Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Природа і природні ресурси. Природничі науки

Меню розділу

Природа і природні ресурси. Природничі науки

15.  Вступ до кліматології і метеорології: екологічні аспекти: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] /О. І. Бондар [та ін.]. - К.: ДЕА; Херсон: Олді-плюс, 2011. - 219 с.: табл. - Дод.: с. 135-214. - Бібліогр.: с. 215-219.
В книзі розглядається кліматична система Землі, антропогенний вплив на неї і пов'язані з цим еколого-економічні, соціальні і медичні проблеми.

16.  Екотоксикологія: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] /В. В. Снітинський [та ін.]. - Херсон: Олді-плюс, 2011. - 327 с.: мал., табл. - Бібліогр.: с. 308-318. - Предм. покажч.: с. 319-323. - Дод.: с. 324-327.
У навчальному посібнику подані основи екотоксикології, її понятійний апарат і загальні підходи, питання токсикокінетики й токсикодинаміки екотоксикантів. Докладно висвітлені біогенні токсини, їхнє значення для живих організмів і функціональна роль у підтриманні стабільності природних екосистем, а також потреба збереження біорізноманіття, зокрема й отруйних видів. Викладені сучасні дані стосовно походження, поводження у довкіллі та небезпеки для людини техногенних екотоксикантів: хімічних елементів, отруйних сполук, стійких органічних забруднювачів, особливо шкідливих штучних хімічних канцерогенів.

17.  Загальна екологія та неоекологія: навч. посіб. для перепідготовки за спец. "Екологія та охорона навколиш. середовища" / О. І. Бондар [та ін.]; ДЗ "Державна екологічна академія". - Херсон: Олді-плюс; К.: ДЕА, 2011. - 164 с.: рис., табл. - Термінол. слов.: с. 153-162. - Бібліогр.: с. 163-164.

18.  Закономірності міграції техногенних радіонуклідів на меліоративних системах Чорнобильської зони відчуження: за результатами дослідж. 1986-2004 рр.: [монографія] / О. Л. Шевченко [та ін.]; голов. ред. В. А. Сташук; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т гідротехніки і меліорації НАН України, Наук.-інж. центр радіогідрогеоеколог. полігон. дослідж. - К.; Херсон: Олді-плюс, 2011. - 415 с., [1] арк. карт: рис., табл. - Текст укр., англ. - Бібліогр. наприкінці розд.
В монографії представлено ретроспективний аналіз перерозподілу техногенних радіонуклідів в абіотичних компонентах осушуваних ландшафтів ЗВ і ЗБ (О)В за період з 1986 по 2004 рік. Виділено основні антропогенні і природні чинники, що впливають на перерозподіл радіонуклідів на осушувальних системах; показано, що при збереженні звичайних механізмів мобілізації і абіогенної міграції радіонуклідів, кількісні джерела надходження радіонуклідів у поверхневі води каналів визначаються технічними особливостями і станом осушувальних систем, умовами водообміну та ступенем зволоження водозбору. Наведено підходи до обгрунтування водоохоронних заходів та визначення їх ефективності. Дане видання адресоване фахівцям у галузях гідрогеології, гідротехнічних меліорацій, радіоекології, екологічної безпеки, агроекології, а також  студентам природничих спеціальностей вищих закладів освіти.

19.  Козий Михаил  Степанович. Гистоморфологические особенности ихтиофауны Юга Украины: монография / М. С. Козий, И. М. Шерман. - Херсон: Гринь Д. С., 2011. - 323 с.: ил. - Библиогр.: с. 294-322.

20.  Ландшафтна екологія: навч. посіб. для перепідготовки. за спец. "Екологія та охорона навколишнього середовища" / О. І. Бондар [та ін.]; ДЗ "Державна екологічна академія". - К.: ДЕА; Херсон: Олді-плюс, 2011. - 176 с.: рис., табл. - Глосарій: с. 159-162. - Бібліогр.: с. 163-167. - Дод.: с. 168-175.
На основі об'єднання концепції сучасної екології та ландшафтознавства викладено основні теоретичні, методологічні та практичні положення ландшафтної екології. Розглянуті питання вертикальних ландшафтних територіальних структур, соціально-економічні функції геосистем та ландшафтно-екологічне прогнозування. Навчальний посібник адресований студентам спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища" та фахівцям у галузі екології.

21.  Моніторинг довкілля: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. М. Боголюбов [та ін.]; за ред. В. М. Боголюбова, Т. А. Сафранова. - Херсон: Грінь Д. С., 2011. - 529 с.: рис., табл. - Глосарій: с. 483-509. - Бібліогр.: с. 510-520. - Дод.: с. 521-528.
У даному підручнику грунтовно викладені теоретичні і практичні аспекти моніторингу, описані особливості організацій різних рівнів системи моніторингу довкілля, а також розглянуто сучасні методи і засоби моніторингових досліджень. Висвітлені методичні основи організації спостережень та проведення аналізу забруднення атмосфери, поверхневих, підземних та морських вод, грунтового покриву та геологічного середовища.

22.  Наукові засади формування екологічно чистих сировинних зон в межах Херсонської області: метод. рек. /М-во аграр. політики і продовольства України [та ін.]. - Херсон: Олді-плюс, 2011. - 38 с.: табл. - Дод.: с. 36-38.
У виданні представлено основні параметри та вимоги щодо формування екологічно безпечних чистих сировинних зон, придатних для вирощування сировини для виготовлення дитячого та дієтичного харчування.

23.  Починок Н. Т. Потомки солнечной материи / Н. Т. Починок; под ред. авт. - Херсон: Косарев С. И., 2011. – 260 с.: рис. - Библиогр.: с. 258.

24.  Техноекологія: навч. посіб. для підготовки спец. "Екологія та охорона навколишнього середовища"/ О. І. Бондар [та ін.]; за ред. В. М. Боголюбова; ДЗ "Державна екологічна академія". - К.: ДЕА; Херсон: Олді-плюс, 2011. - 314 с.: табл. - Бібліогр.: с. 311-312.

25.  Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета = Чистый город. Чистая река. Чистая планета: 3-й Міжнар. екол. форум, 17-18 листоп. 2011, м. Херсон: [зб. тез виступів] / Херсон. торг.-пром. палата [та ін.]. - Херсон: ХТПП, 2011. - 549 с.: табл., рис. - Тит. арк., обкл. та текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці окр. ст.

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829