Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Державна влада і управління. Право

97. Адміністративно-правове регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів : монографія / В. В. Галунько [та ін.] ; НДІ публ. права. - Херсон : Грінь Д. С., 2015. - 179 с.
У монографії на основі аналізу чинного законодавства, досвіду країн Європейського Союзу та думок вчених у сфері адміністративного права розкрито особливості сучасного адміністративно-правового регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів. Видання призначається для вчених у галузі адміністративного права, аспірантів, студентів, посадових осіб публічної адміністрації, а також для всіх, хто цікавиться цією проблематикою.

98. Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (30-31 жовт. 2015 р.), м. Запоріжжя / Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць. - Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2015. - 163 с. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

99. Актуальні питання теорії і практики криміналістичної науки : [матеріали] Всеукр. наук.-практ. конф., 23 січ. 2015 р., м. Київ / Нац. акад. внутр. справ. - Київ ; Херсон : Гельветика, 2015. - 367 с. - Бібліогр. наприкінці окр. ст. - Присвяч. 50-річчю каф. криміналістики та суд. медицини Нац. акад. внутр. справ.

100. Актуальні проблеми господарського права та процесу : зб. матеріалів круглого столу, 30 жовт. 2015 р., м. Київ / Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і п-ва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. - Київ : НДІ приват. права і п-ва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України ; Херсон : Гельветика, 2015. - 167 с. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику матеріалів круглого столу висвітлюється широке коло актуальних проблем господарського та господарського процесуального права, реформування господарського та господарсько-процесуального законодавства. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів та студентів юридичних вузів і факультетів, а також усіх, хто цікавиться проблематикою сучасних наукових досліджень та удосконаленням національного законодавства.

101. Андронов Ігор Володимирович. Цивільний процес України : навч.-метод. посіб. для студентів ден. форми навчання ф-ту цивіл. та госп. юстиції. Ч. 1. / І. В. Андронов, Н. В. Волкова, К. В. Можаровська ; Нац. ун-т "Одеська юридична академія". - Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2015. - 119 с. - (Навчально-методичні посібники). - Бібліогр.: с. 101-116 та наприкінці окр. тем.
Представлений посібник містить практичні завдання, до кожної теми наводяться посилання на нормативно-правові акти, наукові праці, судову практику, а також завдання для самостійної роботи, що дають можливість поглибити знання студентів з цивільного процесуального права.

102. Бисага Юрій Михайлович. Право на судовий захист: конституційно-правовий аспект : монографія / Ю. М. Бисага, О. В. Лемак ; ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Ін-т держави і права країн Європи. - Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2015. - 207 с. - (Держава і право на зламі тисячоліть: світовий досвід і Україна : наук. сер. започ. в 2001 р.). - Бібліогр.: с. 183-207.

103. Верховенство права та правова держава : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 жовт. 2015 р., м. Ужгород / ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Ін-т держави і права країн Європи, Центр законотворчості при юрид. ф-ті ; редкол.: Ю. М. Бисага (голов. ред.) [та ін.]. - Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2015. - 243 с. - Текст укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на міжнародну науково-практичну конференцію, яка відбулася на базі юридичного факультету Ужгородського національного університету.

104. Військові злочини: кримінально-правова, криміналістична та кримінологічна характеристика : колект. монографія / Є. Л. Стрельцов [та ін.] ; заг. ред.: В. М. Стратонов, Є. Л. Стрельцов ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Гельветика, 2015. - 339 с. - Бібліогр. наприкінці ст.
Видання адресоване науковцям, практичним працівникам, викладачам та студентам.

105. Волкова Н. В. Виконавче провадження : навч.-метод. посіб. для студентів ден. форми навчання ф-ту цив. та госп. юстиції / Н. В. Волкова, К. В. Можаровська ; Нац. ун-т "Одеська юридична академія". - Одеса ; Херсон : Гельветика, 2015. - 71 с. - (Навчально-методичні посібники). - Бібліогр.: с. 64-70.
Посібник містить практичні завдання, наводяться посилання на нормативно-правові акти та наукові праці, що надає можливість поглибити знання з виконавчого провадження України.

106. Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 груд. 2015 р., м. Ужгород / ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Ін-т держави і права країн Європи, Центр законотворчості при юрид. ф-ті ; редкол.: Ю. М. Бисага [та ін.]. - Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2015. - 267 с. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

107. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи : прогр. 6-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 23 жовт. 2015 р., м. Херсон / Нац. агентство України з питань держ. служби, Партія місц. самоврядування, Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : ХНТУ, [2015]. - 9 с.

108. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи : зб. матеріалів 6-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 23 жовт. 2015 р., м. Херсон  / Нац. агентство України з питань держ. служби, Партія місц. самоврядування, Херсон. нац. техн. ун-т ; відп. ред. І. П. Лопушинський. - Херсон : Грінь Д. С., 2015. - 198 с. - Бібліогр. наприкінці ст.
Видання адресоване науковим працівникам, викладачам і слухачам магістратур державного управління і державної служби вищих навчальних закладів, а також працівникам органів місцевого самоврядування та владних структур.

109. Діхтієвський Петро Васильович. Застосування як форма реалізації адміністративного законодавства України: теорія та практика : монографія / П. В. Діхтієвський, О. О. Губанов ; ДВНЗ "Запорізький національний університет". - Запоріжжя ; Херсон : Гельветика, 2015. - 211 с. - Бібліогр.: с. 186-211.
Монографія присвячена висвітленню понять та ознак, генези досліджень, суб'єктів, процедур та актів застосування як форми реалізації адміністративного законодавства, шляхів реформування адміністративного законодавства України.

110. Діхтієвський Петро Васильович. Кадрове забезпечення судів загальної юрисдикції: адміністративно-правовий аспект : монографія / П. В. Діхтієвський, О. М. Лагнюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ ; Херсон : Гельветика, 2015. - 199 с. - Бібліогр.: с. 172-199.
У дослідженні розглянуто актуальні теоретичні та практичні проблеми комплектування судів загальної юрисдикції висококваліфікованими кадрами. Видання адресоване працівникам органів законодавчої, виконавчої та судової влади, науково-викладацькому складу та студентам юридичних факультетів вищих навчальних закладів.

111. Діяльність земських установ на Херсонщині, 1865-1920 : зб. док. : до 150-річчя створення органів зем. самоврядування на Херсонщині / Держ. арх. служба України, Херсон. облдержадмін., Держ. арх. Херсон. обл. ; уклад.: В. О. Лебідь [та ін.], передм., комент. О. Макієнка. - Херсон : Айлант, 2015. - 635 с. + 1 буклет (4 с.). - Текст укр., рос. - Покажч.: с. 507-628. - Бібліогр.: с. 629-634, в комент: с. 507-590, в підрядк прим. до передмови та наприкінці док.
Збірник документів Державного архіву Херсонської області адресований працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, історикам, краєзнавцям, усім, хто цікавиться історією місцевого самоврядування в Україні.

112. Дніпровському районному відділу міліції Херсонського міського управління УМВС України в Херсонській області 50 років [Образотворчий матеріал] : фотоальбом / ідея та проект: О. Черних, Л. Вечеріков. - Херсон : [Б. в.], [2015?]. - близько 200 с.

113. Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (5-6 груд. 2014 р.), м. Запоріжжя / Юрид. ф-т Запоріз. нац.  ун-ту ; редкол.: Т. О. Коломоєць (заг. ред.) [та ін.]. - Запоріжжя : ЗНУ, 2014 ; Херсон : Гельветика, [2015]. - 215 с. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

114. Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (4-5 груд. 2015 р.), м. Запоріжжя / Юрид. ф-т Запоріз. нац.  ун-ту,  ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць. - Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2015. - 251 с. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

115. Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 13-14 лют. 2015 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т, Півд. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України ; редкол.: В. М. Стратонов [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2015. - 215 с. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

116. Інститут конституційної скарги як засіб захисту основних прав і свобод: порівняльно-правовий аналіз : монографія / М. М. Гецко [та ін.] ; за заг. ред. М. М. Гецко, Ю. М. Бисаги, Д. М. Бєлова ; ДВНЗ "Ужгородський національний університет". - Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2015. - 227 с.
Монографія стане у пригоді працівникам органів державної влади, суддям, прокурорам, адвокатам, науковцям, аспірантам, студентам та викладачам юридичних і гуманітарних вузів та факультетів, а також усім, для кого є цікавим вивчення сучасних проблем конституційної юстиції.

117. Калашник Наталія Григорівна. Розвиток системи пенітенціарних закладів для неповнолітніх в Україні (20-30-ті роки XX ст.) : монографія / Н. Г. Калашник, Т. М. Швець ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Гельветика, 2015. - 147 с. - Бібліогр.: с. 120-136. - Дод.: с. 137-147.

