Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Сільське господарство

Меню розділу

Сільське господарство

37. Аверчев Олександр Володимирович. Хвороби та шкідники гречки: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Аверчев; Ін-т післядиплом. освіти та дорадництва, ДВНЗ "Херсонcький державний аграрний університет". - Херсон: Грінь Д. С., 2011. - 268 с.: іл., табл. - Дод.: с. 242-265. - Бібліогр.: с. 266-268.
У навчальному посібнику розглянуто сільськогосподарське значення, біологічні та ботанічні особливості гречки. Висвітлені найбільш поширені хвороби та шкідники культури гречки, особливості їх прояву та основні заходи боротьби з ними. Посібник адресований фахівцям сільського господарства, дорадчим службам, викладачам і студентам вищих закладів аграрної освіти.

38.  Атлас родючості грунтів Херсонської області: інформ.-аналіт. зб. / М-во аграр. політики і продовольства України [та ін.]. - Херсон: Олді-плюс, 2011. - 104 с.: кольор. іл., рис., табл. - Бібліогр.: с. 89. - Дод.: с. 90-104.
У збірнику викладено інформаційний матеріал щодо ресурсних можливостей грунтів Херсонщини та надано загальні рекомендації щодо збереження і підвищення їх родючості, отримання екологічно чистої сільськогосподарської продукції. Дане видання адресоване фахівцям сільського господарства, землекористувачам усіх форм власності, науковцям, які займаються вирішенням проблеми раціонального використання земельних ресурсів Півдня України, викладачам і студентам аграрних університетів.

39. Дєбров В. В. Птахівництво: довід. термінів і визначень / В. В. Дєбров, С. М. Торська. - Херсон: Олді-плюс, 2011. - 121 с. - Алф. покажч. термінів: с. 106-120. - Бібліогр.: с. 121.
У довіднику наведено понад 850 термінів і визначень з птахівництва, які пов'язані з практичною діяльністю спеціалістів сільського господарства галузі птахівництва, наукових працівників, викладачів навчальних закладів, студентів, аспірантів.

40. Кирилов Юрій Євгенович. Розвиток фермерства та ОСГ України в системі світового сільського господарства: монографія / Ю. Є. Кирилов, І. В. Осадчук; ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет". - Херсон: Грінь Д. С., 2011. - 299 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 279-299.

41.  Козій Михайло Степанович. Атлас гістології та ембріології промислових риб: навч. посіб. для підгот. фахівців напряму "Водні біоресурси" у вищ. навч. закл. / М. С. Козій, І. М. Шерман, О. В. Лянзберг; за ред. І. М. Шермана. - Херсон: Грінь Д. С., 2011. - 403 с.: рис. - Бібліогр.: с. 402-403.
В атласі узагальнені і систематизовані дані, що висвітлюють нормальну гістологічну будову переважно промислових видів риб, певна увага акцентована на ембріональному і ранньому постембріональному розвитку. Посібник адресований студентам іхтіологічно-рибогосподарського профілю, може бути цікавим і корисним студентам і викладачам біолого-технологічних, екологічних і ветеринарних спеціальностей, гістологам та науковим співробітникам, які працюють у галузі рибного господарства.

42.  Міжнародні правила з тестування насіння: навч. посіб. [для студ. ОКР "Магістр" спец. "Насінництво і насіннєзнавство" та ін.] / В. В. Волкодав [та ін.]; за ред. В. В. Волкодава. - Херсон: Олді-плюс, 2011. - 414 с.: рис., табл. - Глосарій: с. 396-404. - Бібліогр.: с. 412-414.
У навчальному посібнику висвітлено методики тестування насіння, розроблені і затверджені Міжнародною асоціацією з контролю за якістю насіння (ISTA). Посібник містить детальну інформацію з визначення міжнародної термінології, опису обладнання та методики проведення тестувань, вимог щодо приймання та зберігання проб, підрахунку та представлення результатів тестування насіння, висвітлює Правила ISTA в повному обсязі.

43.  Морозов Олексій Володимирович. Застосування еколого-агромеліоративного моніторингу (ЕАММ) для підвищення ефективності зрошення в Південному регіоні України: наук.-метод. рек. щодо орг. ГІС ЕАММ / О. В. Морозов; Херсон. держ. аграр. ун-т, Херсон. держ. проект.-технол. центр охорони родючості грунтів і якості продукції “Облдержродючість". - Херсон: Олді-плюс, 2011. - 74 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 65-72.

