Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Віртуальна довідкова служба

Задати питання

Рік Місяць

Географія. Країнознавство

ID: 2870, 06.03.2019 06:39
Ірина Кравець,Україна Велика Олександрівка Потрібна література(книги, статті з періодики) за темою: Знаки репери для визначення абсолютної висоти місцевості. Дякую за допомогу.

Шановний користувачу! Радимо опрацювати наступні джерела:

 1. Войтенко С. П. Інженерна геодезія : підруч. [для студ. будів. спец. вищ. навч. закл.] / С. П. Войтенко. - 2-ге вид., виправл. і доповн. - К. : Знання, 2012. - 574 с.
 2. Ганьшин В. Н. Простейшие измерения на местности / В. Н. Ганьшин. - 3-е изд.,перер., доп. - М. : Недра, 1983. - 108 c.
 3. Геодезические методы измерения вертикальных смещений сооружений и анализ устойчивости реперов. - М. : Недра, 1991. – 188 с.
 4. Ратушняк Г. С. Інженерна геодезія : практикум / Г. С. Ратушняк. - К. : Вища шк., 1992. – 261 с.
ID: 2852, 26.01.2018 10:00
Добрий день. Допоможіть будь-ласка підібрати літературу до дипломної роботи на тему "Сімейна обрядовість Західної та Південої України. Порівняльний аналіз"

Шановний користувачу! Радимо опрацювати наступні джерела:

 1. Артюх Л. Ф. Звичаї українців у народному календарі : наук.-попул. вид. / Лідія Артюх ; відп. ред. Ю. В. Ференцева ; худож. оформ. О. Желєзняк ; фотогр. Л. Буханської [та ін.]. - К. : Балтія-Друк, 2012. - 223 с.
 2. Борисенко В. К. Весільні звичаї та обряди України : iст.-етногр. дослiдж. / В. К. Борисенко. - К. : Наук. думка, 1988. - 188 c.
 3. Боряк О. О. Україна : етнокультурна мозаїка / О. О. Боряк ; голов. ред. С. Головко, худож. оформ. О. Григора. - К. : Либідь, 2006. - 328 c : ілюстр.
 4. Бриняк О. М. Родильна обрядовість українців: регіональні варіації за етнографічними записами кінця XIX - початку XX ст. / Оксана Бриняк // Київська старовина : наук. історико-філол. журн. - 2011. - N 2. - С. 55-80. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Ганус Д. Магічні способи захисту життя дитини на території українсько-польського пограніччя: від народження до хрещення / Д. Ганус // Народна творчість та етнологія. - 2016. - N 4. - С. 80-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Кирилюк О. С. "Ой, кум до куми залицявся...": походження та універсально-культурний зміст звичаю кумівства : культурол. розвідка / О. С. Кирилюк ; ред. О. Луньова ; НАН України, Центр Гуманіт. Освіти, Одес. філ., Т-во "Знання" України, Одес. обл. орг. - О. : ІНВАЦ, 2011. - 98 с.
 7. Лозинський Й. І. Українське весілля / Й. І. Лозинський; ред. С .А. Онисенко - К. : Наук. думка, 1992. - 174 с.
 8. Маєрчик М. Ритуал і тіло : структур.-семант. аналіз укр. обрядів родин. циклу : монографія / Марія Маєрчик ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Нац. акад. наук України, Ін-т Критики, Центр культ.-антропол. студій. - К. : Критика, 2011. - 324 с.
 9. Сердюк І. Баба-повитуха у ранньомодерному суспільстві : (за даними статистичних джерел та етнографічних досліджень) / І. Сердюк // Краєзнавство : наук. журн. - 2009. - N 3/4. - С. 214-220. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Українське народознавство : навч. посіб. / за заг. ред. С. П. Павлюка, передм. М. Г. Жулинського, мал.: Е. Дацюк та ін. - 2- вид., переробл. і допов. - К. : Знання, 2004. - 570 с.
 11. Український обрядовий фольклор західних земель : регіон. муз. антол. : Бесарабія. Бойківщина. Буковина. Волинь. Галичина. Гуцульщина. Закарпаття. Лемківщина. Підляшшя. Поділля. Полісся. Покуття. Холмщина / упорядкув. Анатолій Іваницький, відп. ред. Г. А. Скрипник, вступ. ст. авт. . - Вінниця : Нова Книга, 2012. - 619 с.
ID: 2768, 29.05.2015 09:48
Здравствуйте !
Есть ли у вас биография известного херсонского врача Михаила Дмитриевича Горбенко ? Меня прежде всего интересует его деятельность в 1900-1910 гг.

