Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Херсонщина багатонаціональна

Меню розділу

ХЕРСОНЩИНА БАГАТОНАЦІОНАЛЬНА

1. АВДАЛЬЯН  М. М. Збірка статей із краєзнавства /Михайло Авдальян. - Херсон: РІПО, 2010. - 100 с.
Національний склад населення Херсонщини: греки, с.16,17, 74, 90; українці, с.23, 26, 74, 90; білоруси, с.2, 74; євреї, с. 23, 24, 74, 90; албанці арнаути, с.49, 74; італійці, поляки, німці, вірмени, болгари, росіяни, с.74; караїми, с. 74, 90, 91.

2. БОРИСЕНКО В. К. Локальні особливості весільного обряду Півдня України /В. К. Борисенко // Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні /В. К. Борисенко. - К., 1988. - С. 139-145.
Є про етнічний склад населення.

3. БОРЯК О. О.  Україна: етнокультурна мозаїка /Олена Боряк; голов. ред. С. Головко; худож. оформ. О. Григора. - К.: Либідь, 2006. - 328 с.: іл. - Бібліогр.: с.292-301.
Болгарська колонізація Приазов’я та традиційна обрядовість, с.147-152.
Весільні звичаї греків Приазов’я, с.166.
Поселення євреїв-землеробів на Півдні України, с.168.
Є згадка про єврейську народну інструментальну (клейзмерську) музику у Херсонській губ., с.169.
Молдавани, с.183.
Німці на Півдні України, с.186-187.
Шведи, с.201.

4. ГЕОГРАФІЯ  Херсонщини: навч. посіб. /Херсон. держ. ун т, Ін-т природознавства; під заг. ред. І.О. Пилипенка, Д.С. Пальчикової. - Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2007. – 221 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.209-213. - Дод.: с.214-220.
Національний і мовний склад населення області: українці, росіяни, білоруси,татари, вірмени, молдавани,турки, кримські татари,  цигани, євреї, поляки, німці, азербайджанці, корейці, болгари, грузини, греки, узбеки, чуваші, курди, мордва, гагаузи, угорці, румуни, марійці, казахи, таджики, литовці, удмурти, шведи, башкири, латиші, осетини, с.106-110. 

5. ДЕМОГРАФІЧНА ситуація //Соціально-екологічний атлас Херсона. - Херсон, 2008. - С. 28-30.
Населення міста за національністю, 2001 рік (у %): українці, росіяни, білоруси, євреї, вірмени, молдавани, татари, с.28.
6. ДЕМЧЕНКО В. М. Національно - мовні домінанти на Півдні України. (Період з 1926 по 1989 рік) /Володимир Демченко //Південний архів. Історичні науки. - Херсон,1999.- Вип.I. - С.136-144.

7. ДІДАН В. Бехтери: іст. нарис: [про село Голоприст. р-ну] /Віктор Дідан . - Херсон: Ват “ХМД”, 2006. - 38 с.
Корейці, с. 18.

8. ДУДНИК О. Національний склад населення Херсонської області, стан та особливості розвитку /О. Дудник //Наук. зап. Херсон. від. Укр. геогр. т-ва. – Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 57-59.- Бібліогр. в кінці ст.
Дані дослідження геодемографічних процесів в системі багатонаціонального складу населення області.

9. ДЯЧЕНКО В. Д. Антропологічний склад українського народу: порівняльне дослідження народів УРСР і  суміжних територій /В.Д. Дяченко. - К.: Наук. думка, 1965. - 131 с.: іл.
Росіяни в Херсонській обл., с.75.
Білоруси на Херсонщині, с. 76.

10. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА структура українського суспільства: довідник /В.Б. Євтух [та ін.]; наук. ред. Н.С. Тищенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – К.: Наук. думка, 2004. – 343 с. – Дод.: с.326-323. – Предм. покажч.: с. 334-335. – Бібліогр.: с.336-342.
Етнічний склад населення Херсонщини: білоруси, с.52; болгари, с.65; греки, с.78; євреї, с.107; німці, с.132; росіяни, 145; цигани, с.170; корейці, с.260; французи, с.308; шведи, с. 320,321. 

11. КАБАЧІЙ  Р. І. Втрачена топоніміка Херсонщини як віддзеркалення історії краю /Роман Кабачій //Південний архів. Історичні науки. - Херсон, 2003. - Вип. XII. - С. 215-220.
Як вплинув національний елемент на зміни назв населених пунктів та господарств  області у перешій половині  XX століття. 

12. КУЛЬТУРА і побут населення України: навч. посіб. для вузів /уклад. В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко [та ін.]. – 2-ге вид., допов. та перероб. – К.: Либідь,1993. – 288 с.: іл.
Етнічний склад населення Херсонщини, с. 39, 40.

13. МАКАРЕНКО О. П. Музичні традиції та сучасність у фольклорі південноукраїнського краю: матеріали до курсу “Народна музична творчість”: навч. посіб. для студ вищ. навч. закл. /Олександр Макаренко; Миколаїв. держ. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. - Миколаїв: МДУ, 2007. - 172 с. - Бібліогр.: с.149-164. - Імен. покажч.: с.167-172.
Зі змісту: Про характер та зміст етномузичної культури Причорномор’я , с.21-27; Етномузичні традиції Півдня України в ретроспекції та сьогодення, с.28-35; Окремі риси музичного фольклору росіян Причорноморського регіону, с.47-65; Болгари південноукраїнського краю: особливості розвитку  матеріальної та духовної культури, с.66-78;
Побутова музична культура чехів Півдня України, с.79-84;
Окремі риси фольклорної культури молдаван південноукраїнського краю, с.85-93;
Із історії традиційної музичної культури німців Півдня України, с.94-108;
Українсько-єврейські етномузичні діалоги в Причорномор’ї, с.109-119;
Традиційне музичне виконавство південноукраїнських циган, с.120-126.

