Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

5 розділ. Органи законодавчої влади в Україні

Меню розділу

5 розділ. Органи законодавчої влади в Україні

     Вміщено матеріали про роль та діяльність Верховної Ради України в процесі прийняття Конституції України 1996 року, а також конституційні повноваження Верховної Ради нового скликання.
     Розділ містить інформацію щодо сутності та змісту компетенції глави української держави Президента України, дослідження проблем розмежування компетенції між вищими органами державної влади та основних форм реалізації компетенції Президента України. Розглядаються питання діяльності Кабінету Міністрів, особливості здійснення повноважень Уряду України, а також інших органів виконавчої влади.

     155. Закон України «Про прокуратуру». За станом на 10 трав. 2005 р. /Верховна Рада України: Офіц. вид. – К., 2005. – 32 с.
     156. Закон України «Про державну виконавчу службу». За станом на 11 жовт. 2005 р. /Верховна Рада України: Офіц. вид. – К., 2005. – 32 с.
     157. Закон України «Про Конституційний Суд України». За станом на 1 лип. 2005 р. /Верховна Рада України: Офіц. вид. – К., 2005. – 36 с.
     158. Закон України «Про місцеве самоврядування». За станом на 15 січ. 2004р. /Верховна Рада України: Офіц. вид. – К., 2004. – 72 с.
     159. Закон України «Про місцеві державні адміністрації». За станом на 20 груд. 2005 р. /Верховна Рада України: Офіц. вид. – К., 2006. – 36 с.
     160. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад». За станом на 25 січ. 2006 р. /Верховна Рада України: Офіц. вид. – К., 2006. – 36 с.
     161. Про функціональні повноваження Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів України та Міністра Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів від 4 верес. 2006 р. //Офіц. вісн. України. - 2006. - №36 (20 верес.). - С. 13-18
     162. Програма діяльності Кабінету Міністрів «Назустріч людям» //Юрид. вісн. України. – 2005. – 26 лют. – 4 берез. (дод.). – С.6-21.
     163. Україна. Кабінет Міністрів. Про організацію взаємодії Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України //Офіц. вісн. України. – 2005. - №9. – С.33-38.
     164. Україна. Президент (2005-; В.Ющенко). Про створення Секретаріату Президента України: Указ...від 14 жовт. 2005 р. //Юрид. вісн. - 2005. - №4. - С. 89-91. 