118. Косиця Ольга Олексіївна. Інформаційне забезпечення адміністративної діяльності у сфері справляння податків : монографія / Ольга Олексіївна Косиця ; Держ. фіск. служба України. - Херсон : Грінь Д. С., 2015. - 211 с. : табл., діагр. - Бібліогр. в підрядк. прим. - Дод.: с. 206-211.
У монографії досліджено адміністративну діяльність у сфері справляння податків як об'єкт інформаційного забезпечення. Визначено особливості правового регулювання збору податкової інформації від платників податків, органів державної влади та третіх осіб у процесі здійснення адміністративної діяльності. Проаналізовано зарубіжний досвід правового регулювання відносин щодо інформаційного забезпечення у сфері справляння податків та його використання для удосконалення вітчизняного законодавства.

119. Маслов Ю. К. Центральна та Східна Європа в пошуках сучасної системи влади : монографія / Маслов Ю. К. ; ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського. - Одеса ; Херсон : Гельветика, 2015. - 387 с. - Бібліогр.: с. 342-382. - Дод.: с. 383-386.
Дана робота грунтується на сучасній методології міждисциплінарних досліджень з урахуванням інструментарію системного, інституційного, мережевого, порівняльного підходів та сконцентровано на аналізі теоретичних та практичних прикладів формування національних систем влади та їх структурних елементів: парламентаризму, президентства, місцевого самоврядування. Дослідження є цікавим не тільки для науковців та політичних діячів, але й для широкого кола читачів, які цікавляться політичними проблемами сьогодення та країнами Центральної і Східної Європи зокрема.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т; редкол.: В. М. Стратонов (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2013 -     .

120. 2015, вип. 1, т. 1. - 2015. - 213 с. - Текст укр., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

121. 2015, вип. 1, т. 2. - 2015. - 225 с. : табл. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

122. 2015, вип. 1, т. 3. - 2015. - 195 с. : табл. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

123. 2015, вип. 1, т. 4. - 2015. - 227 с. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

124. 2015, вип. 2, т. 1. - 2015. - 171 с. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

125. 2015, вип. 2, т. 2. - 2015. - 225 с. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

126. 2015, вип. 2, т. 3. - 2015. - 193 с. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

127. 2015, вип. 3, т. 1. - 2015. - 197 с. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

128. 2015, вип. 3, т. 2. - 2015. - 189 с. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

129. 2015, вип. 3, т. 3. - 2015. - 205 с. : рис. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

130. 2015, вип. 3-2, т. 3. - 2015. - 285 с. - Текст укр., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

131. 2015, вип. 5, т. 1. - 2015. - 169 с. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

132. 2015, вип. 5, т. 2. - 2015. - 149 с. - Текст укр., молдав. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

133. 2015, вип. 5, т. 3. - 2015. - 149 с. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

134. 2015, вип. 5, т. 4. - 2015. - 165 с. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

135. 2015, вип. 6, т. 1. - 2015. - 159 с. - Текст укр., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

136. 2015, вип. 6, т. 2. - 2015. - 161 с. - Текст укр., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

137. 2015, вип. 6, т. 3. - 2015. - 157 с. - Текст укр., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

138. Наукові дослідження сучасного законодавства України - прогрес юридичної науки XXI століття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 черв. 2015 р., м. Київ / НДІ публ. права. - Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2015. - 219 с. - Бібліогр. наприкінці ст.
Видання адресоване студентам, аспірантам, викладачам, науковцям юридичних вищих навчальних закладів, представникам судових та інших правозастосовчих органів держави, адвокатам, представникам юридичних громадських організацій.

139. Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у XXI столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2015 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т. , Ін-т нац. та міжнар. права., Півд. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України. - Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2015. - 211 с. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.
Матеріали конференції адресовані науковим працівникам, викладачам, працівникам судових та правоохоронних органів, студентам вищих навчальних закладів, а також всім, хто цікавиться сучасним станом та перспективами розвитку юридичної науки.

140. Олійник Олег Олександрович. Адміністративно-правове регулювання судово-експертної діяльності : монографія / О. О. Олійник, В. В. Галунько, О. М. Єщук ; НДІ публ. права. - Херсон : Грінь Д. С., 2015. - 222 с. - Бібліогр.: с. 195-222.
Монографію призначено для вчених в галузі адміністративного права, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, посадових осіб публічної адміністрації, а також для всіх, хто цікавиться даною проблематикою.

141. Орловська Наталя Анатоліївна. Кримінологія : навч.-метод. посіб. / Н. А. Орловська ; Міжнар. гуманіт. ун-т. - Одеса ; Херсон : Гельветика, 2015. - 123 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці тем.

142. Орловська Наталя Анатоліївна. Проблеми протидії злочинності неповнолітніх : навч.-метод. посіб. / Н. А. Орловська ; Міжнар. гуманіт. ун-т. - Одеса ; Херсон : Гельветика, 2015. - 75 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці тем.

143. Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 черв. 2015 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т, Півд. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України. - Херсон : Гельветика, 2015. - 199 с. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

144. Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної науки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 січ. 2015 р., м. Кривий Ріг / Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький національний університет", Криворіз. екон. ін-т. - Кривий Ріг : ДВНЗ КНУ ; Херсон : Гельветика, 2015. - 215 с. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

145. Перспективні напрямки розвитку сучасної юридичної науки : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 берез. 2015 р.), [м. Івано-Франківськ] : [у 2 ч.]. Ч. 1. - Херсон : Гельветика, 2015. - 207 с. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлені матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективні напрямки розвитку сучасної юридичної науки", в яких розглянуті загальні питання історії й теорії держави та права, конституційного, муніципального, міжнародного публічного та приватного права, екологічного, земельного права, цивільного права та процесу тощо, а також питання кримінології, кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи.

146. Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 9-10 жовт. 2015 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т, Півд. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України ; редкол.: В. М. Стратонов [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2015. - 211 с. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 листоп. 2015 р., м. Дніпропетровськ : у 2 ч. / Дніпропетр. гуманіт. ун-т. - Дніпропетровськ : ДГУ ; Херсон : Гельветика, 2015.

147. Ч. 1. - 227 с. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

148. Ч. 2. - 231 с. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

У збірниках представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на міжнародну науково-практичну конференцію.

149. Право і держава: проблеми розвитку і взаємодії у XXI ст. : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (30-31 січ. 2015 р.), м. Запоріжжя / Юрид. ф-т Запоріз. нац.  ун-ту ; редкол.: Т. О. Коломоєць (заг. ред.) [та ін.]. - Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2015. - 199 с. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

150. Право: історія, теорія, практика : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (4-5 груд. 2015 р.), [м. Харків]. - Харків : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2015. - 115 с. - (Молодий вчений. Конференції). - Бібліогр. наприкінці ст.
Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів.

151. Пріоритетні напрями модернізації системи права України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р., м. Кривий Ріг / Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький національний університет", Криворіз. екон. ін-т. - Кривий Ріг : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2015. - 159 с. - Текст укр., рос., англ., пол. - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на міжнародну науково-практичну конференцію "Пріоритетні напрями модернізації системи права України".

152. Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 листоп. 2015 р.), [м. Львів]. - Львів : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2015. - 115 с. - (Молодий вчений. Конференції). - Бібліогр. наприкінці ст.
Збірник призначений для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також для всіх, хто цікавиться юридичною наукою.

153. Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17 квіт. 2015 р., [м. Одеса] / Нац. ун-т "Одеська юридична академія", Рада молодих вчен.; відп. ред. Ю. П. Аленін ; авт. передм. С. В. Ківалов. - Одеса ; Херсон : Гельветика, 2015. - 219 с. - Текст укр., рос.

154. Сучасні тенденції в юридичній науці України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2015 р.), [м. Хмельницький]. - Хмельницький ; Херсон : Гельветика, 2015. - 163 с. - (Молодий вчений. Конференції). - Бібліогр. наприкінці ст.
У виданні розглядаються загальні питання історії й теорії держави та права, філософії права, конституційного та муніципального права, міжнародного публічного та приватного права, екологічного та земельного права, права інтелектуальної власності, цивільного, господарського права, а також питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи.

155. Тенденції правового розвитку сучасної України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22 трав. 2015 р., [м. Одеса] / Нац. ун-т "Одеська юридична академія", Юрид. коледж ; відп. ред. Є. С. Хижняк ; авт. передм. С. Ківалов. - Одеса ; Херсон : Гельветика, 2015. - 331 с. - Текст укр., рос., англ.

156. Тенденції та пріоритети реформування законодавства України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 11-12 груд. 2015 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т, Півд. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України ; редкол.: В. М. Стратонов [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2015. - 223 с. : табл. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

157. Тенденції та пріоритети реформування законодавства України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (2-3 жовт. 2015 р.), [м. Одеса]. - Одеса ; Херсон : Гельветика, 2015. - 111 с. - (Молодий вчений. Конференції). - Бібліогр. наприкінці ст.

158. Юридичні науки: проблеми та перспективи : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (22-23 трав. 2015 р.), [м. Київ]. - Київ ; Херсон : Гельветика, 2015. - 151 с. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

Див. також № 55, 66, 88, 94, 95, 174, 314, 342, 353, 354, 369, 386, 387, 396

Календар подій

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 161718192021
22232425262728
2930