Уважаемый пользователь! В фондах библиотеки информация о Михаиле Дмитриевиче Горбенко не найдена, советуем обратиться за помощью в Херсонскую областную научную медицинскую библиотеку (http://khonmb.org.ua).

ID: 2763, 04.03.2015 10:30
В исторической справке об основании с. Константиновка Великолепетихского района указано, что в 1869 году в с.Катериновка прибыло 40 семей из Вахновской волости Бердичевского уезда Киевской губернии. Подскажите, пожалуйста, на основании какой информации писалась справка об основании с. Константиновка и нет ли в фондах поименного списка семей, прибывших из Киевской губернии и основавших с. Константиновка. Спасибо.

Уважаемый пользователь!  Для составления справки об основании села Константиновка были использованы сведения из статьи начальника архивного отдела райгосдаминистрации С.Потаповой "Костянтинівці - 140", которая была опубликована в газете "Таврійські вісті" от 26 июня 2009 г. (описание статьи приводится в разделе "Использованные источники"). Что касается поименного списка семей, прибывших из Киевской губернии, советуем Вам обратиться в Государственный архив Херсонской области ( http://kherson.archives.gov.ua/ ).

ID: 2597, 09.05.2012 06:51
Добрий день, допоможіть знайти програму спецкурсу для 8-9 класу "Країнознавство" Великобританія (140 годин) автор Вочканова Т.В.

Шановний користувач, в фондах нашої бібліотеки є тільки:

 1. Вочканова, Т. В. Англійська у світі інформаційних технологій : Програма спецкурсу / Т. В. Вочканова // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2010. – № 5. - С.11-19.
 2. Нікішина Н. М. Гіди-перекладачі (англійська, німецька, французька, іспанська мови) : Програма спецкурсу / Н. М. Нікішина, Т. В. Вочканова, А. В. Чередниченко // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2010. – № 5. - С. 26-33.
ID: 2523, 21.09.2011 15:17
Доброго дня. Потрібна невеличка доповідь на тему "Країнознавство-скарбничка фактів". Завчасно спасибі.

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та сайти:
1. Дорошко М. С. Країнознавство : навч. посіб. / М. С. Дорошко, Р. А. Кривонос, Н. Ф. Сербіна. – К. : Ника-Центр, 2009. – 312 с.
2. Бурдуланюк В. Б. Пам'ятки культури Івано-Франківщини. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. — 54 с.
3. Грабовецький В. В. Івано-Франківськ в пам'ятниках історії та культури. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. — 132 с.
4. Гаврилюк В. Пнівський замок / В.  Гаврилюк // Географія та основи економіки в школі. - 2010. - N5. -  С. 36-37.
5. Майоров А. Скалы Довбуша / А. Майоров // Ландшафт. Дизайн, 2011. - N2. -  С. 56-57.
6. Тимуляк Л.М. Ландшафти міста Івана-Франківська: структура, антропогенні модифікації / Л. М. Тимуляк // Український географічний журнал. - 2010. - N4. -  С. 17-28.
7. Фрищин Т. Скелі Довбуша  / Т.  Фрищин // Географія та основи економіки в школі. - 2010. - N7/8. -  С. 41.

www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Ped/2009_10.pdf
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=60855&pg=0

ID: 1939, 01.03.2010 14:59
Агрокліматична характеристика зони Полісся

Шановний користувач! Радимо Вам опрацювати такі джерела:

1. http://old.nubip.edu.ua/book/index.html - Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства в Поліссі України. Т.І : моногр. в 2 т. / [редкол.: І.Г.Кириленко, В.А.Слаута, Д.О.Мельничук, Ю.Я. Лузан, В.В. Сергеєв, Ю.Ф. Мельник, П.І. Вербицький; відп. за вип.: І.І.Ібатуллін, М.М. Городній]; Кабінет Міністрів України, Нац. аграр. ун-т. – К.: Алефа, 2004. – Т.І – 786 с. Розділ 2. Погодно-кліматична характеристика зони Полісся. 2.1. – Агрокліматична характеристика; 2.2. – Врахування агрометеорологічних умов при вирощуванні / П.У. Ковбасюк, Н.М. Мусієнко, Г.І. Демидась, О.М. Козяр, В.І. Іскра. – С. 142-153.