14. МЕРЕНКОВ В. Деякі аспекти реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин /В. Меренков //Південний архів. Історичні науки. – Херсон, 2004. – Вип. XVII. – С. 124-129.
Національний склад населення Херсонщини: українці, росіяни, білоруси, татари, вірмени, молдавани, турки, кримські татари, цигани, євреї, поляки, німці, азербайджанці, корейці, болгари, узбеки, чуваші, удмурти, естонці, литовці, с.126-128.
Громадські організації національних меншин області, с. 128.

15. МІЖНАЦІОНАЛЬНІ відносини та національні меншини України: стан, перспективи /упоряд. Р.Ш. Чілачава, Т.І. Пилипенко; за ред. Р. Чілачави. - К.: Голов. спец. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2004. - 384 с. - ЄБОЦ “Хесед Шмуель”.
Херсонська обл., с.112,121,253,280.

16. НАУЛКО В. І. Географічне розміщення народів в УРСР: дод. до  “Карти сучасного етнічного складу населення Української РСР” /В.І. Наулко. - К.: Наук. думка, 1966. - 32 с.
Заселення українцями Північного Причорномор’я , с. 17.
Кількість росіян в Херсонській обл., с. 17.
Болгарські поселення в Херсонській губ., с. 20.
Єврейські землеробські поселення в Херсонській губ., с. 21.

Утворення німецьких колоній в Херсонській губ., с. 22.
Кількість українців, росіян, євреїв і білорусів в Херсонській обл. за даними перепису 1959 р., с.29, 30,31.

17. НАЦІОНАЛЬНІ відносини на Україні: запитання і відповіді /В.А. Беспалий [та ін.]; за наук. ред. М. О. Шульги. - К.: Україна, 1991. - 238 с.
Херсонська обл., с.22,23,25,29,32.

18. ПАВЛЕНКО В. Я. Етнічний склад населення Херсонщини, 70-і – 80-і  р.р. XX ст. /Віктор Павленко //Заселення Півдня України: проблеми національного та культурного розвитку. – Херсон, 1997. – Ч. 2. – С. 20-23.

19. ПИЛИПЕНКО В. Державна етнополітика в умовах Півдня України: правовий та культурологічний аспект /В. Пилипенко //Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2007. – Вип. 34. – С.153-166. – Бібліогр. в кінці ст. –Джерело: Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2008 р. – С. 149.

20. ПИЛИПЕНКО В. Ю. Національні меншини Півдня України: становище та перспективи розвитку /В. Ю. Пилипенко //Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту  українознав.  - К., 2005. - Т.VI. - C.393-404. - Джерело: Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2007 рік. – С.548. 

21. ПОЛЯКОВА Л. І. Етносоціальні процеси на Півдні України у 60-80 рр. XX ст. /Л.І. Полякова; Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2000. – 18 с.- Джерело: Історія України: наук.- допом. бібліогр. покажч. за 2001 р. – С.418.

22. ПОЛЯКОВА Л. І. Проблеми розвитку поселенських структур Півдня України 60-80-х років XX ст. /Л.І. Полякова //Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. держ. ун-ту. – Запоріжжя, 1999. – Вип.V. – С.111-115. – ЗНУ.

23. ПОЛЯКОВА Л. І. Рівень освіти сільського населення Півдня України у 60-80-ті рр. XX ст. /Л.І. Полякова //Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. держ.ун-ту. – Запоріжжя, 2006. – Вип. XX. – С.265-268.
Освітні показники етносів сільської місцевості: українців, болгар, молдаван та ін.

24. ПРОНЬ Т. М. Міграційні та етнічні процеси на Півдні України за доби радянської державності (на матеріалах Миколаївської та Херсонської областей) /Тетяна Пронь; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2005. – 20 с.: іл. – Джерело: Історія України: наук.- допом. бібліогр. покажч. за 2006 р. – С.601.

25. СКЛЯР В. М. Херсонська область: етнічний склад населення (1989-2001 рр.) /В.М. Скляр //Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознав. – К., 2008. – Т.XX. – С.496-505. – Джерело: Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2008 р. – С.149.

26. ТИМЧЕНКО В. М. Роль турків в освоєнні й розвитку торговельної інфраструктури Півдня України та Криму (кінець XVIII -  початок XIX ст.) /В.М. Тимченко //Проблеми історії України XIX - початку XX ст. - К., 2006. - Вип.XII. -  С.126-135. - Бібліогр. в кінці ст. - Джерело: Історія України: наук.- допом.бібліогр. покажч. за 2007 р. - С. 234,235.

27. ХАЄЦЬКИЙ О. П. Формування узбецької етнічної групи на півдні України (XX - початок XXI ст.) /Олександр Хаєцький //Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. держ. ун-ту. - Запоріжжя, 2007. - Вип. XXI. - С.466-469.

28. ХЕРСОН  - многонациональный город //Прошлое служит настоящему. - Херсон, 1991. - С. 21-23.

29. ХЕРСОНСЬКА область //Регіональна Україна. - К., 2003. - С.301-313.
Етнічна структура: українці, росіяни, білоруси, татари, молдавани, вірмени, кримські татари, євреї, болгари, с. 303.

30. ХЕРСОНСЬКА область //Розвиток етнонаціональних відносин в Україні: стан, тенденції, перспективи. – Л., 2007. - С. 432-446.
Національний склад населення області: українці, росіяни, білоруси, татари, вірмени, молдавани, турки, кримські татари, цигани,євреї,німці, азербайджанці, корейці, болгари та інші національності, с.434-435.
Національний склад населення найбільших міст області (Херсон, Нова Каховка, Каховка): українці, росіяни, білоруси, вірмени, євреї, цигани, с.435.
Громадські організації національних меншин, с.437-440.
Представництво національних меншин в органах державної виконавчої влади, с.441-442.
Етномовна ситуація та задоволення освітніх потреб національних меншин, с.442-443.
Задоволення інформаційних потреб представників національних меншин, с. 443-444.
Культурно-просвітницька діяльність громадських об’єднань національних меншин, с.444-446.

