Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Народне господарство

17. Проблема забезпечення якісною питною водою селища міського типу Зеленівка міста Херсона : пошук.-дослід. робота : матеріали на міськ. етап Всеукр. краєзнав. експедиції учн. молоді "Моя Батьківщина – Україна" : (номінація: Географія рідного краю) / Херсон. будинок дит. та юнац. творчості Упр. освіти Херсон. міськради. – Херсон : [Б. в.], 2016. – 27 с. : рис., табл. – Авт. – переможці міськ. та призери обл. етапу Всеукр. краєзнав. експедиції учн. молоді "Моя Батьківщина – Україна". – Бібліогр.: с. 25–26.

Див. також № 378, 381

Економіка та управління

18. Актуальні питання економічних наук : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (13–14 трав. 2016 р.), [м. Київ]. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 127 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику висвітлюються загальні питання економічної теорії та історії економічної думки, світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки та управління підприємствами, інноваційної та інвестиційної діяльності, демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики та інше.

19. Актуальні питання менеджменту та маркетингу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (22–23 квіт. 2016 р.), [м. Івано-Франківськ]. – Івано-Франківськ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 111 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
Видання призначено для тих, хто цікавиться сучасними проблемами і перспективами розвитку менеджменту та маркетингу.

20. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Т. В. Давидюк [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків ; Херсон : Гельветика, 2016. – 391 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 386–391 та наприкінці розд. – Дод.: с. 348–385.
Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей денної і заочної форм навчання, яким необхідне знання бухгалтерського обліку для успішного здійснення підприємницької діяльності.

21. Економічний потенціал країни: теоретичні засади та практика реалізації : зб. наук. пр. з актуал. питань екон. наук / Наук. орг. "Перспектива". – Дніпро : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2016. – 171 с. : рис., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику наукових праць зібрані статті, у яких розглядаються актуальні питання економіки, світового господарства і міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, економіки та управління підприємствами, розвитку продуктивних сил та регіональної економіки.

22. Економічні підсумки 2016 року: досягнення, тенденції та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова [та ін.]. – Одеса ; [Херсон] : Головко О. А., 2016. – 179 с. : рис., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.

23. Інноваційна економіка : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовт. 2016 р.), [м. Одеса]. – Одеса ; Херсон : Гельветика, 2016. – 179 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
Збірник адресований науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, які цікавляться економічною наукою.

24. Корчевська Лілія Олександрівна. Методологія синергетичного управління економічною безпекою підприємства : монографія / Л. О. Корчевська. – Херсон : Вишемирський В. С., 2016. – 467 с. : рис., табл. – Дод.: с. 324‑423. – Бібліогр.: с. 424–467.
У монографії розглянуто еволюцію економічної безпеки у філософському аспекті. Узагальнено міжнародний досвід формування інституціональної основи економічної безпеки підприємства. Книга буде корисною науковцям, викладачам, аспірантам, студентам економічних спеціальностей, фахівцям-практикам, державним службовцям та всім, хто цікавиться проблемами економічної безпеки.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Н. І. Шашкова (голов. ред. (в. о.)) [та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2013 - . – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
25. 2016, вип. 16, ч. 1. – 2016. – 159 с. : рис., табл. – Текст укр., англ.
26. 2016, вип. 16, ч. 2. – 2016. – 149 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.
27. 2016, вип. 16, ч. 3. – 2016. – 155 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.
28. 2016, вип. 16, ч. 4. – 2016. – 163 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.
29. 2016, вип. 17, ч. 1. – 2016. – 154 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.
30. 2016, вип. 17, ч. 2. – 2016. – 157 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.
31. 2016, вип. 17, ч. 3. – 2016. – 159 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.
32. 2016, вип. 17, ч. 4. – 2016. – 161 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.
33. 2016, вип. 18, ч. 1. – 2016. – 195 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.
34. 2016, вип. 18, ч. 2. – 2016. – 197 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.
35. 2016, вип. 19, ч. 1. – 2016. – 161 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.
36. 2016, вип. 19, ч. 2. – 2016. – 159 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.
37. 2016, вип. 20, ч. 1. – 2016. – 198 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.
38. 2016, вип. 20, ч. 2. – 2016. – 192 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.
39. 2016, вип. 21, ч. 1. – 2016. – 189 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ.
40. 2016, вип. 21, ч. 2. – 2016. – 193 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.