2. http://studentbooks.com.ua/content/view/920/76/1/2/#7105 - 5. Територіальна структура АПК України. Поліський АПК. (розділ з повнотекстового підручника).

3. http://uk.wikipedia.org/wiki/Ґрунти_України#. - Ґрунти України: Ґрунти Полісся.

4. http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,127/id,3594/ - 3.3. Екологічні проблеми агропромислового комплексу (у т.ч. Полісся).

5. http://www.referatik.com.ua/manual/ukr/5/52/2274/ - 6. Агропромисловий комплекс (характеристика, у т.ч. і зона Полісся).

6. http://uk.wikipedia.org/wiki/Економіка_українського_Полісся - Економіка українського Полісся.

7. http://www.agromage.com/stat_id.php?id=502 - Управление ростом и развитием во время ухода за овощными культурами:
Программирование и прогнозирование урожайности овощных культур (статистика по зонах).

ID: 1857, 28.01.2010 21:45
Добрый день!
Готовлю презентацию по Италии. Нужна интересная информация про Италию. Подскажите пожалуйста на каких сайтах можно найти?
Помогите пожалуйста. Заранее благодарен.

Уважаемый пользователь!
Рекомендуем просмотреть такие електронные источники:
1. http://www.italyproject.ru/information.htm - Сайт о Италии. Полнейшая информация о стране.
2. http://www.italyano.info – Италиано инфо. Кухня, обічаи и многое другое. Описание крупнейших городов, а также виртуальніе прогулки по городам и отелям.
3. http://www.italy-pro.ru/main-informstion.php - Сайт туроператора, многое о Италии.
4. http://ixbv.com – общая информация о Италии.
5. http://ru.wikipedia.org/wiki/Италия - Википедия, раздел о страноведении. Италия, общая информация, различные ссылки на дополнительный источник информации о стране. 

ID: 1479, 23.08.2009 08:30
Прошу знайти Орієнтовне календарно-тематичне планування з географії 2009/10 навчальний рік

Шановний користувач! Ваш запит потребує уточнення: для якого класу потрібно орієнтовне календарно-тематичне планування з географії 2009/10 навчальний рік?

Радимо Вам переглянути такі джерела:

1. http://ippo.org.ua/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=112&Itemid=152 - Інформаційно-методичний сайт Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського міського педагогічного університету ім.Б.Д.Грінченка. Розділ: "Географія" -> "Планування" (для різних курсів географії та для різних класів; планування доступні для завантаження у форматі .doc)

2. http://www.ranok.com.ua/page/6604/ - сайт видавництва "Ранок". Серія «На допомогу вчителю»: Географія (можливо замовити потрібні методичні видання).

3. http://geosite.com.ua/index/0-66 - Географічний портал -> Географія в школі.

4. http://www.uroki.net/docgeo.htm - Для учителя географии (подборка полнотекстовых материалов на рус. и укр. языке).

5. http://geo.1september.ru/urok/ - сайт для учителей "Я иду на урок географии" и эл.версия газеты "География"

6. http://www.ukr-tur.narod.ru/ - Світ географії та туризму. Розділ "Географія в школі".

7. http://www.osnova.com.ua/magazines/13 - Видавнича група "Основа". Архів журналу "Географія"

ID: 1319, 21.04.2009 12:18
Підскажіть, будь-ласка, якою літературою можна скористатися для теми "Етнічні процеси в Африці в II половині XX століття"?

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та сайти:
1. Народы Африки / Ред. Ольдерогг Д.А. - М. : Изд-во акад. наук СССР, 1954. - 732 c.
2. Africana.Африканский этнографический сборник,ХII / Отв.ред. Ольдерогг Д.А. - Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1980. - 189 c.
3. Синицына И.Е. Обычаи и обычное право в современной Африке. - М.,1983.
4. Этнографическая наука в странах Африки. Сб.статей. - М.,1988.
http://svit21.narod.ru/predmet/afro/afro.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8

 

ID: 1293, 07.04.2009 14:04
Здравствуйте. Я пишу магистерскую работу на тему: "Менеджмент организации досуговой деятельности во Франции", помогите, пожалуйста, подобрать литературу по истории, организации и финансирование досуга во Франции. Спасибо.

Шановний користувач, рекомендуємо почати роботу з такого видання:

Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Петрова; ред. В. М. Вдовиченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Укр. центр культурних дослідж. - К. : Кондор, 2005. - 406 с.

ID: 1121, 29.01.2009 15:16
Доброго дня! Підскажіть будь ласка де можна знайти матеріал для написання дипломної роботи по темі - "Розвиток туризму в системі міжнародного співробітництва". Дякую!!!