Публікації в часописах

31. АВДАЛЬЯН М. У сім’ї єдиній  /Михайло Авдальян //Наддніпрян. правда. - 1987. - 7 квіт.(№81).

32. АВДАЛЬЯН М. Херсонщина край багатонаціональний /Михайло Авдальян //Наддніпрян. правда. - 1989. – 16 лют.(№39).

33. БЕЗТРАВНА М. Лунали східні мелодії /М. Безтравна //Чорноморець. - 2003. - 7 лют. 
Про культурний осередок корейської національної меншини у с. Птахівці Скадовського р-ну.

34. БЄЛЯЄВ А. В одній сім’ї / А. Бєляєв //Ленін. прапор. - 1973. - 7 листоп.(№133/134). - С.4.
Опис багатонаціонального складу населення с. Зміївки Бериславського р ну.

35. БРАТАН М. Діти різних народів /Микола Братан //Наддніпрян. правда. - 1967. - 12 берез. (№60).
Про мешканців с. Зміївки Бериславського р-ну.

36. В ХОРОШЕЙ компании: [о визите на Херсонщину пред. гос. ком. по делам национальностей и миграции Г. Г. Москаля] //Хесед Шмуэль. - 2003. - №3. - Авг.-сент.
37. ВІВЧАРИК М. М. З позицій розуму і гідності /М.М. Вівчарик //Комуніст України. - 1989. - №12. - С.67.
Є згадка про мешканців Херсонської обл.: німців, шведів, поляків.

38. ВСТРЕЧА с представителями национальных обществ Херсона //Херсон. вісн. - 2010. - 28 жовт.(№43). - С.2.
Про зустріч мера м. Херсона В. Сальдо з представниками національних меншин.

39. ГАРБУЗ П.  Наш інтернаціонал /П. Гарбуз //Маяк. - 1971. - 18 верес.(№111).
Про багатонаціональний склад населення с. Зміївки Бериславського р-ну.

40. ГРАДОВ В. Велика єднальна сила /В. Градов /Дем. союз.- 2001. – 31 жовт. – С.3.
Про громадське життя етнічних груп населення краю.

41. ДАВИДЬКО О. Свято Високопілля, яке об’єднало всіх /О. Давидько //Високе поле. – 2004. – 12 листоп.(№45). – С.5.
До 135-річчя з часу заснування селища Високопільського р ну.

42. ДЕВИЧЬЯ башня есть у нас //Херсон. Маркет плюс. – 2011. – 15 сент. (№37). – С.3.
Про відкриття Дівочої башти – символу азербайджанської діаспори у музеї національних культур під відкритим небом у ботанічному саду Херсонського державного університету.

43. ЗАСТАВНИЙ Ф. Національний і мовний склад населення України та питання її національно-культурного розвитку /Ф. Заставний //Географія та основи економіки в шк. – 2006. - №8. – Серп. - С. 32-38.
Є згадка про Херсонську обл.

44. ІСИП Є. Формування діаспор балканських народів на Півдні України /Є. Ісип //Укр. діаспора. - 1993. - Ч.3. - С.145-156. - Джерело: Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 1993 р. - С.46.

45. КАЗЄЄВА  І. ”Чарівна скринька” збирає друзів /І. Казєєва //Джерела. - 2003. - 10 лют. (№4). - С.2.
Про дитячий міжетнічний фольклорний фестиваль в м. Херсоні.

46. КИРПА Т. Мы принимали кореяду /Татьяна Кирпа //Гривна. – 2009. – 29 окт. (№44). – С.12
Про Всеукраїнський фестиваль корейської культури в м. Херсоні.

47. КИРПА Т. Рідна мова в рідній школі /Т. Кирпа //Гривна. – 2007. – 22 февр.(№9). – С.15.
Мовна ситуація національних меншин в ЗОШ Херсонщини.

48. КОНОНОВ Д. Украинский учитель - Энок Чимбанга: [африканец, житель с. Змеевки Берислав. р-на] /Кононов Д. //Пенсионер. - 2006. - 31 авг.(№33). - С. 3.

49. КУТОЧОК країн світу в Херсоні //Херсон. вісн. - 2011. – 2 черв.(№22). - С.7.
Про виділення ділянок землі кожній діаспорі міста для створення символу своєї батьківщини в музеї під відкритим небом Ботанічного саду Херсонського державного університету.

50. КЯЗИМОВА  Г. Міжнародна конференція “Південь України: етнокультурні та релігійні виміри” /Г. Кязимова, М. Михайлуца //Іст. журн.- 2007. – №6. – С.125-127.

51. ЛУБЧАК  В. ”Молодь-етно-драйв-2010” /Вадим Лубчак //Новий день. – 2010. – 8 лип.(№28). – С. 16.
Про I молодіжний фестиваль національних меншин у м. Херсоні.

52. ЛЮБОМСКАЯ Е. Самая редкая национальность в Херсоне – ижорцы /Елена Любомская //Херсон. вісн. – 2001. – 27 листоп. – С. 16.

53.  НАУМОВ В. Корейский фестиваль в Херсоне: [”Кореяда – 2009”]  /Владлен Наумов //Булава. – 2009. – 29 окт. (№44). – С. 3.

54. НАЦИОНАЛЬНЫЕ классы в школах Херсона //От а до я. – 2006. – 26 окт (№43). – С.10.

55. ОДАЙНИК С. Ф. Забезпечення освітніх потреб національних меншин Херсонщини в контексті соціокультурного розвитку /С. Ф. Одайник //Тавр. вісн. освіти. – 2005. - №4. – С. 153-158.

