Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Етнічні меншини в 20-30-40-х рр. XX ст.

Меню розділу

ЕТНІЧНІ МЕНШИНИ В 20-30-40-Х РР. XX СТ.

358.  ДО ІСТОРІЇ міжнаціональних процесів на Україні //Укр. іст. журн. – 1990. – №6. – С.109-118; №8. – С.87-103;  1991. - №1. – С.99-112; №2. – С. 89-102.
Добірка документів, прийнятих в 1917-1925 рр., які висвітлюють кроки національного будівництва в Україні.

359. *ПОЛОЖЕННЯ про відділ національних меншостей НКВС: Постанова ВУЦВК до 25 жовтня 1922 р. /Вісті ВУЦВК. – 1922. – 17 листоп.

360. БРИТЧЕНКО С. П. Національна політика на Україні: досвід 20-х – 30-х років /С.П. Бритченко //Бритченко С. П. Деякі питання національних відносин на Україні. – /С. П. Бритченко. - К., 1990. – С.4-15. 

361. *ИТОГИ работы среди национальных меншинств на Украине: к 10-й годовщине Октябрьской революции: по материалам Центральной комиссии национальных меншинств при ВУЦИК. – Х., 1927. – 109 с.

362. *ПЕРВОЕ Всеукраинское совещание по работе среди национальных меншинств,  8-11января 1927 г. – Х., 1927.

363. ПОЛЬОВИЙ Л. Національні меншини в українському селі в умовах колективізації /Л. Польовий, Б. Чирко //Укр. іст. журн. – 1993. - №4/6. – С. 64-69.

364. СКРИПНИК М. О. Перебудовними шляхами: [проблеми культур. буд-ва національностей України]:(доп. на I Всеукр. конф. культ.-освіт. робітників нац. меншостей 20 трав. 1931 р.) /М. О. Скрипник //Укр. іст. журн. – 1989. - №8. – С.118-124; №11. – С. 99-108; №12. – С.129-135. 
Про стан національних меншостей, створення національних районів, проблеми національної освіти, культури.

365.  ЧИРКО Б. В. Національні меншості на Україні у 20-х – на початку 30-х рр.: (огляд документів ЦДАЖР УРСР) /Б. В. Чирко //Архіви України. – 1990. - №1. – С.28-33.

366. ВІДЧИТ Херсонського окружного виконавчого комітету III-му Окружному з’їзду Рад. - Х., 1926. – 132 с.
Кількість українських, німецьких, єврейських, польських, шведських, молдавських сільських  рад в Херсонській окрузі, с. 97.

367. ДАНИЛЬЧЕНКО  О. П. Етнічні групи Півдня України: економічне та соціально-політичне становище на початку 20-х рр. XX ст. /О.П. Данильченко . – К.: Ін-т історії України НАН України, 1993. – 58 с. – Джерело: Зб. наук. пр. Бердян. держ. пед. ін-ту ім. П.Д. Осипенко. Історія. – С.75.

368. ЕТНОДЕМОГРАФІЧНИЙ  розвиток України на початку  XX ст.: [в т. ч. Херсон. губ.] //Макарчук С. А. Етнічна історія України: навч. посіб. /С. А. Макарчук. – К., 2008. – С. 256-275.- Бібліогр. в кінці розд.

369. ИЗ ИСТОРИИ национального строительства на Херсонщине в 20-е – начале 30-х годов  //Прошлое служит настоящему. – Херсон, 1991. – С. 53-64.
Національне будівництво серед росіян, євреїв, німців, поляків, шведів, молдаван у XX ст.

370.  КЛЯЧИН А. И. Этнические меншинства и национально-государственное строительство на Украине в 1920-1930 гг. /А. И. Клячин //Этноконтактные зоны в европейской части СССР: (география, динамика, методы изучения). – М., 1989. – С.96-110.
Є про Високопільський німецький та Сейдеминухський (Калініндорфський)  єврейський національні р-ни на Херсонщині.

371. КОТЛЯР Ю. В. Повстанський рух етнічних меншин Півдня України (1917-1931): монографія /Ю.В. Котляр; Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. П. Могили комплексу “Києво-Могил. акад.”. - Миколаїв: Видво МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 153 с. – Бібліогр.: с.127-153. – Джерело: Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2008 р. – С. 418.
372. *МАТЕРИАЛЫ Херсонской окружной конференции КП (б)У, нояб. 1925. – Херсон, 1925.