41. Перспективи економічного зростання та інноваційного розвитку України : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 9‑10 груд. 2016 р., м. Ужгород / Ужгород. нац. ун-т, Ін-т держ. упр. та регіон. розв. – Ужгород : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2016. – 167 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику висвітлюються проблеми економічної теорії та історії економічної думки, світового господарства і міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, економіки та управління підприємством.

42. Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 листоп. 2016 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т, Херсон. нац. техн. ун-т, Держ. ун-т штату Колорадо (США), Ун-т інформатики та мистецтв (Польща, м. Лодзь). – Херсон : Вишемирський В. С., 2016. – 407 с. : рис. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

43. Проблеми підвищення ефективності економіки та управління в сучасних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19 груд. 2016 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т [та ін.] ; за ред.: М. П. Коваленко [та ін.]. – Одеса : МГУ ; [Херсон] : Гельветика, 2016. – 179 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – До 80-річчя М. П. Коваленко, д-ра фізико-мат. наук, проф., зав. каф. менеджменту Міжнар. гуманіт. ун-ту.
Збірник матеріалів конференції призначений для науковців, викладачів, аспірантів та студентів, які цікавляться економічною наукою.

44. Проблеми та перспективи розвитку обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб'єктами господарювання : зб. тез доп. учасників V Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 8–9 листоп. 2016 р., м. Херсон /  Херсон. нац. техн. ун-т ; відп. ред. О. А. Сарапіна. – Херсон : Вишемирський В. С., 2016. – 117 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
До збірника включені тези доповідей учасників V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої сучасним проблемам та перспективам розвитку обліку, оподаткування, аудиту та аналізу.

45. Розвиток економічної системи в умовах глобалізації : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (11–12 листоп. 2016 р.), [м. Хмельницький]. – Хмельницький ; Херсон : Гельветика, 2016. – 187 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику розглядаються загальні питання економічної теорії та історії економічної думки, світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, розвитку продуктивних сил і регіональної економіки, інноваційної та інвестиційної діяльності та інші.

46. Стеблянко І. О. Структура національної економіки та механізми її розвитку: проблеми теорії та практики : монографія / І. О. Стеблянко ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : КПУ ; Херсон : Гельветика, 2016. – 367 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 328–367.
Монографія присвячена дослідженню теоретико-методологічних засад структури національної економіки та механізмів її розвитку, формалізації аспектів галузево-секторальної, бюджетно-податкової, зовнішньоекономічної, інвестиційної, регіональної структури національної економіки.

47. Сучасний стан і тенденції розвитку економіки країни : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 16 груд. 2016 р., м. Запоріжжя / Класич. приват. ун-т, Резекнен. технол. акад. (Латвія). – Запоріжжя : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2016. – 207 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлені матеріали доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний стан і тенденції розвитку економіки країни".

48. Управління конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах : колект. моногр. / Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : Вишемирський В. С., 2016. – 177 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 164–176.
У монографії розглядаються організаційно-економічні заходи щодо досягнення конкурентних переваг. Викладаються математичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємств. Розкривається широкий спектр проблем, націлених на підвищення ефективності суспільного виробництва.

49. Ходаков Виктор Егорович. Природно-климатические факторы и социально-экономические системы : монография / В. Е. Ходаков, Н. А. Соколова. – Херсон : ХГМА, 2016. – 602, [1] с. : рис. – Библиогр.: с. 567–601.
Монографія містить оцінку впливу природно-кліматичних факторів на економіку країни та окремих регіонів. Пропонує рекомендації з адаптації економіки до природно-кліматичних факторів. Розглядає інформаційні технології оцінювання сталого розвитку та інвестиційної привабливості території, концептуальні основи державного антикризового управління соціально-економічними системами.

Див. також № 6, 51, 71, 92, 161, 315, 316, 363

Окремі галузі

Промисловість

50. Епоксидні композити, модифіковані високочастотним імпульсним магнітним полем : монографія / А. В. Букетов [та ін.] ; Херсон. держ. мор. акад. – Херсон : ХДМА, 2016. – 201 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 187–200.
Матеріали монографії призначені для науковців, інженерно-технічних працівників і аспірантів, які займаються формуванням, дослідженням та практичним застосуванням епоксикомпозитних матеріалів.