56. ОДАЙНИК С. Ф. Задоволення освітніх потреб дітей національних меншин Херсонщини /С. Ф. Одайник //Джерела: спецвип. - 2005. - 20 жовт. (№26/27). - С. 5-7.

57. ОДАЙНИК С. Ф. Ідеї толерантності в школах національних меншин /С. Ф. Одайник //Тавр. вісн. освіти. - 2004. - №1. - С. 113-116.

58. ОРЛОВА О. Етнічне різнобарв’я району /О. Орлова //Голоприст.  вісн. - 2009. - 20 лют.(№8). - С. 5.
Про Голопристанський р-н.

59. ОСІННІ фестивалі Таврійського краю //Наддніпрян. правда.- 2007. – 30 листоп. (№86/87). – С.6.

60. ПИСЛАРУ І. На всі часи – взірець: [румунське населення] /І. Пислару //Політика і час. – 1994. - №9.- С. 49-50.

61. ПІДГОРОДЕЦЬКА Т. Як одна велика родина /Т. Підгородецька //Новий день. – 2011.– 24 листоп.(№43). – С.19.
Про День толерантності в Херсоні, який традиційно святкували разом всі нації і народності Херсонщини.

62. ПУЛЯЄВА В. Відбувся незабутній фестиваль у Балтазарівці /В. Пуляєва //Рад. Таврія. – 2004. – 5 черв.(№23). – С.3.
Про фестиваль етнонаціональних меншин у селі Каланчацького р-ну.

63. РОЗМАЇТТЯ культур – розмаїття свят //Наддніпрян. правда. – 2004. – 26 листоп.
Розповідь провідного методиста Херсонського обласного Центру народної творчості Л. Варегиної про роботу з іноетнічними колективами області.

64. САВЧЕНКО О. Фестиваль відроджує національні традиції /О. Савченко //Сіл. новини. – 2006. – 19 серп.(№33). – С.5.
Про фестиваль національних культур у с. Хорлах Каланчацького р-ну.

65. СЕРГІЙЧУК В. Етнічні межі і кордони України: південь /В. Сергійчук //Наука і суспільство. - 1993. - №3/4. - С.10-15.

66. СКОРА О. Вивчаються запити національних меншин /Олена Скора //Наддніпрян. правда. - 2002. - 20 лют.(№14/15).

67. СКОРА О. Розмаїття культур – наше багатство /Олена Скора //Наддніпрян. правда. – 2002. – 27 берез.(№31/32).

68. СТРУМПЭ Г.  Наша история живет в нашей душе /Г. Струмпэ //Приазов. правда. - 2005. - 28 квіт. (№17). - С. 7.
Вірмени у Генічеському р-ні.

69. СУЗАНСЬКА Л. М. Про національний склад населення Генічеського району /Л. М. Сузанська //Истина. – 2003. – 4 июля.

70. СУШКО І. Національний склад населення /І. Сушко //Сіл. новини. – 2003. – 12 лип.(№28).
Про Горностаївський р-н.

71. ЧАРІВНА скринька //Поле. – 2003. – 6 лют.(№5).
Про дитячий міжетнічний фольклорний фестиваль у Херсоні.

Всеукраїнські фестивалі національних культур
“Таврійська родина” (м. Генічеськ)

72. ВАРЕГА Л. Шануйся, Вкраїно, в щасливій родині! /Лариса Варега. – //Укр. культура. – 2002. - №11/12. – С.23.

73. КЛІВАК К. Перший ювілей “Таврійської родини” /К. Клівак //Приазов. правда. – 2002. – 5 верес. (№36).– С.1-2.

74. КУЛИК В. В нас пісня єдина – “Таврійська родина!” /Валерій Кулик //Новий день. – 2002. – 12 верес. (№37). - С.16.

75. ПАСЕЧНЫЙ С. 30 августа состоялся пятый фестиваль национальных культур “Таврійська родина” /Сергей Пасечный //Такі справи. – 2002. – 12 верес.(№34). – С.4.

76. ВАРЕГА Л. Хай рідні мови линуть до Азова /Лариса Варега //Наддніпрян. правда. –  2003. – 17 верес. (№75).

77. КУЛИК В. Святкує “Таврійська родина”: єдина любов – Україна! /Валерій Кулик //Новий день. – 2003. – 11 верес.(№37). – С.16.

78. ДРУЖБА народов в Геническе //Гривна – СВ. – 2004. – 11 сент.(№37). – С.7.

79. ГАПЄЄВ В. Ми єдина  - “Таврійська родина” //В. Гапєєв //Рад. Таврія. – 2005. – 23 верес.(№38). – С.7.

80. СТРУМПЭ Г. А. Праздник, который всегда с тобой /Г. А. Струмпэ //Призов. правда. – 2005. – 1 верес.(№35). – С.10.

81. ТАНИЧ С. Пятнадцать цветов радуги /С. Танич //Гривна – СВ. – 2005. –  2 сент.(№36). – С.6.

82. ВАРЕГА Л. Під вітрилами дружби /Лариса Варега //Наддніпрян. правда. – 2006. – 20 верес. (№70). – С. 3.

83. ВАРЕГА Л. Ювілей “Таврійської родини” /Лариса Варега //Наддніпрян. правда. 2007. – 21 верес.(№64). – С.3.

84. ВЯЗЕМСЬКИЙ С. В сім’ї великій, в сім’ї вольній, новій /С. Вяземський //Маркет плюс. Херсон. – 2007. – 30 авг. (№35). – С.4.

85. КОНСТАНТИНОВ В. Все народы в гости к нам /В. Константинов //Приазов. правда. – 2007. – 23 серп.(№34). – С.1,16.

86. ВАРЕГА Л. “ Таврійська родина – 2009” /Лариса Варега //Наддніпрян. правда. – 2009. – 11 верес.(№71). – С. 7.

