Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Народне господарство

Меню розділу

Народне господарство

26. Ботвіна Наталія Олександрівна. Фінансова політика сталого розвитку агросфери: монографія / Н. О. Ботвіна; ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011 (Херсон: ІТ). - 303 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 282-303.
У монографії наведено результати комплексного дослідження теоретичних та практичних аспектів фінансової політики сталого розвитку агросфери та трансформаційних перетворень економічного простору. Вивчено економічні умови та фактори впливу на фінансову політику, обгрунтовано доцільність врахування особливостей функціонування агросфери при розробці та реалізації фінансової політики. Книга адресована науковцям, працівникам державних установ, керівникам агроформувань, працівникам економічних служб, викладачам вузів і технікумів, студентам вищих та середніх навчальних закладів і всім тим, кого цікавлять питання фінансової політики щодо забезпечення сталого розвитку агросфери.

27. Энергосбережение в жилых домах: метод. материалы / Херсон. торг.-пром. палата; сост. К. О. Карпенкова. - Херсон: Тимекс, 2011. - 119 с.: ил.
Посібник виданий в рамках проекту "Стимулювання впровадження екологічно відповідальних практик та енергозберігаючих технлогій у житлово-комунальному господарстві м. Херсона" і призначений об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, комунальним підприємствам, органам місцевого самоврядування.

28. Лопушинський Іван Петрович. Бюджетний процес в Україні: навч. посіб. / І. П. Лопушинський, Ю. С. Гаврилюк, Я. М. Казюк; в авт. ред.; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон: Грінь Д. С., 2011. - 363 с.: рис., табл. - (Бібліотека магістра державної служби; кн. 2). - Глосарій: с. 225-238. - Дод.: с. 239-361. 
Навчальний посібник призначено державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, слухачам магістратур державного управління та державної служби, усім, хто цікавиться питаннями формування та виконання державного та місцевих бюджетів.

29. Наукові основи комплексної переробки стебел та насіння льону олійного: монографія. Ч.1 / Л. А. Чурсіна [та ін.]. - Херсон: Грінь Д. С.: Олді-плюс, 2011. - 354 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 330-354.
Монографія присвячена теоретичним і практичним питанням наукового характеру, пов'язаним з розробленням наукових основ новітніх техенологій первинної переробки стебел льону олійного, спрямованих на одержання волокна, технологічні властивості якого дозволяють використовувати його в різних галузях промисловості. Матеріал монографії представляє практичний інтерес для студентів, магістрів, аспірантів та викладачів профільних вузів.

30.  Проблеми фінансово-економічної безпеки підприємств, банків і регіонів: зб. ст. студ. і молодих вчених /Херсон. нац. техн. ун-т; редкол.: М. А. Коваленко (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон: Грінь Д. С., 2011. - 359 с.: рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.

31.  Рожков Сергій Олександрович. Методи і засоби оцінки якості тканин у системах керування текстильним виробництвом: монографія / С. О. Рожков; в авт. ред.; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон: Олді-плюс, 2011. - 315 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 304-312.
Монографія присвячена актуальним питанням розробки методів і критеріїв оцінювання якості функціонування текстильного виробництва, що дозволяє забезпечити побудову загальної структури системи керування текстильним комплексом. Запропоновано математичну модель тканини, придатної для використання в системах контролю якості на технологічних циклах. Для підвищення якості продукції текстильних виробництв за рахунок точності контролю якості забарвлення тканини запропоновано методику формування кольорометричного еталону. Значну увагу в монографії приділено створенню нових автоматизованих систем контролю якості текстильних матеріалів і аналізу сучасних технічних засобів автоматизованого контролю якості тканини. Видання адресоване науковим працівникам, що працюють за напрямком досліджень у керуванні технологічними комплексами текстильних вирорбництв, інженерам, аспірантам та студентам відповідних спеціальностей.

32.  Семак Богдан Богданович. Теоретико-методологічні основи формування вітчизняного сировинного ринку екологічно безпечних товарів текстильної промисловості: монографія / Б. Б. Семак. - Херсон: Грінь Д. С., 2011. - 230 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 196-230.
Монографія присвячена теоретичним і методологічним питанням формування внутрішнього сировинного ринку екологічно безпечної продукції текстильної промисловості України. Розглянуто проблеми відродження вітчизняної сировинної бази текстильної промисловості, обгрунтовано детермінанти її розвитку в умовах екологізації виробництва.

33.  Статистичний щорiчник Херсонської області за 2010 рік /Голов. упр. статистики у Херсон. обл.; за ред. В. А. Вознюка. - Херсон: [б. в.], 2011. - 498 с.: ил., табл.
У щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище Херсонської області у 2010 році у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків матеріального виробництва фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники України та її регіонів.

34.  Стратегічне управління фінансами підприємств та філіалів банків в умовах посткризового відродження економіки України: зб. ст. магістрантів і аспірантів каф. "Фінанси і кредит" / Херсон. нац. техн. ун-т; редкол.: М. А. Коваленко (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон: [Вид-во] ХНТУ, 2011. - 212 с.: табл., рис. - Бібліогр. наприкінці ст.
У наукових матеріалах занотовані погляди студентів на фінансову дійсність України  та прогнози фінансових подій на найближче майбутнє.

35.  Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 12-14 жовт., м. Херсон / А. В. Букетов [та ін.] ; М-во освіти  і науки, молоді та спорту України [та ін.]. - Херсон: ХДМІ, 2011. - 205 с. + Дод. (10 с.): рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - До вид. дод. Прогр. Всеукр. наук.-практ. конф.
У збірнику представлені матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої проблемам експлуатації, виробництва та проектування енергетичних установок і устаткування на транспорті, а також проблемам підготовки спеціалістів у сфері транспортної енергетики й устаткування.

36.  Танклевська Наталія Станіславівна. Управління фінансовими потоками аграрних підприємств: монографія / Н. С. Танклевська, Л. В. Петіна. - Херсон: Айлант, 2011. - 267 с.: рис., табл. - Дод.: с. 236-242. - Бібліогр.: с. 243-267.
У монографії розкрито зміст та структуру фінансового потоку, визначено його зміст в контексті еволюції наукової думки, проаналізовано систему оцінок ефективності управління фінансовими потоками аграрних підприємств. Видання адресоване фахівцям та науковцям у галузі фінансів, спеціалістам і керівникам аграрного сектору, аспірантам, студентам економічних спеціальностей.

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 202122232425
26272829