Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Матеріали загального змісту

Меню розділу

Матеріали загального змісту

1.  Грабко  Анатолій Антонович. І скажуть люди...: психол.-портр. повість / А. А. Грабко. - Херсон: Южполіграфсервіс, 2011. - 198, [1] с.: фот.
У творі автор робить спробу з психологічних позицій дослідити вплив мера м. Гола Пристань Негри А.П. на розквіт міста і розвиток територіальної громади.

2.  Духовність як основа екологічної культури та відповідальності: матеріали всеукр. екол.-освіт. конф. (19-20 листоп. 2010 р.) /Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр., Всеукр. екол. ліга; редкол.: Т. В. Тимочко (голова) [та ін.]. - Херсон: Олді-плюс, 2011. - 201 с. - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірці матеріалів еколого-освітньої конференції висвітлені питання збалансованого розвитку як пріоритету національної політики України, ролі релігійних конфесій у підвищенні релігійної культури населення, досвіду співпраці релігійних і природоохоронних організацій, екологічної культури населення, персональної та соціальної відповідальності за збереження природної і культурної спадщини України, традицій поважного ставлення до природи. Матеріали збірки адресовані студентам, аспірантам, науковцям та усім, хто цікавиться проблемами духовності у контексті охорони довкілля.

3. Зайцева Татьяна Григорьевна. Самоменеджмент психофизических состояний: практ. рук. по психол. самоуправлению / Т. Г. Зайцева. - Херсон: Айлант, 2011. - 91 с. - (Помоги себе сам). 
В книзі автор пропонує цікаву і доступну програму психічного самоудосконалення, яка допомагає без вольових зусиль змінити ставлення до самого себе та до оточуючих людей, підвищити свою працездатність, відчути себе здоровим, щасливим і самодостатнім.

4.  Зайцева Татьяна Григорьевна.  Самоменеджмент психофизических состояний. Научные основы психологического самоуправления: учеб. пособ. / Татьяна Зайцева. - Херсон: ХГТ, 2011. - 39 с. - Библиогр.: с. 39.
Зміст праці направлено на вдосконалення наукового уявлення читачів про можливості власної психіки.

5.  Интроспективный анализ: методы и средства эксперт. оценивания: монография / В. В. Крючковский [и др.]; под ред. Э. Г. Петрова. - Херсон: Гринь Д. С., 2011. - 166 с.: табл., рис. - Библиогр.: с. 160-166.
У монографії розглянуті колективні методи підготовки, організації та проведення експертних оцінок з різних складних неформалізованих  проблем. Наведені приклади використання колективних експертних методів протягом прийняття рішень.

6.  Программирование: Maple или Mathematica? / В. З. Аладьев [и др.]; Херсон. гос. техн. ун-т, Балт. отд-ние Междунар. акад. ноосферы. - Херсон: Олди-плюс, 2011. - 474 с.: табл. - Библиогр.: с. 467-471.
Посібник адресований широкому колу користувачів систем комп'ютерної математики, викладачам і студентам вищих учбових закладів.

7.  Сокол Ігор Васильович. Морехідна астрономія у задачах: метод. рек. до розв’яз. задач з морехідної астрономії /І. В. Сокол; Херсон. держ. мор. акад., мор. коледж. - Херсон: Грінь Д. С., 2011. - 102 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 69. - Дод.: с. 70-102.

8.  Сокол  Игорь Васильевич. Задачник по мореходной астрономии / И. В. Сокол; Херсон. гос. мор. акад., мор. колледж. - Херсон: Гринь Д. С., 2011. - 135 с.

9.  Соціальні послуги в Україні: теорет. та практ. аспекти: [кол. моногр.] / Центр перспект. соц. дослідж. М-ва соц. політики України та НАН України; за заг. ред. І. І.Тарабукіної, Л. І. Ільчука. - Херсон: Журавель, 2011. - 359 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 339-352. - Дод.: с. 353-359.
Монографія присвячена дослідженню теоретико-методологічних засад визначення і запровадження соціальних послуг в Україні із врахуванням світового досвіду, шляхів їх подальшого вдосконалення у теоретичному, нормативно-правовому та практичному аспектах. Запропоновано авторський варіант механізму моніторингу та оцінювання ефективності соціальних послуг. Акцентована увага на наданні соціальних послуг вразливим верствам населення, зокрема безхатченкам. Презентовано результати соціологічного опитування отримувачів соціальних послуг. Видання адресоване науковцям, працівникам соціальної сфери, державним службовцям, викладачам, аспірантам.

10. Стухляк  П. Д.  Комп'ютерна графіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. Д. Стухляк, М. А. Долгов, А. В. Букетов. - Херсон: Айлант, 2011. - 324 с.: рис. - Бібліогр. наприкінці розд. - Предм. покажч.: с. 312-320.
У посібнику авторами проведено аналіз методів графічного зображення технологічних об'єктів, а також способів зміни форми та можливостей моделювання об'єктів і систем. Наведено типові функції та призначення основних пакетів програм для роботи з графічною інформацією. Обгрунтовано аспекти створення і редагування геометричних об'єктів у художній та діловій графіці.

11.  Теорія механізмів і машин та деталі машин: розрахунк.-граф. робота (РГР), індивід. завдання та метод. рек. щодо їх виконання: для курсантів і студ. спец. "Морський та річковий транспорт", "Електромеханіка" за повною. прогр. навч. / А. К. Казанчан [та ін.]; Херсон. держ. мор. акад. - Херсон: Айлант, 2011. - 48 с.: рис., табл. - Дод.: с. 46. - Бібліогр.: с. 47.
У навчальному посібнику розглянуті основи розрахунку, проектування і конструювання механічних зубчастих передач і деталей, наведені приклади розрахунків і конструювання, необхідні довідкові матеріали, індивідуальні завдання з методикою їх розв'язання.

12.  Тіхосова Ганна Анатоліївна.  Сертифікація товарів та послуг: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. А. Тіхосова, О. Ф. Богданова, О. О. Горач; ред. Л. А. Чурсіна. - Херсон: Грінь Д. С., 2011. - 418 с.: рис., табл. - Термінол. слов.: с. 334-340. - Дод.: с. 379-414. - Бібліогр.: с. 415-418.
У посібнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та організаційні основи з сертифікації товарів та послуг відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для підготовки фахівців зі стандартизації та сертифікації продукції всіх навчальних закладів III - IV рівнів акредитації. Посібник адресований студентам і працівникам наукових та навчальних закладів, аспірантам і викладачам, які працюють над різними аспектами проблем якості, а також  інженерно-технічним працівникам промисловості, діяльність яких пов'язана з сертифікацією товарів та послуг.

13.  Херсон: регіон. щоріч. інформ. довід.  2011, вип. 9: довід. уклад. станом на 31.12.2010 / Ю. Лапухіна [та ін.]. - Херсон: Золоті сторонки, 2011. - 359, [1] с.
    
14.  Шерман М. І. Інформаційні технології в екології: базовий курс: навч. посіб. для підготов. магістрів / М. І. Шерман, Н. В. Степаненко. - Херсон: Грінь Д. С., 2011. - 151 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 128-129. - Дод.: с. 130-151.
Навчальний посібник призначений для засвоєння теоретичних засад і напрацювання практичних навичок здійснення статистичного аналізу експериментальних даних, виконання різнотипних розрахунків, математичного моделювання. Видання адресоване аспірантам та викладачам, навчальна або професійна діяльність яких пов'язана  з використанням засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 232425
26272829