87. ВТОРОВ А.” Таврійська родина – 2009” за кулісами /А. Второв //Призов. правда. – 2009. – 3 верес.(№34). – С.1, 19.

88. ЖЕЛЕЗНЯК В. Мелодии дружбы от Приазовья до Карпат /Виктор Железняк  //Вестн. Приазовья. – 2009. – 10 сент.(№37). – С.8.

89. ВАРЕГА Л. “Таврійська родина” /Лариса Варега //Новий час. – 2010. – 9 верес.(№36). – С.15.

90. ЖЕЛЕЗНЯК В. Шаги к истокам родной культуры /Виктор Железняк //Призов. правда. - 2011. - 28 лип.(№30). - С.13.

91. БАТУРІН О. Ми всі - одна родина! /Олег Батурін //Новий день. - 2012. - 30 серп.(№36). - С.24.

92. НАЦІОНАЛЬНІ меншини в Україні: інформ.- бібліогр. покажч. /упоряд.І. Винниченнко, В.Горовий; І-нт дослідж. діаспори. - 2-ге вид., допов. -  К.: ВД “Стилос”, 2003. - 252 с.
Національні меншини Херсонської обл. (за переписом 2001 р.): азербайджанці. с.18, 53; білоруси, с.20, 53;  болгари,с.21,53; гагаузи, с.23,53; євреї, с.25,53; корейці, с.28,53; німці, с.30,53; роми, с.31,53; росіяни, с.32,53; поляки, 33,53; татари кримські, с.36,53; турки, с.36,53; чуваші, с.39,53; шведи,с.39,53.
Громадські об’єднання національних меншин Херсонської обл., с.113 - 114.

93.  ЦЕРКВА на Херсонщині: історія та сучасність : наук.-допом. бібліогр. покажч. / ХОУНБ ім. Олеся Гончара ; авт.-уклад. Мокрицька Г.П.; ред.-упоряд. Зелена Л.І. - Херсон : Вид во ХДУ, 2003. - 145 с. : іл. - З нагоди 2000-ліття Різдва Христового.
Греко-Софіївська церква в Ім’я Різдва Пресвятої Богородиці, с.75-76;
Римсько-католицькі громади, Римсько-католицький костьол імені Пресвятого Серця Ісуса в Херсоні, Громада і костьол в с. Новопетрівці Нижньосірогозького р-ну, греко-католицькі громади, с.107-109;
Греко-Софіївська церква в Ім’я Різдва Пресвятої Богородиці, с.75-76;
Кірха в с. Зміївці Бериславського р-ну, с.111;
Іудейські громади і синагоги в Херсоні, Каховці та Генічеську, с.114-116;
Мусульманські громади, с.116-117;
Караїмська кенаса в м. Херсоні, с.117.

Статистика свідчить

94. КЕППЕН П. Девятая ревизия: исследование о числе жителей в России в 1815 году /П. Кеппен. – СПб., 1857. – 296 с.

95. ЛИВРОН В. Статистическое обозрение Российской империи /В. Ливрон //Изд. картографич. заведения А. Ильина. – СПб.: Тип. т-ва ”Общественная польза”, 1874. – 307 с.- Прил., с.1-48.

ХОЗЯЙСТВЕННО-статистический обзор Херсонской губернии за …: (прил. к общему отчету ХГЗУ) /сост. стат. бюро при ХГЗУ. – Херсон: Паровая типо-литогр. О.Д. Ходушиной, 1888-1916. - С 1894 г. назв.: Статистико-экономический обзор Херсонской губернии за … - ХОУНБГ, ДАХО.

96.  ... 1889 г. – 1890. – 169 с.: табл.
Про національний склад населення, с.8,9-10.

97. ... 1890 г. - 1891. – 160, 55 с.: табл.
Про національний склад населення, с.8; с.12-15.
Про землекористування німців, болгар, євреїв, с.3,4; с. 2-11, 20-34.

98. ... 1891г. – 1892. – 225, 45 с.: табл.
Про землекористування німців, болгар, євреїв, с.12-23 ( 2 паг.).

99. ... 1892 г. – 1894. – 249 с.: табл.
Про землекористування німців, болгар, євреїв, с. 3,4.

100. ... 1893 г. – 1895. – 170, 31 с.: табл.
Кількість землі, що належала німцям, болгарам, євреям, с.3.

101. … 1895 г. - 1897. - 255 с.: табл.
Є про кількість євреїв, німців, та болгар у Херсонській губ. на кожні 100 душ населення на початок 1896 р., с.11.

102. … 1896 г. - 1897. - 164, 105 с.: табл.
Кількість німців, євреїв, греків  та болгар у Херсонській губ. на початок 1897 р., с. 5.

103. КОНСТАНТІНОВА В. М. Матеріали першого загального перепису населення Російської імперії 1897 р. по Херсонщині, Тавриді та Катеринославщині: специфіка етнічного складу міського населення кінця XIX століття /В. М. Константінова //Наукові записки. Проблеми археології, історії, історіографії,  джерелознавства, фалеристики, нумізматики, соціології. – Херсон, 2010. – С. 131-141. – Бібліогр. у кінці ст.
Етнічний склад населення Херсонської губ. та м. Херсона (за мовною ознакою): росіяни, поляки, чехи, болгари, молдавани, німці, греки,  вірмени, цигани, євреї, естонці, татари, караїми та частина іудеїв, турки.

104. О НАСЕЛЕНИИ губернии по данным всеобщей переписи 1897 г.: из стат.- экон. обзора Херон. губ. за 1905 г. - [Херсон],  [1908]. - 67 с.
Національний склад населення губернії, с.7-14.

105. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ населения по группам занятий и по народностям на основании родного языка //Первая Всеобщая перепись населения: Херсонская губерния /под. ред. Н. А. Тройницкого. – М., 1904. – Т. 47. – С. 206-273.