Шановний користувач! Пропонуємо такі джерела:

 1. Дубенюк Я. Регіональні особливості розвитку міжнародного туризму [Текст] / Я.  Дубенюк // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. - 2007. - N5. -  С. 63-67
 2. Дубенюк, Ярослава. Особливості розвитку туризму в Греції та Україні [Текст] / Я.  Дубенюк // Зовнішні справи. - 2008. - N11. -  С. 29-30
 3. Овчаров А. Развитие международного туризма: факторы риска [Текст] / А.  Овчаров // Мировая экономика и международные отношения. - 2008. - N9. -  С. 48-57
 4. Дан Ж. Тенденции мирового туризма [Текст] / Ж.  Дан // Украинский туризм. - 2007. - N1. -  С. 14-16
 5. Кифяк В.Ф. Особливості транскордонної співпраці у сфері туризму в контексті економічних відносин між Україною та Румунією [Текст] / В. Ф. Кифяк // Регіональна економіка. - 2006. - N1. -  С. 237-242
 6. Кондратская А. Austrian Airlines: нам интересен украинский рынок [Текст] / А.  Кондратская // Украинский туризм. - 2007. - N6. -  С. 16-17
 7. Бейдик О.О. Туризм в умовах суспільно-політичної нестабільності [Текст] / О. О. Бейдик // Український географічний журнал. - 2008. - N4. -  С. 39-45
 8. 8.      Філософія туризму: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К., 2004. - 268 с.        

 

 

ID: 745, 07.05.2008 13:09
Статистичні дані по країнам Північної Європи,дуже потрібно,БУДЬ ЛАСКА.

Шановний користувач!

Радимо Вам скористатися документом "Статистические службы международных организаций", що містить посилання на всі статистичні сайти світу - http://marketing.rbc.ua/file.php?id=682.

Також перегляньте http://oms.ram.ru/int/links/list/nt004/page001.html - Міжнародні статистичні ресурси та http://thinknets.org/index.php?option=com_weblinks&catid=32&Itemid=23 - Мережа аналітичних центрів: Джерела статистичних даних.

ID: 394, 25.11.2007 02:34
Допоможіть знайти літературу на тему : " Сучасні геологічні процеси Чорноморського регіону " !!!!Заздалегідь спасибі!!

Шановний користувач, для вивчення Вашої теми пропонуємо використати деякі вказані нижче видання з фондів бібліотеки:

1. Сулимов И.Н. Геология Украинского Черноморья. - К.: О.: Вища шк., 1984. - 128 с.

2. Геология и рудоносность юга Украины: Сб. науч. трудов. - Д.: ДГУ, 1983. - 116 с.

3. Тектоника Северного Причерноморья. - К.: Наук.думка, 1988. - 164 с.

ID: 361, 14.11.2007 11:17
Скажіть, будь ласка, де можна знайти і безкоштовно скачати навчальні посібники з креслення та геодезії для стдентів ВУЗів.

Уважаемый пользователь!

Рекомендуем Вам воспользоваться сайтом: http://ebdb.ru/ - это поисковая система книг в электронных библиотеках рунета. Для осуществления поиска Вам необходимо ввести запросы: "черчение учебник" или "геодезия". Понравившуюся книгу из предложенного списка можно тут же закачать.

ID: 37, 04.01.2006 00:00
Добрый день. Я пишу контрольную работу для Малой академии Наук, и мне надо ответить на несколько вопросов. Один из них на тему по географии, возможно даже с историческими данными. Вот вопрос
1 Охарактеризуйте режим опадiв в межах Херсонскьоi областi?
2 В межах Херсонскоi областi розмiщуються пiсковi арени. Охарактеризувати утворення та вплив на компоненти географiчного середовища?
Ответы нужны на украинском языке. Помогите пожалуйста.
Заранее благодарна.
Для відповіді на Ваші запитання пропонуємо використати нижче перераховані джерела: 1. Заставний Ф.Д. Географія України: У 2-х книгах. – Л.: Світ, 1994. – 472 с.: іл.. 2. Природа Херсонської області: Фізико-географічний нарис /Відп. ред. М.Ф.Бойко. – К.: Фітосоціоцентр, 1998. – 120 с. 3. Херсонська область //Географічна енциклопедія України: В 3-х т. – К., 1993. – Т.3. – С.360-365.

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 2021
22232425262728
293031