373. ОБИДЬОНОВА О. В. Національні меншини Півдня України в період між двома світовими війнами: історіографія, проблеми: [у 20-30 та 40-80 р.р.  XX ст.] /О.В. Обидьонова // Зб. наук. пр. Бердян. держ. пед. ін-ту ім. П. Д. Осипенко: історія. – Бердянськ, 2001. – С. 69-77.

374. ОДЕСЬКА область: довідник на 1933 рік. – О.: Чорноморська комуна, [1932]. - 325 с.
Національний склад населення м. Херсона за даними перепису населення 1926 р., с.146.
Зміївська, Костирська німецька, Н.-Бериславська єврейська, Старо-Фейська, Старо-Шведська – шведські національні сільради Бериславського р ну, с.152. 
Кількість українців, росіян, євреїв, німців у Бериславському р-ні, с. 152.
Кількість українців, росіян, євреїв, німців у Великоолександрівському р-ні, с.158.
Кількість українців та росіян у Голопристанському р-ні, с.164.
Калініндорфський р-н, с. 173-174.
Софіївська російська національна сільрада Каховського р-ну, с. 176.
Кількість українців, росіян, євреїв, німців у Каховському р-ні, с.175.
Михайлівська (російська), Леніндорфська (єврейська), національні сільради та кількість українців, росіян, євреїв, молдаван у Скадовському р-ні, с. 188.
Кількість українців, росіян, євреїв у Цюрупинському р-ні, с.196.

375. ОДЕСЬКА область: адресна і довідкова кн. – О.: Чорноморська комуна, [1934]. –  276 с.
Національні сільради та кількість українців, росіян, німців і євреїв у Бериславському р-ні, с.14.
Кількість українців, росіян, євреїв у Великоолександрівському р-ні, с.18.
Кількість українців, росіян, євреїв у Голопристанському р-ні, с.24.
Калініндорфський р-н, с.32-33.
Ольгінська, Маріїнська німецькі національні сільради у Каховському р-ні, с. 34.
Кількість українців, росіян, євреїв, німців у Каховському р-ні, с. 34.
Андронівська (молдаванська), Каргінська, Михайлівська, Н.-Софіївська (російські), Леніндорфська(єврейська) національні сільради; кількість українців, росіян, євреїв, молдаван у Скадовському р-ні, с.48.
Кількість українців, росіян і євреїв у Цюрупинському р-ні, с. 57.

376. ОДЕСЬКА область: адресна і довідкова кн. – [О.]: Чорноморська комуна, [1935]. –  327 с.
Кількість українців, росіян, євреїв у Голопристанському р-ні, с. 170.
Калініндорфський р-н, с. 175.
Кількість українців, росіян, євреїв, молдаван у Скадовському р-ні, с.187.
Кількість українців та росіян у Цюрупинському р-ні, с. 193.

377. ОДЕСЬКА область: екон.-адрес. довід.- О.: Чорноморська комуна, [1937]. – 325 с.
Калініндорфський р-н, с. 137.

378.  ОТЧЕТ Херсонского окружного комитета КПБУ [январь-ноябрь 1927 г.] к VII окрпартконференции. - Херсон, 1927. – 141 с.
Кількість українців, росіян, євреїв серед службовців по Херсонській окрузі, с. 90.
Робота серед національних меншин (українців, росіян, євреїв, німців, поляків), с.92-94. 
Про Високопільський німецький та Калініндорфський єврейський національні р-ни, с. 92, 93.
Про польське с.Киселівку, с. 93.
Кількість українців, росіян, євреїв в Херсонській окружній парторганізації на 1 вересня 1927 р., с. 101.

379. ПІВДЕННИЙ архів. Історичні науки: зб. наук. пр. Вип.VI /Херсон. держ. ун-т; редкол.: В.М. Дарієнко (голов. ред.) [та ін.]. – Херсон: Айлант, 2001. – 142 с.
Зі змісту: Бєлий Д.В. Культурне та громадське життя єврейських землеробських колоній Херсонського повіту на зламі доби (1919-1922) (за матеріалами державного архіву Херсонської області), с.26-37. – Бібліогр. в кінці ст.; Назарова А.М. З історії колонії американських реемігрантів на Херсонщині. 1923-1928 роки, с. 38-41; Баранюк В.О. До питання українізації в м. Херсоні у 1923-1932 рр., с.42-47.