     165. Адміністративно-територіальна реформа: завдання, шляхи реалізації, критерії ефективності: матеріали засідання «круглого столу» 16 трав. 2005 р. /Нац. ін-т стратег. дослідж.; за ред.. З.С.Варналія. – К.; НІСД, 2005. – 72 с.
     166. Досвід місцевого самоврядування у посткомуністичних країнах Європи та роль молоді у його застосуванні в Україні: [збірник] /М-во України у справах сім’ї, молоді та спорту, Всеукр. мол. громад. орг. «Молодий Рух»; упоряд., передм. Л.Грицак. – К.: ВМГО «Молодий Рух», 2005. – 200 с.
     167. Карпов О.М. Спогади про майбутнє, або Все повторюється. Майже все…: зб. виступів, док., ст. та інтерв’ю. – К.: Міленіум, 2005. – 248 с.
     168. Методологічні основи моніторингу діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. /Упоряд. А.В.Дуда, О.М.Кошель.– К.: Лікей, 2005. – 207 с.
     169. Організація роботи Верховної Ради України: досвід і проблеми: матеріали круглого столу у Верховній Раді України. – К.,2004. – 84 с.: фото.
     170. Парламент і громадськість: формула співпраці на прикладі ратифікації Палермської Конвенції ООН 2000 року /Л.А. Андрієвська, Є.П.Бурдоль, П.С. Кислий та ін.; пер.-ред. Т.А.Гуреш. – К., 2005. – 48 с.
     171. Плющ Р.М. Формування структури місцевого самоврядування: організаційно-управлінський аспект: монографія / Нац. акад. держ. управління при Президенті України. – Херсон: ХМД, 2006. – 388 с.
     172. Шатіло В. Інститут президентства в системі державної влади України: монографія. – К.: Укр. центр політ. Менеджменту, 2004. – 159 с.
     173. Біденко М. Місце і роль прокуратури в системі органів влади //Прокуратура.Людина.Держава. - 2005. - №7. - С. 15-19
     174. Борденюк К. Конституційний Суд України: сфера місцевого самоврядування //Вісн. Конституційного Суду України. - 2005. - №3. - С.63-79. - Бібліогр. в кінці ст. 
     175. Вертузаєв О. Інформаційне право: риси інституціонального характеру змістовного інформаційного ресурсу України //Юрид. Україна.- 2006. - №1. - С. 54-62. - Бібліогр. в кінці ст.
     176. Волвенко П. Статус актів тлумачення (рішень і висновків) Конституційного Суду України з огляду типології правових систем //Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №11. - С. 68-73. - Бібліогр. в кінці ст.
     177. Доронін І. Забезпечення державної безпеки як функція сучасної держави //Право України. - 2006. - №4. - С. 127-131. - Бібліогр. в кінці ст.
     178. Друзенко Г. Євроінтеграція як стратегія внутрішніх реформ: нотатки для нового уряду //Юрид. журн. - 2006. - №8. - С. 14-22
     179. Економічної кризи в Україні не знайдено!: Головний підсумок 100 днів роботи нового уряду //Економіст. - 2006. - №11. - С. 7-10
     180. Євгенієва А. Стан та шляхи оптимізації взаємодії парламенту і уряду //Часоп. Парламенту. – 2004. - № 2. – С.27-40.
     181. Кальченко С. До проблеми якості законів через неоднакові правові позиції судів при розгляді виборчих спорів //Юрид. журн. - 2006. - №8. - С. 113-133
     182. Каспрук В. Чи зумів президент Віктор Ющенко порозумітися зі своїм народом? //Сучасність. - 2006. - №2. - С. 70-82
     183. Кафарський В. Кабінет Міністрів України: проблеми формування в нових політико-правових умовах //Право України. - 2006. - №8. - С.3-8
     184. Кафарський В. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України //Право України. - 2007. - №3. - С. 108-113
     185. Кафарський В. Правова регламентація парламентської діяльності політичної партії //Право України. - 2006. - №2. - С. 3-8. - Бібліогр. в кінці ст.
     186. Кириченко Ю. Конституційний Суд України як обов’язковий учасник процесу внесення змін до Конституції України //Вісн. Конституцій-ного Суду України. - 2006. - №1. - С. 76-80. - Бібліогр.: 13 назв
     187. Конституційний Суд України у цифрах : (1996-2005 рр.) //Вісн. Конституційного Суду України. - 2005. - №4. - С. 18-19
     188. Костицький М. Гарантії відповідальності посадових осіб //Вісн. Конституційного Суду України. - 2005. - №5. - С. 102-105 
    189. Косюта М. Правозахисна функція прокуратури та її закріплення у майбутньому законі України “Про прокуратуру” /М.Косюта, В.Долежан //Право України. - 2006. - №3. - С. 59-63. - Бібліогр. в кінці ст. 
     190. Кравченко А.В. Історія інституту президента //Бюл. М-ва юстиції України. - 2005. - №7. - С. 102-107
     191. Кудряченко А.І. Місце інституту президентства в контексті оновлення політичної системи України //Стратегічні пріоритети. - 2006. - №1. - С. 5-10
     192. Лихацький Д. Оскарження дій посадових осіб державної виконав-чої служби //Юрид. журн. - 2005. - №9. - С. 36-38
