Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

1 розділ. Конституція суверенної України та її розвиток

Part`s menu

1 розділ. Конституція суверенної України та її розвиток

     В розділі розкрито історію створення Конституції України, її зміни за 11 років існування.

     1. Україна. Конституція (1996). Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.: із змінами, внесеними Законом України від 8 груд. 2004 р. №2222-IV: станом на 1 січ. 2006 р. /М-во юстиції України. - Офіц. вид. - К.: Укр. центр правн. студій, 2006. - 125 с. 

      2. Аблязов Д. Принцип верховенства Конституції і позитивне законодавство //Юрид. Україна. - 2006. - №5. - С. 28-35. - Бібліогр. в кінці ст. 
     3. Андрощук С. Принцип верховенства права: визначення, співвідношення із суміжними поняттями, особливості законодавчого закріплення і реалізації //Юрид. Журн. - 2005. - №11. - С. 74-77
     4. Андрусяк Т. Іван Франко про конституцію та конституціоналізм (1856-1916) //Вибори та демократія. - 2006. - №2. - С. 83-89
     5. Береговий Я. Основні засади стратегії розвитку України //Персонал. - 2006. - №7. - С. 24-30
     6. Березюк О. Конституція України: етапи становлення //Юрид. журн.- 2006. - №7. - С. 36-37 
     7. Борденюк В. В. Держава як суб’єкт права державної власності: конституційно-правові аспекти //Вісн. госп. судочинства. - 2005. - №5. - С. 179-187. - Бібліогр. в кінці ст.
     8. Гаврилюк Р. Конституція держави і публічні фінанси: проблеми теорії //Право України. - 2006. - №12. - С. 15-19
     9. Гайворонський В. Яким має бути механізм впровадження принципу верховенства права //Право України. - 2005. - №10. - С. 114-118. - Бібліогр. в кінці ст.
     10. Гринюк Р. Ф. Конституційні аспекти співвідношення правової держави та форм узаконення державної влади //Бюл. М-ва юстиції України. - 2004. - №5. - С. 5-15 
     11. Давидов Р. Питання теорії конституційних правовідносин //Право України. - 2006. - №1. - С. 16-19. - Бібліогр. в кінці ст. 
     12. Дзейко Ж.О. Принципи застосування правил і засобів законодавчої техніки //Бюл. М-ва юстиції України. - 2006. - №4. - С. 35-44 
     13. Дзейко Ж.О. Функції законодавчої техніки //Бюл. М-ва юстиції України. - 2006. - №5. - С. 50-58
     14. Друзенко Г. Між традицією та свободою //Юрид. журн. - 2006. - №7. - С. 25-32
     15. Езеров А. К понятию конституционного конфликта //Юрид вісн. - 2006. - №3. - С. 94-100 
     16. Євграфова Є. Засади формування системи врядування національ-ного законодавства //Вісн. Конституційного Суду України. - 2005. - №3. - С. 80-85. - Бібліогр.: 12 назв.
     17. Єфименко А. Виклики глобалізації та цивілізаційний вибір України //Юрид. журн. - 2006. - №5. - С. 68-74
     18. Жаровська І. М. Теоретико-правові аспекти змісту правового принципу “незнання закону не звільняє від відповідальності” у контексті забезпечення доступності права //Бюл. М-ва юстиції України. - 2005. - №10. - С. 97-103. - Бібліогр. в кінці ст.
     19. Кафарський В.І. Становлення політичної системи України як конституційно-правова проблема //Митна справа. - 2006. - №4. - С. 54-63
     20. Козюбра М. 10 років дії Конституції України: проблеми і перспективи //Вибори та демократія. - 2006. - №2. - С. 21-24
     21. Корнєєв А. Створення Конституції України (етапи становлення) //Вісн. Конституційного Суду України. - 2005. - №3. – С.53-62. - №5. - С.77-93
     22. Костицький М. Конституційна юрисдикція сучасної України: проблемні питання та перспективи розвитку /М.Костицький, Н.Кушакова //Адвокат. - 2005. - №11. - С. 3-6. - Бібліогр. в кінці ст.
    23. Крусян А. Основные научные направления современного конституционализма в связи с общетеоретическими представлениями о праве //Юрид. вісн. - 2005. - №4. - С. 117-127. - Бібліогр. в кінці ст.
     24. Кузнєцова Н. Верховенство права і правозаконність //Юрид. журн.- 2005. - №11. - С. 112-113.
     25. Назаренко О.А. Співвідношення Конституції України та міжнародних договорів України //Часоп. Київ. ун-ту права. - 2005. - №3.- С. 90-96. - Бібліогр. в кінці ст. 
     26. Наливайко Л. Конституційно-правові основи механізму Української держави та його принципів //Підприємництво, господарство і право. - 2005.- №11. - С. 8-11. - Бібліогр. в кінці ст.
     27. Наливайко Л. Р. Структурованість як невід’ємний атрибут конституційного механізму української держави //Бюл. М-ва юстиції України. - 2005. - №8. - С. 5-15. - Бібліогр. в кінці ст.
     28. Погорілко В. Поняття та юридичні властивості Конституції України /В.Погорілко, В.Федоренко //Право України. - 2006. - №11. - С. 4-10
