Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Видання, які не увійшли у попередні випуски каталогу "Книга Херсонщини"

Меню розділу

Видання, які не увійшли у попередні випуски каталогу "Книга Херсонщини"

199.  Белоусова Светлана Валентиновна. Шаг навстречу...: сб. стихов / Светлана Белоусова. - Херсон: Наддніпряночка, 2009. - 151 с.: цв. ил.

200.  Былицы из жизни херсонских книжников, рассказанные ими самими... / сост. О. В.  Лянсберг; худож. В. А. Хмель. - Херсон: [б. и.], 2010. - 56 с.: ил. - (Библиотека клуба "Кобзарь"; вып. 3). - Назв. на обл.: Былицы в лицах.

201. Біометричний аналіз мінливості ознак сільськогосподарських тварин і птиці: навч. посіб. з генетики с.-г. тварин / В. П. Коваленко [та ін.]; Ін-т тваринництва центр. р нів НААНУ, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет". - Херсон: Олді-плюс, 2010. - 224 с.: рис., табл. - (Інформаційні технології в аграрному бізнесі). - Бібліогр.: с. 218-221.
У навчальному посібнику наведено характеристику біометричних величин (генетико-математичних параметрів), викладено методику їх обчислення та застосування в технології селекційного процесу зі стадами тварин, а також у дослідній роботі. Складено завдання та контрольні запитання для самостійної роботи студентів.

202.  Братан Микола Іванович. Вибрана лірика: зб. поезій / М. І. Братан. - Херсон: Айлант, 2007. - 44 с.

203.  Бутенко Людмила Володимирівна. Учитель літератури: вияв творчості й краси: (підготов. майбутніх учителів л-ри до інтерпретації худож. творів): монографія / Л. В. Бутенко; наук. ред. С. Я. Харченко; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка, Укр. н.-д. ін-т естет. освіти. - Херсон: Айлант, 2008. - 231 с.: рис., табл. - Дод.: с. 169-202. - Бібліогр.: с. 203-230.
У монографії розглянуто актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів літератури до інтерпретації художніх творів. Видання адресоване фахівцям з педагогіки, теорії та методики професійної освіти, викладачам вищих навчальних закладів, учителям літератури.

204.  Голобородько Костянтин Юрійович. Ідіостиль Олександра Олеся: лінгвокогнітивна інтерпретація: монографія / Костянтин Голобородько; наук. ред. Л. А. Лисиченко; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харк. іст.-філол. т-во. - Х.: ХІФТ, 2010. - 525 с.: портр. - Бібліогр. в кінці розд. - Бібліогр. покажч. творів О. Олеся.: с. 448-474. - Бібліогр. покажч. праць про О. Олеся: с. 475-525.
У монографії презентовано опис ідіостилю українського поета Олександра Олеся, здійснений з позицій когнітивної лінгвістики. Запроваджено й обгрунтовано термінопоняття ідіостильового концепту, лінгвоментального світу митця, когніотипу, концептосфери мовної особистості, художньо-семантичної сфери. Видання адресоване лінгвістам, літературознавцям, науковцям, учителям, студентам-філологам.

205.  Григор'єв Владислав Миколайович. Тобі, рідна Пристань!: зб. віршів / Владислав Миколайович Григор'єв. - Херсон: Олді-плюс, 2009. - 51 с.: портр. - З нагоди 300-ліття заснування міста Гола Пристань.

206.  Дашвар Люко. Мати все: [роман] / Люко Дашвар; голов. ред. С. С. Скляр; передм. О. Герасим'юк; худож. О. Маслов. - Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. - 333, [1] с.: іл.

207.  Дашвар Люко. Молоко з кров'ю: [роман] / Люко Дашвар; голов. ред. С. С. Скляр; мал. А. Печенізького. - Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. - 268, [1] с.: іл. - Дипломант [Всеукр.] конкурсу романів, кіносценаріїв та п'єс "Коронація слова - 2008".

208.  Довгань Сергій Васильович. Моделі прогнозу розвитку та розмноження фітофагів: монографія /С. В. Довгань. - Херсон: Айлант, 2009. - 207 с.: фот.
У монографії висвітлено нові підходи щодо розробки прогнозу розвитку та поширення шкідників сільськогосподарських культур у різних природно-кліматичних зонах України. Використано кореляційно-регресійний метод математичної статистики для аналізу розвитку, розмноження і поширення шкідників. Монографія адресована науковцям, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів.

209.  Елінг: літ. альм. 2008, вип. 8: Ювілейний. Херсону - 230! / ініціатива і орг. вид. М. М. Каляки; редкол.: О.  Барболіна [та ін.]. - К.: Просвіта, 2008. - 272 с. 
У збірнику - хроніка історичних подій у Херсоні; про відомих українських митців, життя яких пов'язане з Херсонщиною; проза та поезія місцевих авторів присвячена краю. Книга адресована широкому загалу читачів.