380. ПРОНЬ Т. М. Одеське консульське відділення посольства Польщі - зовнішньополітичний посередник у селянському еміграційному русі на Півдні України у 20-х роках XX століття /Тетяна Пронь //Історичний архів. Наукові студії. - Миколаїв, 2008. - Вип.1. - С.66-74.
Південь України: українці, росіяни, євреї, німці, молдавани, болгари, поляки, білоруси, греки, с.68,69.
Херсонська округа: німецькі колоністи, с.69.
Згадка про відкриття в м. Херсоні та сільських поселеннях етнічних меншин національних шкіл і класів, пунктів лікнепу, хат-читалень, клубів, шкіл політграмоти та про випуск національних періодичних видань, с.69.

381. *РЕЗОЛЮЦІЇ II Об’єднаного Пленуму Херсонського ОПК та Окр.кк, 18-19 липня 1930 р. – Херсон, 1930.

382.  СЕМОТЮК О. Л. Особливості  національно-культурного розвитку етнічних меншостей Півдня України в 20 х - на початку 30-х  р.р. XX ст. /О. Л. Семотюк //Етнокультурні процеси на Півдні України в XIX-XX ст.: зб. наук. пр. III регіон. наук. конф. 14-15 верес. 2000 р.- Запоріжжя, 2000. – с.14-18. 

383. ЦУРКАН І. М. Розвиток освіти національних меншин на Херсонщині в 20-ті роки  XX ст. /І. М. Цуркан, Г. В. Додонова //Південний архів. Історичні науки. – Херсон, 1999. - Вип.I. – С. 166-174.

384. ШИТЮК М. Каральні заходи проти представників національних меншин у південних областях України в 20-30-х роках XX ст. /М. Шитюк, В. Шкварець //Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. - К., 2003. - Вип.: Спеціальний. - С. 133-143. - Бібліогр. в кінці ст. - Джерело: Репресії в Україні (1917-1990). - С.254.

 

Публікації в часописах

385. ГУСЄВА С. С. З досвіду розв’язання національного питання на Півдні України (1920-1930 рр.) /С. С. Гусєва, М. М. Цобенко //Укр. іст. журн. – 1991. - №2. – С.45-54.
Аналіз основних напрямів роботи серед національних меншостей на півдні України.

386. ЗАБЕДНОВСКАЯ М. О работе среди женщин нацменшинств /М. Забедновская //Рабочий. – 1927. – 18 авг. (№186).
Про підготовку жінок різних національностей для громадського та культурного життя області.

387. ИГНАТОВ В. На путях возрождения: проблемы этнических групп  Украины  /В.  Игнатов  //Политика  и  время. –  

1991. - №17. – С. 28.
Є згадка про німецький та єврейський райони на Херсонщині в 30-ті роки.

388. ЛЕФИЛЬ Л. Национальные меншинства Херсонщины / Л. Лефиль //Рабочий. – 1927. – 6 июля.(№151).

389. ЧЕРКАСЬКИЙ А. В. До питання про етносоціальний склад населення Півдня України у 20-ті роки XX ст. /А.В. Черкаський //Укр. іст. журн.- 1993.- №11/12 .- С. 87-91.

390. ЧИРКО Б. В.  Національні меншості на Україні в 20 30 х рр. /Б. В.Чирко //Укр. іст. журн.- 1990. - №1. – С.51-64.
Про створення національних районів в Херсонській обл., с.56.

391. ЧИРКО Б. В. Під пресом імперської ідеології: початок формування національної школи та її денаціоналізації в умовах тоталітарного режиму (1920-30-і роки) /Б. В. Чирко //Відродження. Мови, літератури, історія народів України в національних школах. – 1993. - №1. – С.66-68.
Про переселення “контрреволюціонерів” з Росії, Казахстану, Туркменії, Узбекистану та Киргизії в Херсон, с.68.

392. ЧИРКО Б. В. Робота парторганізації з національними меншостями на Україні, 1923-1930 рр. /Б. В. Чирко //Укр. іст. журн. – 1988. - №6. – С.68-77.
Херсонська округа, с.72-73.

Документи Державного архіву Херсонської області

393. ЛИСТУВАННЯ херсонського губернського землеміра з цивільним губернатором про вибір місця для поселення греків і болгар з Румелії та Болгарії. 1830 р. – Ф. 14, оп.1, спр.1387, арк. 26-33.

394. ВІДОМОСТІ про діяльність національних дитячих будинків в Херсонському окрузі. 1922-1923 рр. – Ф.Р-414, оп.1, спр.8, арк. 48 зв.

395. ВІДОМОСТІ про емігрантів з Америки, які прибули на постійне проживання до Херсонського округу (є опитувальні листки, посвідчення).  1923 р. – Ф.Р-445, оп.1, спр.11.