      29. Погорілко В.Ф. Система і структура Конституції України: проблеми теорії та практики /В.Ф.Погорілко, В.Л.Федоренко //Бюл. М-ва юстиції України. - 2006. - №4. - С. 12-25
     30. Погорілко В. Конституційні основи українського державотворення і розвиток безпосереднього народовладдя на Україні //Вісн. Акад. правових наук України. 2005. - №3. - С. 54-65
     31. Погорілко В.Ф. Конституційно-правові відносини в Україні: поняття, види, структура //Бюл. М-ва юстиції України. - 2005. - №7. - С. 28-47
     32. Погорілко В.Ф. Теоретичні і практичні проблеми сучасного державотворення //Бюл М-ва юстиції України. - 2005. - №10. - С. 5-17
     33. Погребняк С. Вимоги до нормативно-правових актів, що випливають з принципу правової визначеності //Вісн. Акад. правових наук України. - 2005. - №3. - С. 42-53. - Бібліогр.: 29 назв
     34. Погребняк С. Принцип верховенства права: деякі теоретичні проблеми //Вісн. Акад. правових наук України. -2006. - №1. - С. 26-36. - Бібліогр.: 46 назв
     35. Поклонська О. Реформування законодавства України у перехідний період //Підприємництво, господарство і право. - 2006. - №1. - С. 65-69.- Бібліогр. в кінці ст. 
    36. Рабінович П.М. Верховенство права з позицій європейсько-міжнародного та українсько-конституційного судочинства //Бюл. М-ва юстиції України. - 2006. - №3. - С. 11-22. - Бібліогр. в кінці ст.
     37. Савчин М. Президент України у констутиційній системі: забезпечення континуїтету та належного функціонування публічної влади главою держави //Вісн. Акад. правових наук України. - 2005. - №3. - С.65-75. - Бібліогр.: 23 назви
     38. Савчин М.В. Сучасні проблеми розуміння природи чинності Конституції //Юрид. вісн. - 2005. - №3. - С. 67-70. - Бібліогр. в кінці ст.
     39. Сивухін В. Невтручання як предмет конституційного правового регулювання //Право України. - 2005. - №8. - С. 88-92
     40. Скрипнюк О. Поняття функцій Конституції та теоретико-методологічні проблеми її класифікації //Право України. - 2006. - №2. - С. 21-26. - Бібліогр. в кінці ст.
     41. Скрипнюк О. Соціальні функції Конституції та їх забезпечення в Україні //Вісн. Акад. правових наук України. - 2005. - №4. - С. 68-79 
    42. Смирнов М. Інституційна реформа в Україні - передумова інтегра-ції до Європейського Союзу //Прокуратура. Людина. Держава. - 2005. - №9. - С. 77-89. - Бібліогр. в кінці ст.
     43. Солодаренко М.А. Парламентський контроль законності державного управління: зміст та основні форми //Часоп. Київ. ун-ту права.- 2006. - №1. - С. 79-85. - Бібліогр. в кінці ст.
     44. Терлецький Д. Джерела міжнародного права в системі конституцій-ного права України //Юрид. вісн. - 2005. - №3. - С. 71-76. - Бібліогр. в кінці ст.
     45. Тертишник В. Верховенство права й гармонізація влади //Вісн. держ. служби України. - 2005. - №4. - С. 15-19. - Бібліогр. в кінці ст.
     46. Тесленко М. Держава і правова охорона Конституції //Право України. - 2005. - №2. - С. 89-91
     47. Тесленко М.В. Ще раз до питання про сутність Конституції //Бюл. М-ва юстиції України. - 2005. - №10. - С. 18-24. - Бібліогр. в кінці ст. 
     48. Ткачук П. Застосування принципу верховенства права судами конституційної та загальної юрисдикції //Вісн. Конституційного Суду України. - 2005. - №5. - С. 94-101. - Бібліогр.: 12 назв
     49. Тодика О. Категорія “публічний інтерес” у конституційному праві та проблеми здійснення народовладдя //Вісн. Акад. правових наук України. - 2006. - №1. - С. 67-75
     50. Тодика О. Співвідношення конституційного ладу і народовладдя: теорія і практика //Вісн. Акад.. правових наук України. - 2005. - №2. - С.74-82
     51. Чапала Г. Народовладдя, демократія, самоврядування - співвідношення понять //Вісн. Акад. правових наук України. - 2006. - №1.- С. 37-43. - Бібліогр.: 17 назв
     52. Черленяк І. Аналіз та синтез конституційного тексту крізь призму потреб державного управління //Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. - 2006. - №1. - С. 39-48. - Бібліогр. в кінці ст.
     53. Шемчушенко Ю. До проблеми формування законодавчої політики в Україні //Право України. - 2005. - №11. - С. 3-7. - Бібліогр. в кінці ст.
      54. Шимко О.Р. Конституційно-правовий зміст народовладдя і його забезпечення в Україні //Бюл. М-ва юстиції України. - 2006. - №5. - С.122-130
      55. Шкляр Л. Етнополітична незалежність: 10 років тому Верховна Рада прийняла Конституцію незалежної України //Політика і час. - 2006.- №6. - С. 62-74
     56. Юлдашев О.Х. Управління нормотворчою діяльністю - найперспек-тивніший шлях удосконалення законодавства України //Бюл. М-ва юстиції України. - 2006. - №5. - С. 41-49

Calendar

12 3 4 567
8 9 10 11 121314
1516 17 18 19 2021
22232425262728
2930