Збірник наукових праць. Педагогічні науки /Херсон. держ. ун-т. - Херсон: Вид-во ХДУ, 1998 - . - Бібліогр. наприкінці ст.
210.  Вип. 55 / редкол.: Є. С. Барбіна (відп. ред.) [та ін.]. - 2010. - 426 с.: рис., табл.
211.  Вип. 56 / редкол.: Є. С. Барбіна (відп. ред.) [та ін.]. - 2010. - 434 с.: рис., табл.

212.  Історико-розважальний комплекс "Зелені хутори Таврії": [буклет]. - Гола Пристань: [б. в.], [2010?]. - [1] арк. (склад. в 3 с.).

213.  Комп'ютерні технології для дизайнерів: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за напрямом "Мистецтво" / А. В. Шеховцов [та ін.]. - Херсон: Олді-плюс, 2010. - 317 с.: табл., рис. - (Комп'ютерні технології).
У навчальному посібнику розлядаються основи роботи зі створення Web-сторінок при використанні мови HTML, графічного редактора для створення двовимірної анімації Makromedia Flash. Викладений матеріал дає глибоке уявлення про комп'ютерні технології. Книга адресована студентам вищих навчальних закладів.

Комплексна агроекологічна оцінка земель ВП НУБіП України: [монографія] / Н. М. Рідей [та ін.]; за ред. Н. М. Рідей; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Херсон: Олді-плюс; К.: Вид-во УкрДГРІ, 2009. 
214.  Ч. 1: "Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О. В. Музиченка". - 182 с.: карти, іл., табл. - Бібліогр.: с. 112-114. - Дод.: с. 115-180.

215.  Ч. 2: "Агрономічна дослідна станція". - 114 с.: карти, іл., табл. - Бібліогр.: с. 61-62. - Дод.: с. 63-114.
У монографії представлено комплексний аналіз екологічної оцінки земель відокремлених підрозділів Національного університету біоресурсів і природокористування України "Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О.В. Музиченка" (Фастівський район, Київська область) та   "Агрономічна дослідна станція" (Васильківський  район, Київська область) за агроекологічними показниками, проведено морфолого-генетичний аналіз грунтів господарства, визначено рівень забезпеченості грунтів за агрофізичними, фізико-хімічними та агрохімічними властивостями; здійснено аналіз екологічного стану земель господарства та дано характеристику рівню їх антропогенного забруднення; визначено якісну оцінку грунтів господарства за агрохімічним та еколого-агрохімічним балом бонітету та на основі еколого-агрохімічних досліджень дано аналіз критеріїв оцінки угідь господарства; проаналізовано оцінку придатності земель для формування екологічно чистих сировинних зон з виробництва дитячого та дієтичного харчування. Посібник адресований викладачам, аспірантам та студентам аграрних вищих навчальних закладів і широкому колу фахівців при проведенні комплексної екологічної оцінки земель агросфери.

216.  кРок у майбутнє: Міжнар. фест., 2007-2010, Херсон / ХОГО Клуб Міжнар. фест. "кРок у майбутнє"; фотогр. О. Андрющенко [та ін.]. - Херсон: Наддніпряночка, 2010. - 47 с.:  кольор. фот. - Текст парал. укр., рос., англ.

217.  Крюков Георгій Володимирович. Часом з квасом: гумор і сатира / Георгій Крюков; під ред. авт.; худож. оформ. С. А. Крюков, Л. О. Волкова. - Херсон: Косарєв С. І., 2010. - 47 с.: іл.

Кулик Валерий Сергеевич. Философия и религия: учеб. пособие для студ. и курсантов вузов, магистров и аспирантов: [в 2 т.] /В.С. Кулик; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон: Айлант, 2009.

218.  Т. 1: История философии. Логика. -  627 с.: ил. - Библиогр. в конце глав. - Прил.: с. 572-626.

219.  Т. 2: Религиоведение. Этика. - 659 с.: ил. - Библиогр.: с. 656 и в конце глав. -
У даному  виданні -  вибрані праці автора, які написані у різні роки. Книга адресована студентам вищих навчальних закладів та аспірантам.

"Культура - це ми": метод.-репертуар. альм. / упр. культури і туризму Херсон. облдержадмін., обл. центр нар. творчості; ред. Н. Вигоднер; худож. оформ. Ю. А. Бичкова. - Херсон: [б. в.], 2005 - .
220.  2010, жовтень. - 2010. - 30 с.: ноти, фот.
221.  2010, грудень. – 2010 - 30 с.: ноти, фот.

222.  Макаров Леонід Харитонович. Соріз: (технологія, селекція, насінництво, переробка): монографія /Л. Х. Макаров, М. В. Скорий; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т землеробства півден. регіону УААН. - Херсон: Айлант, 2009. - 223 с.: фот., табл. - Бібліогр.: с. 207-221.
У монографії висвітлені результати багаторічних досліджень авторів, узагальнені досягнення науки і практики по вирощуванню високих урожаїв круп'яної культури соріз. Розглянуті біологічні особливості культури, показано вплив грунту, світла, температури, вологи, елементів живлення на рівень урожаю і його якість. Книга адресована науковим працівникам, аспірантам, студентам, спеціалістам сільського господарства.

