Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Наука і освіта

Меню розділу

Наука і освіта

71.  Вестник Херсонского национального технического университета.  2011, 1(40) / Херсон. нац. техн. ун-т; редкол.: Ю. Н. Бардачев (гл. ред.) [и др.]. - Херсон: Изд-во ХНТУ, 2011. - 336, [4] с.: рис., табл.. - Библиогр. в конце ст. - Текст рус., укр.
У даному випуску висвітлені теми: машинобудування та інженерна техніка, електроніка та електротехніка, технологія легкої та харчової промисловості, проблеми вищої школи.

72.  Видавничий відділ /Комун. вищ. навч. закл. "Херсонська академія неперервної освіти" Херсон. облради; упоряд. Л. А. Гончаренко, В. В. Кузьменко. - Херсон: РІПО, 2011. - 43 с.: фот.
Видання висвітлює історію створення, напрямки діяльності та результати роботи видавничого відділу комунального вищого навчального закладу "Херcонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради.

Збірник наукових праць. Педагогічні науки / Херсон. держ. ун-т. - Херсон: Вид-во ХДУ, 1998 -. - Бібліогр. наприкінці ст.
73.  Вип. 57 / редкол.: Є. С. Барбіна (відп. ред.) [та ін.]. - 2011. -  462 с.: мал., табл.
74.  Вип. 58, ч. 2 / редкол.: Є. С. Барбіна (відп. ред.) [та ін.]. - 2011. - 463 с.: рис. - Назва на обкл.: Педагогічні науки. 
75.  Вип. 59 / редкол.: Є. С. Барбіна (відп. ред.) [та ін.]. - 2011. - 438 с.: рис., табл. - Текст укр., рос., англ.

76.  Комунальний вищий навчальний заклад "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради / за ред. А. М. Зубко, С. Ф. Одайник. - Херсон: РІПО, 2011. - 12 с.: фот.
Видання висвітлює історію створення, розвитку та напрямки діяльності комунального вищого навчального закладу "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради.

77.  Міщенко Ганна Володимирівна. Кремнієорганічні сполуки в сучасних технологіях гідрофобного оброблення тканин: [монографія] / Г. В. Міщенко, В. В. Назарова. - Херсон: Грінь Д. С., 2011. - 189 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 173-189.
У монографії узагальнено досвід застосування кремнійорганічних сполук для гідрофобного оброблення тканин і наведено результати дослідження по створенню сучасної ресурсозберігаючої технології водовідштовхувального оброблення текстильних матеріалів, що виконані в останні роки в Херсонському національному технічному університеті та впроваджені у співдружності зі спеціалістами промисловості у виробництво. Особливу увагу приділено питанням інтенсифікації процесу адсорбції кремнійорганічних сполук текстильними матеріалами і підвищенню стійкості ефектів, що одержуються без застосування високих температур. Монографія призначена науковим працівникам та фахівцям опоряджувальних виробництв, викладачам, аспірантам та студентам, що спеціалізуються з хімічної технології волокнистих матеріалів.

Педагогічний альманах: зб. наук. пр. / Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів; редкол.: В. В. Кузьменко (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон: РІПО, 2006 -. - Бібліогр. наприкінці ст. – Текст укр., рос.
78.  Вип. 9. -  2011. - 287 с.: рис., табл. 
79.  Вип. 10. - Ювіл. вид. 2011. - 312 с.: рис., табл. ст.
У збірниках наукових праць відомі дослідники, педагоги-практики загальноосвітніх навчально-виховних закладів, професійно-технічних навчальних закладів I-II і III-IV рівнів акредитації висвітлюють теоретичні й прикладні аспекти модернізації сучасної освіти. Видання адресоване науковцям і педагогам-практикам загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, працівникам інститутів післядипломної освіти.

80.  Рідей Наталія Михайлівна. Ступенева підготовка майбутніх екологів: теорія і практика: монографія / Н. М. Рідей; за заг. ред. акад. Д. О. Мельничука. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.; Херсон: Олді-плюс, 2011. - 522, [128] с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 474-522. - Дод.: с. [523-650].

81.  Рябуха Іван Михайлович. Управління розвитком соціальної компетентності учнів: зміст, структура, модель: метод. посіб. / І. М. Рябуха; Нац. акад. пед. наук України, ін-т педагогіки. - Херсон: Грінь Д. С., 2011. - 94 с.: рис., табл. - Бібліогр., Інтернет-ресурси: с. 85-92. - Дод.: с. 93.
У посібнику розкрито сутність феномену соціальної компетентності як об'єкту управління і самоуправління, охарактеризовано ліцей як об'єкт управління і мезофактор розвитку соціальної компетентності, модель управління розвитком соціальної компетентності.

82.  Унікальний досвід ХДУ у сфері ІКТ. Науково-дослідний інститут інформаційних технологій /Херсон. держ. ун-т, Наук.-дослід. ін-т інформ. технологій. - Херсон: [б. в.], 2011. - [15] с.: ил.

83.  Ходаковський Володимир Федорович. Морський літопис (1834-2011): від уч-ща торг. мореплавання до Херсон. держ. мор. акад. : нариси з історії / В. Ф. Ходаковський. - Херсон: ХДМІ, 2011. - 255 с.: іл.  - Бібліогр., Інтернет-ресурси в підрядк. прим.

84.  [Шолохова Наталія Сергіївна]. Бібліотечка "Учитель - учителю"  / Н. С. Шолохова; в авт. ред.; Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. - Херсон: Олді-плюс, 2011. - 261 с.: рис. - (Методична серія для вчителів фізики; вип. 5). - Бібліогр.: с.261 та наприкінці розд. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
У посібнику систематизовані матеріали для проведення самостійних та домашніх контрольних робіт, а також для поточного контролю навчальних досягнень у профільних класах навчання. Включені якісні, графічні та експериментальні задачі. Видання адресоване вчителям фізики, учням та студентам.

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29