106. ХЕРСОНСКАЯ губерния: свод цифровых данных. Вып.I: Население и сельское хозяйство /ХГЗУ. – Херсон: Паровая типо-литогр. преемн. О. Д. Ходушиной, 1910. – II, 189 с. – ХОУНБГ, ДАХО, ХОКМ.
Розподіл населення губернії за народностями і рідною мовою за даними перепису 1897 р., с.42-44.

107. КОРДУБА М. Територія і населення України /М. Кордуба. – Відень [Австрія], 1918. – 24 с.
Кількість українців, росіян, поляків, євреїв, німців, молдаван в Херсонській губ. у 1897 та 1914 рр., с.19.

108. ШИБАЕВ В. П. Этнический состав населения Европейской части Союза ССР /В. П. Шибаев. – Л.: Изд-во АН СССР, 1930. – VIII, 298 с.
Таблиця кількості населення за народностями в Херсонській губ. за даними Першого Всеросійського перепису населення 1897 р., с.110-111; у Миколаївській губ. за даними перепису населення 1920 р., с.233; у Степовому підрайоні УРСР за даними Всесоюзного перепису населення 1926 р., с.282-283.

109. ОБЗОР Херсонской губернии за 1900 г.: прил. ко Всеподданейшему отчету. – Херсон: Тип. губерн. правл., 1901 . – 94, [58] с.: табл.., карт. - ХОУНБГ, ДАХО, ХОКМ.
Про кількість євреїв, німців, болгар в Херсонській губ., с. 11.

110. СТАТИСТИКО-экономический обзор Херсонской губернии за 1900 год. – Херсон,1902. – 262, 221 с.: табл.
Кількість євреїв, німців, болгар в Херсонській губ., с.11.

111. СТАТИСТИКО-экономический обзор Херсонской губернии за 1905 г. – Херсон, 1908. – 278, 256 с.: табл.
Національний склад населення губернії, с.20-27.

112. ОБЗОР Херсонской губернии за 1911 г.: прил. Ко Всеподданейшему отчету. – Херсон: Тип. губерн. правл.,  1912. – 83, [40] с.: табл.
Склад населення Херсонської губ., с.2, 3.

113. НАСЕЛЕНИЕ Николаевской губернии по данным переписи 1920 года. – Х.: Центр. стат. упр., 1922. – 23 с. – Джерело: Німці в Україні: наук.-допом. бібліогр. покажч. 1917-1941 рр. – С.29.
Зі змісту: Национальный состав населения Николаевской губернии, с.10; Погубернские данные о национальном составе населения с распределением по полу, возрастным группам и грамотности, с.12-15; Поуездные данные о национальном составе населения с распределением по полу и возрастным группам, с.16-19.

114. ПРИРОДНИЙ рух населення України в 1925 році /Центр. стат. упр. УРСР. – Х, 1927. -  X, 162 с.
Кількість народжених за національністю батька й матері у східному степу, с.38, 40.
Кількість шлюбів за національністю в Херсонській окрузі та у м. Херсоні, с.80,81.
Кількість розлучень за національністю розлучених у східному степу, с.141.
Враховуться українці, росіяни, білоруси, молдавани, поляки, болгари, євреї, німці, греки.

115. ВСЕСОЮЗНИЙ перепис людності 1926 року. Т.XIII: Українська соціалістична радянська республіка. Степ. Дніпрянський промисловий підрайон. Гірничий підрайон: Національність. Рідна мова. Вік. Письменність /ЦСУ СРСР. – М., 1929. – 464 с.
Херсонська округа, с.35-38.
Кількість письменних євреїв, молдаван, німців в Херсонській окрузі, с.46 47.
Болгари, поляки, греки, с.48-49.
Населення за статтю, віком, головними національностями та письменністю, с.138-145.
Враховуються росіяни, українці, білоруси, поляки, серби, болгари, німці, шведи, італійці, молдавани, греки, євреї, караїми.

116. НАЦІОНАЛЬНИЙ склад сільського населення України (за національністю господарів): попередні підсумки Всесоюзного перепису населення 1926 р. Т.1. Вип. 1./ЦСУ УСРР. – Х., 1927. – XXI, 225 с.
Національний склад сільського населення Херсонської округи (українці, росіяни, євреї, поляки, німці, болгари, греки, білоруси, молдавани), с. XIX, XX, 175-178, 222.

117. ОВЧАРЕНКО Д. В. Національний склад населення окружних міст Півдня України у 1926 р.: (за матеріалами Всесоюзного перепису населення): [в т. ч. включені дані по Херсон. губ.] /Д.В. Овчаренко //Історичний архів. Наукові студії. – Миколаїв, 2009. – Вип. 3. – С. 64-70: табл.- Бібліогр. у кінці ст.

118. ПРИРОДНИЙ рух населення України в 1926 році /ЦСУ УСРР. – Х., 1929. – XIX, 178 с.
Кількість народжених за національністю батька й матері в Херсонській окрузі і м. Херсоні, с. 32-33.
Кількість померлих за національністю в Херсонській окрузі та м. Херсоні, с.99.
Кількість шлюбів за національністю молодого і молодої в Херсонській окрузі та м. Херсоні, с.124.
Кількість розлучень за комбінацією національностей розлучених у Степу, с. 163.
Враховуються українці, росіяни, поляки, євреї , німці.

119. ОТЧЕТ Херсонского окружного комитета КПБУ [январь-ноябрь 1927 г.] к VII окрпартконференции. - Херсон, 1927. – 141 с.
Кількість українців, росіян, євреїв серед службовців по Херсонській окрузі, с. 90.
Робота серед національних меншин (українців, росіян, євреїв, німців, поляків), с.92-94.
Про Високопільський німецький та Калініндорфський єврейський національні р-ни, с. 92, 93.
Про польське село Киселівку, с. 93.
Кількість українців, росіян, євреїв в Херсонській окружній парторганізації на 1 вересня 1927 р., с. 101.