51. Резніченко Андрій Вікторович. Технологічна модернізація виробництва наукоємної продукції в Україні: теоретичні основи інноваційного розвитку, оцінювання соціально-економічних наслідків, формування складових державної підтримки : монографія / А. В. Резніченко ; Нац. акад. наук України, Наук.-дослід. центр індустр. проблем розвитку. – Харків ; Херсон : Гельветика, 2016. – 215 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 150–163.
В монографії обгрунтовано необхідність та параметри гнучкої диференційованої державної підтримки щодо забезпечення технологічної модернізації промислового комплексу країни. Видання адресовано державним службовцям, підприємцям, науковцям, викладачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів.

Див. також № 306, 308-311, 313, 314, 341

Фінанси

52. Ресурси розвитку регіону: фінансові аспекти : колект. моногр. / під ред. М. А. Коваленка ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : Вишемирський В. С., 2016. – 207 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 156–168. – Дод.: с. 169–207.
Монографія підготовлена за результатами науково-дослідної роботи викладачів і аспірантів кафедри фінансів та кредиту Херсонського національного технічного університету, проведеної у 2011–2015 роках за темою "Удосконалення системи управління фінансовою діяльністю підприємств промислового комплексу Херсонської області".

Інформаційні технології

53. Комп'ютерно-інтегровані технології у сьогоденні : зб. наук. пр. молодих вчених (студ., магістрів і аспірантів) / Херсон. нац. техн. ун-т ; ред. Г. В. Рудакова. – Херсон : Вишемирський В. С., 2016. – 99 с. : рис., табл. – Імен. покажч.: с. 98–99.
Видання містить результати наукових досліджень за напрямками: інформаційні системи та технології; математичне моделювання фізичних, технологічних процесів і технічних систем; автоматизоване управління технологічними процесами; комп'ютерне моделювання ймовірних процесів і систем; системи захисту інформації та інші.

Див. також № 186, 192, 205, 307, 310, 312, 363

Транспорт

54. Безлуцька Олена Петрівна. Словник-довідник з історії мореплавства / О. П. Безлуцька ; Херсон. держ. мор. акад. – Херсон : ХДМА, 2016. – 279 с. : іл., карти. – Бібліогр.: с. 257–258. – Дод.: с. 259–278.
Метою даного словника-довідника є надання студентам необхідного навчально-довідкового матеріалу, який допоможе осягнути великий масив інформації з історії мореплавства; дозволить глибше зрозуміти хронологію розвитку мореплавства з найдавніших часів до сьогодення; розповість про внесок видатних мореплавців, винахідників, учених, суднобудівників у розвиток морської галузі; ознайомить з морськими термінами та поняттями, корабельними аваріями та морськими музеями світу.

55. Мальцев Станислав Эдуардович. Полюс поворота и его учет при маневрировании морского судна : монография / С. Э. Мальцев, О. Н. Товстокорый ; Херсон. гос. мор. акад., Нац. ун-т "Одесская морская академия". – Херсон : ХГМА, 2016. – 123 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 118–123.
В монографії розглядається криволінійний рух судна під час маневрування. Описуються характерні точки судна та їх вплив на маневрування, наводяться диференційні рівняння криволінійного руху. Проведено аналіз публікацій про нормування маневрувальних властивостей судна. 

56. Проценко Владислав Олександрович. Основи суднової енергетики : практикум / В. О. Проценко ; Херсон. держ. мор. акад. – Херсон : ЛТ-Офіс, 2016. – 124 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 111–112. – Дод.: с. 114–124. – На тит. арк.: інж.-механікам, теперіш. і майбут., присвяч.
Практикум призначено для курсантів спеціальності "Експлуатація суднових енергетичних установок", що вивчають дисципліни "Основи суднової енергетики", "Суднова енергетика", "Суднові енергетичні установки" та виконують випускні роботи. Може бути корисним студентам інших механічних та енергетичних спеціальностей.

Див. також № 10, 194, 341, 375            

Сільське господарство

Див. також № 1-5, 168, 169, 188-190

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 2021
22232425262728
293031