44.  Нетіс Іван Тимофійович. Пшениця озима на Півдні України: монографія /І. Т. Нетіс. - Херсон: Олді-плюс, 2011. - 459 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 413-456.
В монографії викладено результати багаторічних досліджень автора з питань вирощування пшениці м'якої і твердої озимої на богарних і зрошуваних землях Півдня України та висвітлені нові досягнення вітчизняної і світової науки з цих питань. Видання адресоване науковим працівникам, викладачам, аспірантам, студентам та спеціалістам сільського господарства.

45. Организация и ведение радиоэкологического мониторинга почв (на примере Херсонской области): метод. рек. / Н. М. Костяк [и др.]; М-во аграр. политики и продовольствия Украины [и др.]. - Херсон: Олди-плюс, 2011. - 47 с.: цв. карт, табл. - Библиогр.: с. 47.
У посібнику висвітлені проблеми  сільського господарства України, питання реабілітації земель, забруднених радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

46. Основи рибоохорони: практикум: навч. посіб. для підгот. фахівців ОКР "бакалавр" напряму "Водні біоресурси та аквакультура" у вищ. навч. закл. / І. А. Лобанов [та ін.]. - Херсон: Грінь Д. С., 2011. - 355 с.: кольор. іл. - Бібліогр.: с. 351-353.

47. Рідей Наталія Михайлівна. Екологічна оцінка агробіоценозів: теорія, методика, практика: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Н. М. Рідей, В. П. Строкаль, Ю. В. Рибалко; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, ННІ охорони природи і біотехнол. - Херсон: Олді-плюс, 2011. - 567 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 433-443 та наприкінці розд. - Дод.: с. 444-567
Видання містить теоретичні засади екології агросфери, методичні рекомендації для формування сировинних агрозон з метою отримання якісної та біологічно повноцінної продукції, а також практичні й самостійні завдання, приклади кінцевого контролю рівня знань студентів. Уперше узагальнено методичні рекомендації та існуючі критерії, що можуть бути використані у процесі викладання дисциплін - агроекологічний моніторинг і паспортизація земель, агроекологія, екологічна безпека, експертиза в агросфері.
Таврійський науковий вісник : зб. наук. пр. /ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"; редкол.: В. В. Базалій (голов. ред.) [та ін.]. – Херсон: Айлант; Грінь Д.С.,  1996 -    . - Резюме англ. - Бібліогр. у кінці ст
48.  Вип. 75. - 2011. - 460 с.: рис., табл. - Імен. покажч.: с. 455-456.
49.  Вип. 76. - 2011. - 601 с.: рис., табл. - Імен. покажч.: с. 593-594.
50.  Вип. 77. - 2011. - 391 с.: рис., табл. - Імен. покажч.: с. 388.
У даних випусках - нові теоретичні, практичні, аналітичні, узагальнюючі, постановчі та науково-методичні статті з актуальних питань аграрної науки.

51.  Управління еколого-безпечними, водозберігаючими та економічно обгрунтованими режимами зрошення у різних еколого-агромеліоративних умовах Південного Степу України: [монографія] / Нац. акад. аграр. наук України [та ін.]; за наук. ред. В. А. Сташука [та ін.]. - Херсон: Грінь Д. С., 2011. - 171 с.: рис., табл. - Дод.: с. 153-167. - Бібліогр.: с. 168-171.
У монографії розглянуті питання планування та управління еколого-безпечними, водозберігаючими й економічно-обгрунтованими режимами зрошення; наведені матеріали щодо підвищення еколого-агромеліоративної стійкості зрошуваних земель,  комплексна оцінка та прогноз їх еколого-агромеліоративного стану, використання яких необхідне для підвищення ефективності зрошуваного землеробства у різних еколого-агромеліоративних умовах південного степу України.

52.  Шерман Ісаак Михайлович. Осетрівництво: підруч. для підготов. фахівців ОКР "бакалавр" напрямку  "Водні біоресурси та аквакультура" для вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації /І. М. Шерман, В. О. Корнієнко, В. Ю. Шевченко. - Херсон: Олді-плюс, 2011. - 355 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 338-345. - Дод.: с. 347-355.
У посібнику викладено основи виробництва продукції осетрівництва на підприємствах відповідної спрямованості. Визначено загальні принципи та видоспецифічні особливості відтворення та вирощування різновікових груп осетроподібних. Певна увага приділена формуванню ремонтно-маточних стад в умовах штучного відтворення.

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829