120. ПРИРОДНИЙ рух населення України в 1927 році /ЦСУ УСРР. – Х., 1929. – 142 с.
Кількість народжених за національністю в Степовому економічному районі, с.33.
Кількість померлих за національністю в Херсонській окрузі та в м. Херсоні, с.99.
Кількість розлучень за  національністю в Степу, с.134.
Наводяться дані про українців, росіян, поляків, євреїв, німців.

121. ПРИРОДНИЙ рух населення України в 1928 році /Держ. план. комісія УСРР, екон.-стат. сектор. – Х.: Держвидав “Господарство України”, 1930. – VI, 110 с.
Кількість народжених у матерів українок, росіянок, єврейок у Степовому економічному районі, с. 28.
Кількість померлих за національністю в Степовому економічному районі, с.57.
Наведено дані про українців, росіян, поляків, євреїв, німців.

122. ИТОГИ Всесоюзной переписи населения 1959 года: Украинская ССР /ЦСУ при Совете Министров СССР. – М.: Госстатиздат, 1963. – 210 с.
Національний склад населення Херсонської обл. (українці, росіяни, євреї, білоруси), с.190.

123. СОСТАВ населения по наиболее многочисленным национальностям и родному языку [по данным переписей] //Народное хозяйство Херсонской области: стат. сб. – Симф., 1973. – С.14.
Кількість українців, росіян, білорусів, євреїв, поляків, татар, молдаван, циган за даними переписів населення у 1959, 1970 рр.

124. НАСЕЛЕННЯ Херсонщини. Про вікову структуру, рівень освіти, національний склад. Мови і джерела засобів існування населення Херсонської області за даними Всесоюзного перепису населення на 15 січня 1970 р.: повідомл. статупр. Херсон. обл. //Наддніпрян. правда. – 1971.- 10 лип.
Наведено дані про українців, росіян, білорусів, євреїв.
125. ЧИСЛЕННОСТЬ и состав населения СССР: по данным переписи населения 1979 г. /ЦСУ СССР. – М.: Финансы и статистика, 1984. – 366 с.
Національний склад нселення Херсонської обл.: українці, росіяни, білоруси, с.107.

126. ЕТНІЧНА карта Півдня України: (соціокультурний та етнополітичний аспекти). Вип. 2: Херсонська область: інформ.-метод. посіб. /Укр. Академія держ. упр. при Президентові України, Одеський філіал; авт.-уклад. П. І. Надолішній, О. В. Пригарін, С. Є. Саханенко. – О.: Астропринт, 1998. – 48 с. – ДАХО.
Херсонська обл. (за даними Всесоюзного перепису населення 1979, 1989 рр.): росіяни, білоруси, євреї, татари кримські, молдавани, поляки, татари, цигани, німці, болгари, вірмени, узбеки, азербайджанці, мордовці, грузини, чуваші, греки, корейці, румуни, угорці, казахи, удмурти, марійці, литовці, гагаузи, осетини, естонці, таджики, комі-пермяки, киргизи, лезгини, карели, с.11-32, 33, 36-47.

127. НАЦИОНАЛЬНЫЙ состав населения Херсонской области: [по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г.] /Херсон. обл. упр. статистики. – Херсон, 1992. – 51 с.

128. РОЗПОДІЛ населення за національністю по Херсонській області (за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року): стат. бюл. /Держ. ком. стат.України, Херсон. обл. упр. статистики. – Херсон, 2003. – 65 с.
Українці, абхази, аварці, австрійці, агули, адигейці, азербайджанці, албанці, алтайці, американці, англійці, араби, ассирійці, афганці, балкарці, башкири, білоруси, болгари,буряти, в’єтнамці, вепси, вірмени, гагаузи, голландці, греки, грузини, даргинці, долгани, дунгани, евени, евенки, ескімоси, естонці, євреї, гірські євреї, грузинські євреї, іжорці, інгуші, іспанці, італійці, ітельмени, кабардинці, казахи, калмики, караїми, каракалпаки, карачаївці, карели, киргизи, китайці, комі, комі-перм’яки, корейці, коряки, кримські татари, кримчаки, кубинці, кумики, курди, лакці, латиші, лезгини, литовці, ліви, марійці, молдавани, мордва, нанайці, народи Індії та Пакистану, ненці, нівхи, німці, ногайці, ороки, орочі, осетини, перси, поляки, росіяни, румуни, рутульці, саамі, серби, словаки, табасарани, таджики, талиші, татари, тувинці, турки, турки-месхитинці, туркмени, угорці, удегейці, удіни, удмурти, узбеки, уйгури, фінни, французи, хакаси, ханти, хорвати, цахури, цигани, черкеси, чехи, чеченці, чуванці, чуваші, шведи, якути.

129. АВДАЛЬЯН М. Біля атласу старого Херсона: [до Всесоюз. перепису населення] /М.Авдальян //Наддніпрян. правда. – 1988. – 22 квіт.
З історії Херсона. Є дані Всеросійського перепису населення 1897 р.
Є про кількість росіян, українців, євреїв, німців, поляків, греків, болгар, молдаван, караїмів та інших народів.

130. САВЕНОК Л. А. Соціальне обличчя Херсону наприкінці XIX ст. (за матеріалами Всеросійського перепису 1897 р.) /Людмила Савенок //Південний архів. Історичні науки. - Херсон, 2003. - Вип. XII. - С. 47- 60.- Бібліогр. в кінці ст.
Етнічний склад населення Херсона у 1897 р.(41 етнос): росіяни, українці,німці, євреї, с.53-55; рівень освіти провідних етнічних громад: росіян, українців, німців, євреїв, с.56.

СТАТИСТИКО-экономический обзор Херсонского уезда за ... /ХУЗ, стат. бюро. – Херсон: Паровая типо-литогр. О. Д. Ходушиной, 1896-1917.

