичного, типологічного, зіставного, міжкультурного, контактного мовознавства, юридичної лінгвістики, перекладу та теорії комунікації.

323. Перспективи розвитку філологічних наук : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 берез. 2017 р.), [м. Хмельницький]. – Хмельницький ; Херсон : Гельветика, 2017. – 111 с. : рис. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику розглядаються загальні питання української мови і літератури, російської мови і літератури, літератури зарубіжних країн, романських, германських та інших мов, теорії та практики перекладу.

Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т ; голов. ред. Н. І. Ільїнська. – Херсон : Гельветика, [201 ] –     . – Тит. арк. парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – На тит. арк. також : 100 років Херсон. держ. ун-ту.

324. Вип. 66. – 2017. – 237 с. – Текст укр., рос. – Зміст парал. укр., рос., англ.

325. Вип. 67. – 2017. – 221 с. – Текст укр., рос. – Зміст парал. укр., англ.

326. Вип. 68. – 2017. – 198 с. : табл. – Текст укр., рос. – Зміст парал. укр., англ.

327. Вип. 69. – 2017. – 188 с. : табл. – Текст укр., рос., англ., нім. – Зміст парал. укр., рос., англ.

328. Вип. 70. – 2017. – 189 с. – Текст укр., рос., англ. – Зміст парал. укр., рос., англ.

329. Вип. 71. – 2017. – 195 с. – Текст укр., рос., англ., нім. – Зміст парал. укр., рос., англ.

330. Пріоритети сучасної філології: теорія і практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (10-11 лют. 2017 р.), [м. Ужгород]. – Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 115 с. : табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
Авторами матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції розглядаються загальні питання української мови і літератури, російської мови і літератури, літератури зарубіжних країн, романських, германських та інших мов, теорії та практики перекладу.

331. Пріоритети сучасної філології: теорія і практика : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 груд. 2017 р.), [м. Харків]. – Харків : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 135 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
Збірник адресовано всім, кого цікавлять питання розвитку сучасної філології.

332. Просяннікова Яна Миколаївна. Семіотична природа художнього порівняння : монографія / Я. М. Просяннікова ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Айлант, 2017. – 191 с. : рис. – Бібліогр.: с. 149-179. – Дод.: с. 180-191.
Монографія присвячена виявленню лінгвосеміотичних та лінгвокогнітивних особливостей художнього порівняння в англомовних віршованих текстах канадської поезії. Видання адресовано науковцям-філологам, викладачам, аспірантам і всім, хто цікавиться проблемами лінгвосеміотики і когнітивної поетики.

333. Романова Наталя Василівна. Поетичні погляди давніх германців на світ та емоції: семантико-етимологічне дослідження : монографія / Н. В. Романова. – Херсон : Айлант, 2017. – 179 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 160-176.
У монографічному дослідженні розглянуто семантичні та етимологічні особливості назв базових емоцій давніх германців. Роботу виконано на основі давніх письмових пам'яток – еддичних міфів "Старшої Едди" та пісень епіко-героїчної поеми "Беовульф".

334. Сучасна філологія: теорія і практика : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 черв. 2017 р.), м. Івано‑Франківськ. – Івано-Франківськ : [Б. в.] ; [Херсон] : [Гельветика], 2017. – 111 с. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції розкриває загальні питання української мови і літератури, літератури зарубіжних країн, романських, германських та інших мов, теорії та практики перекладу, міжкультурної комунікації.

335. Сучасні дослідження філологічних наук: проблеми та рішення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 25-26 серп. 2017 р., м. Запоріжжя / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : [Класич. приват. ун-т] ; [Херсон] : [Гельветика], 2017. – 123 с. : рис. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У виданні представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Всеукраїнську науково-практичну конференцію, яка відбулася на базі Класичного приватного університету.

336. Сучасні філологічні дослідження: комунікативно-культурний аспект : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (3‑4 листоп. 2017 р.), [м. Київ]. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 139 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Бібліогр. в підрядк. прим.
Збірник адресовано науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, які цікавляться філологічними науками.

337. Таврійські філологічні наукові читання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 січ. 2017 р., м. Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 191 с. : табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У матеріалах конференції розглядаються загальні питання літератури зарубіжних країн, слов'янської мови і літератури, перекладознавства, теорії літератури, порівняльного літературознавства, порівняльно-історичного, типологічного мовознавства та інші.

338. III Таврійські філологічні читання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 трав. 2017 р., [м. Херсон] / Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Гельветика, 2017. – 155 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ., нім. – Бібліогр. наприкінці ст. – На обкл. також : 100 років Херсон. держ. ун-ту.
На сторінках збірника матеріалів конференції досліджено загальні питання теорії літератури та порівняльного літературознавства; літератури зарубіжних країн; загального, порівняльно-історичного, типологічного мовознавства; теорії та практики перекладу та інші.

339. Цепкало Т. О. Програма та навчально-методичні рекомендації до проведення літературно-фольклорної практики : для студ. спец. “Філологія” ... / Т. О. Цепкало ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : ХДУ, 2017. – 27 с. : іл. – Дод.: с. 18‑24. – Бібліогр.: с. 25-26.
Мета видання – допомога студентам факультету філології та журналістики у проходженні навчальної літературно-фольклорної практики, яка спрямована на пізнавально-виховну роботу.

Див. також № 2, 3

Календар подій

     1 2 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031