396. ПЛАН роботи сільгоспспілки вихідців з Голландії у с. Кочубіївці Великоолександрівського району Херсонського округу (списки відсутні). 1923 р. – Ф.Р-297, оп.1, спр.254, арк. 12.

397. СПИСКИ іноземців, що мешкають на території Херсонського округу. 1923 р. – Ф.Р-2, оп.4, спр.337.

398. ВІДОМОСТІ про національний склад населення в районах Херсонського округу. 1923-1925 рр. – Ф.Р-2, оп.3, спр.51, 120, 155, 198.

399. ВІДОМОСТІ про становище комуни американських емігрантів «Червоний прапор». 1924-1928 рр. – Ф.Р-306, оп.1, спр.6, арк. 6, 201; спр.166, арк. 30-31; Ф.Р-443, оп.1, спр.518, арк. 21-25; Ф.Р-445, оп.1, спр.44; Ф.Р-460, оп.1, спр.446, арк. 11, 40, 51; спр.463; Ф.Р-4033, оп.7, спр.442.

400. СПРАВА про організацію та роботу Херсонської окружної і районних комісій нацменшин. 1925 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1397, 1398, 1418.

401. ВІДОМОСТІ про національний склад Новодмитрівської сільради Великоолександрівського району. 1925 р. – Ф.Р-297, оп.1, спр.23, арк. 5 зв.

402. ЗВІТ бюро нацменшин Херсонського округу про національний склад населення, становище господарств, землеустрій, розвиток кооперації та ін. 1925-1926 рр. – Ф.Р-2, оп.1, спр.979, арк. 17-23, 26-29.

403.  ЗВІТ про роботу Херсонської окружної комісії нацменшин за 1925-1926 роки. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1422, арк. 49 54.

404. ВІДОМОСТІ про роботу національних сільрад Херсонського округу. 1926 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1405, арк. 34.

405. АКТИ обстеження роботи окружної комісії нацменшин. 1926 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1457, арк. 18.

406. СПИСОК національних сільрад Херсонського округу. 1926 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1422, арк. 247.

407. ПРОТОКОЛИ засідань Центральної комісії нацменшин. 1926-1929 рр. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1424.

408. ДОПОВІДЬ на першій Всеукраїнській нараді по роботі серед нацменшин голови центральної комісії нацменшин. 1927 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1436.

409. ВІДОМОСТІ про народну освіту в національних школах округу. 1927-1928 рр. – Ф.Р-414, оп.1, спр.971.

410. ВІДОМОСТІ про національні сільські ради Херсонського округу. 1927-1928 рр. – Ф.Р-2, оп.1, спр.432, арк. 11, 20.

411. ВІДОМОСТІ про чисельність національних шкіл, учнів та викладачів у Херсонському окрузі. 1927-1928 рр. Ф.Р-2, оп.1, спр.1438, арк. 48-49.

412. ПЛАНИ переселення населення національних меншин на територію Херсонського округу. 1928 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1455, арк. 4, 12.

413. ВІДОМОСТІ про національний склад колгоспників Херсонського округу. 1928 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.979, арк. 135-146.

414. ВІДОМОСТІ про кількість господарств у національних сільрадах Херсонського округу. 1928-1929 рр. – Ф.Р-2, оп.1, спр.644, арк. 2; спр.729, арк. 42.

415. ВІДОМОСТІ про культурно-просвітницьку роботу серед нацменшин. 1929 р. – Ф.Р-414, оп.1, спр.973, арк. 150.

416. СПИСКИ підручників для національних шкіл Херсонського округу. 1929 р. – Ф.Р-414, оп.1, спр.973, арк. 3-11.

417. ВІДОМОСТІ про національні школи Херсонського округу. 1929-1930 рр. – Ф.Р-414, оп.1, спр.973, арк. 143-144.

418. ВІДОМОСТІ про участь китайських робітників у подіях громадянської війни на півдні України (із протоколу засідання партизанської комісії). 1934 р. – Ф.Р-1925, оп.1, спр.43, арк. 23-24.

419. ЦИРКУЛЯР рейхскомісара України генерал-комісарам від 21 травня 1942 р. з директивами про правила поводження окупаційної влади з місцевим населенням різних національних груп (фольксдойче, українцями, росіянами, поляками, євреями). – Ф.Р-1824, оп.1, спр.16, арк. 20-23 зв.

420. СПОГАДИ про долю переселенців з Франції до СРСР, переслідування і політичні обмеження представників різних національностей. 1945 р. – Ф.Р-4009, оп.6, спр.1.

Календар подій

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 161718192021
22232425262728
2930