223.  Малявка Анатолий Алексеевич.  Язык изобразительно-го искусства Н. Н. Писанко [Изоматериал]: [альбом]: посвящ. 100-летию со дня рождения худож.-педагога Н. Н. Писанко /А. А. Малявка; ред. О. В. Юркина; фотогр. А. В. Прихненко. - Мелитополь: Издат. дом МГТ, 2008. - 95 с.: цв. ил. - Библиогр.: с. 94. - Репрод. худож. Н. Н. Писанко.
Про життєвий та творчий шлях художника з м. Генічеська.

224.  Маціпура Микола Павлович. Розчахнуті навпіл: сатира, гумор, роздуми / Микола Маціпура; за авт. ред.; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. - К.: НАКККіМ, 2010. - 159 с.: портр.

225.  Морозов Александр Александрович. Путь в вечность: сб. стихов / Александр Морозов; ред. А. П. Шабалова; предисл. В. П. Кулик. - Симф.: Таврия, 2010. - 100 с.: портр. - Текст рус., укр.
226.  Пригуза Павло Дмитрович. Настільна книга професійного судді. Розгляд господарських справ конкурсного провадження. Неспроможність та банкрутство: алгоритми процес. діяльності: наук.-практ. комент. / П. Д. Пригуза. - Х.: Харків юрид., 2010. - 440 с.: табл. - Дод.: с. 331-437.
Дана книга - навчально-практичний посібник для суддів України, розроблений на основі Закону України ''Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом'' Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів. У посібнику на грунті новітнього матеріального і процесуального законодавства, а також з урахуванням міжнародних договорів   України, практики Європейського суду з прав людини щодо тлумачення і застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та законодавчої і судової практики неспроможності європейських країн здійснено систематизацію основних принципів судочинства та запропоновано їх застосування при здійсненні правосуддя у судовій практиці неспроможності і банкрутства в Україні. У посібнику наведено процесуальні документи, що містять алгоритми діяльності суду з численних питань, що вирішуються судом при розгляді справи про банкрутство.

227.  Прихненко Олександр Володимирович. Мальовничий Генічеськ [Образотворчий матеріал]: фотоальбом / Олександр Прихненко. - Мелітополь: Вид. будинок ММД, 2009. - 40 с.:  кольор. фот. 

228.  Симоненко Василь Андрійович. Василь Симоненко. Поетичні переклади Людмили Степаненко / Василь Симоненко; за ред. Я. О. Довгана; поет. пер. рос. Людмили Степаненко. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2010. - 87 с.: портр. - Текст парал. укр., рос.

229.  Сінкевич Євген Григорович. Краківська історична школа в польській історіографії: монографія / Є. Г. Сінкевич; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Вид. 2-ге, уточ. і допов.  - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. - 357 с. - Бібліогр.: с. 274-355 та в підрядк. прим. - Дод.: с. 356-357.
Монографія є першою комплексною історіографічною працею, в якій здійснено аналіз здобутків польської історіографії другої половини  XIX - початку XX століть у дослідженні краківської історичної школи. З'ясовано особливості історіографічного процесу на різних етапах розвитку польської історичної науки, виявлено домінуючі образи краківської історичної школи в конкретні періоди історії Польщі.

230.  Терещенко Юрий Георгиевич. Золотой меч Скилура: повести и рассказы / Юрий Терещенко; ред. В. Г. Пиддубняк, Л. Марченко; предисл. Б. Прищепы. - Херсон: Айлант, 2010. - 175, [2] с.

231.  Херсонському телебаченню - 50 років!: книга-альбом / авт. тексту В. Долина, В. Гридасов; ред. О. Анащенко, В. Гридасов; фотогр. А. Альперт [та ін.]. - Херсон: Наддніпряночка, 2009. - 99 с.: фот. 

232.  Херсонщина - регіон для ваших інвестицій: інвестиц. площадки = Kherson Region - Location for Your Investments: investment areas. - Херсон: [б. в.], [2010?]. - 203 с.: іл. - Тит. арк., обкл., текст парал. укр., англ.

233.  Хоменко Іван Іванович. Атлас шкідників плодових і ягідних культур / Іван Хоменко, Ігор Хоменко. - Херсон: Айлант, 2010. - 207 с.: кольор. іл. - Бібліогр.: с. 202.
Даний атлас містить описи та малюнки шкідників плодових і ягідних культур, а також деяких корисних комах та птахів, які знищують шкідників.
Видання адресоване широкому загалу читачів, садівникам-аматорам, фахівцям з питань захисту рослин, студентам агрономічних та біологічних факультетів.

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829