  193. Майданник О. Конституційні принципи діяльності Верховної Ради України по здійсненню контрольної функції //Підприємництво, господар-ство і право. - 2006. - №5. - С. 98-101
     194. Майданник О. Питання теорії функцій Парламенту України //Вісн. Конституційного Суду України. - 2006. - №1. - С. 81-88. - Бібліогр.: 14 назв
     195. Марцеляк О.В. Статус депутатських фракцій і груп: вітчизня-ний і зарубіжний досвід //Часоп. Київ. ун-ту права. - 2005. - №4. - С. 95-100. - Бібліогр. в кінці ст. 
    196. Мельниченко В. І. Повноваження Президента України у контексті конституійної реформи: структура, зміст, характер /В.І.Мельниченко, Н.Г.Плахотнюк //Бюл. М-ва юстиції України. - 2005. - №12. - С. 5-15. - Бібліогр. в кінці ст.
     197. Надходження конституційних подань та звернень //Вісн. Консти-туційного Суду України. - 2005. - №4. - С. 20-22
     198. Олеськів І. Становлення в Україні інституту президентства //Юрид. Україна - 2006. - №3. - С. 23-26
     199. Падалко Г. В. Державна політика у сфері місцевого самоврядуван-ня в Україні: актуальні проблеми становления //Часоп. Київ. ун-ту права.- 2005. - №4 - С. 118-125. - Бібліогр. в кінці ст.
     200. Пелих Н. Державний апарат в умовах сьогодення //Підприємниц-тво, господарство і право. - 2005. - №8. - С. 78-81. - Бібліогр. в кінці ст.
     201. Пелих Н. Конституційний суд - гарант конституційного ладу в Україні //Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №3. - С. 37-39.- Бібліогр. в кінці ст.
     202. Перелік рішень і висновків Конституційного Суду України 1997-2005 у хронологічному порядку //Вісн. Конституційного Суду України. - 2005. - №4. - С.25-44 
     203. Плахотнюк Н.Г. Установча процедура в діяльності Кабінету Міністрів України: моделі, провадження, правове врегулювання //Бюл. М-ва юстиції України. - 2005. - №7. - С. 67-77.
     204. Плющ Р. Угрупування повноважень у системі місцевого самовря-дування //Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. - 2006. - №1. - С. 254-260. - Бібліогр. в кінці ст.
     205. Пушкіна О.В. Органи державної влади в Україні і захист прав людини: суди загальної юрисдикції //Бюл. М-ва юстиції України. - 2005. - №9. - С.12-23. - Бібліогр. в кінці ст.
     206. Савчин М. Президент України у констутиційній системі: забезпе-чення континуїтету та належного функціонування публічної влади главою держави //Вісн. Акад. правових наук України. - 2005. - №3. - С. 65-75. - Бібліогр.: 23 назви
     207. Селівон М. Конституційний Суд України: дев’ятиріччя діяльності //Вісн. Конституційного Суду України. - 2005. - №4. - С. 3-17. - Бібліогр.: 23 назви
     208. Скляренко О. Інформаційна культура як базовий чинник форму-вання діалогу державної влади та медіа //Вісн. держ. служби України. - 2005. - №4. - С. 11-14. – Бібліогр. в кінці ст.
     209. Скомороха В. Правові форми участі Конституційного Суду України у законотворчості //Вісн. Конституційного Суду України. - 2006.- №1. - С.47-75. - Бібліогр.: 105 назв
     210. Слабошпицький М. Бути президентом і лишатися собою: настрої винесені з книги В.Ющенка “Вірю! Знаю! Можемо!” //Укр. мова й л-ра в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - №6(серп.). - С.120-122
     211. Совгиря О.В. Конституційно-правова відповідальність парламе-нтської опозиції в Україні: перспективи законодавчого регулювання //Бюл. М-ва юстиції України. - 2006. - №1. - С. 5-10. - Бібліогр. в кінці ст.
     212. Сухонос В. Постать глави держави у політико-правовій думці православ’я //Вісн. прокуратури - 2006. - №4. - С. 116-123. - Бібліогр. в кінці ст.
     213. Сущенко В. Психологія державної влади та конфлікт інтересів особи //Прокуратура.Людина.Держава. - 2005. - №10. - С. 55-60
     214. Тесленко М.В. Відносини Конституційного Суду України з Верховним Судом України та вищими спеціалізованими судами //Бюл. М-ва юстиції України. - 2005. - №9. - С. 5-11.
     215. Федоренко В.Л. Конституційно-правовий статус суддів судів загальної юрисдикції //Часоп. Київ. ун-ту права. - 2005. - №3. - С. 63-69.- Бібліогр. в кінці ст.
     216. Фрицький Ю. Пропорційна система виборів до Верховної Ради України - оціночний аспект //Право України. - 2006. - №4. - С. 104-107
     217. Чикурлій С.О. Конституційно-правові аспекти організаційно-правових форм діяльності Кабінету Міністрів України //Бюл. М-ва юстиції України. - 2004. - №9. – С.115-126.
     218. Чорноус В. Виконавча влада в Україні: перехід від біцефалізму до моноцентризму //Вісн. держ. служби України. - 2005. - №4. - С. 20-23.- Бібліогр. в кінці ст.
     219. Шупеня М. Реформування органів державної виконавчої служби //Право України. - 2005. - №11. - С. 8-10

Календар подій

     1 2 3
4 5678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031