131. ... 1900 г. – 1901. – 120 с.: табл.
Кількість євреїв, німців, болгар, с. 3,4,5,6.

132. ... 1904 г. – 1905. – 63, 60 с.: табл.
Кількість болгар, євреїв, німців, с. 5.

133. ... 1913 г. – 1914. – 77, 86 с.: табл.
Розподіл населення за мовами. с. 7, 8.
85.7
134. Перепись населения города Херсона: [стат. данные] //Юг. – 1913. – 18 окт.
Є про розподіл мешканців міста за національністю.

135. ОТЧЕТ Херсонского окружного исполнительного комитета советов за 1922-1923 г. /изд. Херсон. окрисполкома. – Херсон: Тип. Херсон. окрисполкома, 1923. – 274 с.
Кількість населення за національностями в м. Херсоні, за даними санітарно-епідемічного перепису населення 1922 р. (росіяни, євреї, українці), с.178, 188, 189, 194,195,198,199.


Документи державного архіву Херсонської області

136. ВІДОМОСТІ про кількісний і національний склад населення Херсонської губернії. 1831 р. – Ф. 14, оп.1, спр.1522, арк. 14 зв.-16.

137. ВІДОМОСТІ про національний склад населення м. Берислава. 1920 р. – Ф.Р-1887, оп.3, спр.258, арк. 3.

138. ВІДОМОСТІ про національний та чисельний склад населення м. Херсона та округу за переписами 1920-1922 років. – Ф.Р-2, оп.1, спр.22, арк. 256.

139. ВІДОМОСТІ про чисельність та національний склад членів виконкомів Дніпровського повіту. 1921 р. – Ф.Р-79, оп.1, спр.1, арк. 139.

140. ВІДОМОСТІ про національний склад населення Херсонського округу. 1923 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.22, арк. 256.

141. ВІДОМОСТІ про національний склад населення в населених пунктах Великоолександрівського району. 1923 р. – Ф.Р-297, оп.1, спр.70, т.3, арк. 392-613; спр.177, арк. 3-7.

142. ВІДОМОСТІ про чисельний та національний склад населення с. Нововоронцовки. 1923 р. – Ф.Р-822, оп.1, спр.23, арк. 88.

143. ВІДОМОСТІ про чисельність та національний склад сільських рад Великоолександрівського району Херсонського округу. 1923-1924 рр. – Ф.Р-2, оп.1, спр.770, арк. 68.

144. ВІДОМОСТІ про національний склад в районах Херсонського округу. 1924 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.758, арк. 7.

145. ВІДОМОСТІ про чисельність національностей в районах Херсонського округу. 1924 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.758, арк. 8.

146. ВІДОМОСТІ про національний склад населення Відрадо-Кам’янської сільради Бериславського району Херсонського округу. 1924 р. – Ф.Р-306, оп.1, спр.6, арк. 27-28.

147. ВІДОМОСТІ про національний склад населення Качкарівського району. 1924 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.776, арк. 39 зв.

148. ВІДОМОСТІ про національний склад населення сільрад Великоолександрівського району. 1924 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.763, арк. 11 зв.

149. ВІДОМОСТІ про національний склад сільради с. Нове Шабо Голопристанського району. 1924 р. – Ф.Р-881, оп.1, спр.31, арк. 119.

150. ВІДОМОСТІ про національний склад Бехтерської сільради Голопристанського району. 1924 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.776, арк. 37.

151. ВІДОМОСТІ про національний склад населення Прогнойської сільради Голопристанського району. 1924 р. – Ф.Р-2114, оп.1, спр.201, арк. 81-99.

152. ВІДОМОСТІ про чисельність та національний склад Дудчанської, Нововоронцовської, Новокаїрської сільрад Качкарівського району. 1924 р. – Ф.Р-822, оп.1, спр.38, арк. 5; спр.45, арк. 49.

153. ВІДОМОСТІ про національний склад населення Херсонського округу. 1925 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1422, арк. 246.

154. СПИСОК національних сільрад в районах Херсонського округу. 1925 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1409, арк. 36-37.

155. ВІДОМОСТІ про чисельність та національний склад населення сіл Борозенське, Нововоронцовка, Олександрівка, хут. Червоний Качкарівського району. 1925 р. – Ф.Р-822, оп.1, спр.62, арк. 14; спр.88, арк. 124; спр.64, арк. 136.

156. ВІДОМОСТІ про національний склад населення Херсонського округу. 1926 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1432, арк. 3, 6-7.

157. ВІДОМОСТІ про національний склад населення Херсонського округу. 1926 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.979, арк. 133.

158. ВІДОМОСТІ про чисельність та національний склад населення сільрад Херсонського округу. 1926 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1422.

159. ВІДОМОСТІ про національний склад населення Архангельської сільради Великоолександрівського району. 1926 р. – Ф.Р-297, оп.1, спр.105, арк. 92.

160. ВІДОМОСТІ про чисельність національностей в районах Херсонського округу. 1927-1928 рр. – Ф.Р-622, оп.1, спр.1066, арк. 103-117.

161. ВІДОМОСТІ про чисельність та національний склад населення Херсонського округу. 1928 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.496, арк. 37, 39.

162. ВІДОМОСТІ про чисельність та національний склад населення Скадовського району. 1936, 1940, 1950 рр. – Ф.Р-1979, оп.4, спр.499, арк. 106-107.

163. ВІДОМОСТІ про національний склад населення Ленінської та Щорсівської сільрад Білозерського району. 1941 р. – Ф.Р-822, оп.1, спр.1256, арк. 1, 3.

164. ВІДОМОСТІ про національний склад населення м. Скадовська Херсонської області. 1952 р. – Ф.Р-1979, оп.4, спр.499, арк. 100-101, 106.

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 2021
22232425262728
293031