Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Наука і освіта

Меню розділу

Наука і освіта

40. Актуальні проблеми спеціальної педагогіки та психології: всеукр. наук.-практ. конф., 18-19 берез. 2010 р., м. Херсон: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, Ін-т природознавства, каф. корекційної освіти; редкол.: С. Д. Яковлева (відп. ред.) [та ін.]. - Херсон: Вишемирський В.С., 2010. - 249 с.: рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику вміщені статті, що написані за матеріалами наукових доповідей, зроблених на Всеукраїнській науково-практичній конференції на базі інституту природознавства ХДУ 18-19 березня 2010 року.

41. Берман Виктор Петрович. Игра длиною в жизнь..., 1960-2010 / Виктор Берман; редкол.: Ю. И. Беляев [и др.]. - Херсон: Изд-во ХГУ, 2010. - 191 с.: фот.
Про Херсонський державний університет, спогади про цікавих людей вузу та про студентський ансамбль “Берізка”.

42. Вестник Херсонского национального технического университета. 2010, 1 (37) / Херсон. нац. техн. ун-т; редкол.: Ю. Н. Бардачев (гл. ред.) [и др.]. - Херсон: Изд-во ХНТУ,  - 2010. - 317, [4] с.: рис., табл. - Текст рус., укр. - Библиогр. в конце глав.
У даний випуск включені матеріали за розділами: фундаментальні, інженерні та гуманітарні науки.

43. Внесок спеціалізованої вченої ради Херсонського ДАУ з агрономічних спеціальностей в підготовку наукових кадрів України /Херсон. держ. аграр. ун-т; уклад. В. О.  Ушкаренко, А. В. Шепель. - Херсон: Колос, 2010. - 40 с. - (Історія університету; вип. 9).
У виданні наведено результати роботи спеціалізованої вченої ради Херсонського державного аграрного університету з 1973 року по сьогодення з агрономічних спеціальностей. Дане видання адресоване студентам, аспірантам та науковцям аграрного сектору.

44. Зубко Анатолій Миколайович. Теоретико-методичні засади підвищення кваліфікації педагогів у системі післядипломної освіти: монографія / Анатолій Зубко. - Херсон: РІПО, 2010. - 167 с.: рис. - Бібліогр.: с. 147-167.
У монографії проаналізовано особливості перепідготовки педагогів у системі післядипломної освіти; розглянуто модель організації навчального процесу в закладах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та запропоновано шляхи оптимізації управління в зазначених установах. Монографія адресована науковцям, менеджерам освіти, педагогам-практикам та іншим працівникам освітньої галузі.

45. Костяк Микола Михайлович. Державно-громадське управління освітою: для кер. загальноосвіт. навч. закл. / Микола Костяк, О. О. Морев; ред. О. В. Олексюк. - К.; Херсон: Просвіта, 2010. - 132 с.: рис. - Дод.: с. 85-127. - Бібліогр.: с. 128-130.

Кузьменко Василь Васильович. Вибрані наукові статті та фрагменти праць: у 2 ч. / Василь Кузьменко; Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. - Херсон: РІПО, 2010.
46. Ч. 1. - 280 с. : табл. - Бібліогр. в кінці ст.
47. Ч. 2. - 276 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.  
У книгах подано вибрані наукові статті та фрагменти праць, присвячені актуальним проблемам педагогіки та психології, зокрема питанням навчання і виховання підростаючого покоління, формування в учнів наукової картини світу в різні періоди становлення і розвитку вітчизняної школи. Видання адресоване науковцям, педагогам-практикам, студентам та керівникам освітньої галузі.

Магістерські студії: альманах /Херсон. держ. ун-т, наук.-метод. рада; редкол.: О. В. Мішуков (голов. ред.) та [ін.]. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2009 - Бібліогр. наприкінці ст.
48. Вип. 5. - 2010. - 151 с.  
49. Вип. 6. - 2010. - 186 с. 
Альманахи містять статті магістрантів Херсонського державного університету.

50. Методика подготовки и проведения коллективного творческого дела “Праздники в школе": [пособие] / Е. А. Сербина [и др.] ; под ред. А. А. Кияновского; Акад. пед. наук Украины, Лаб. гуманизации обучения и воспитания АПН Украины, Учеб.-воспитат. комплекс "Школа гуманит. труда" Херсон. обл. совета. - Херсон: Эльф, 2010. - 186 с. : схемы. - Библиогр.: с. 22.

51. Науково-педагогічна діяльність Є. П. Голобородько, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України: матеріали регіон. наук.-практ. конф., присвяч. 50 річчю діяльн. вченого-педагога, 24 верес. 2010 р., м. Херсон / Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів, каф. педагогіки і психології; редкол.: А. М. Зубко [та ін.]. - Херсон: РІПО, 2010. - 275 с. – Бібліогр. наприкінці ст.

52. Освіта Херсонщини: інформ.-аналіт. матеріали до серп. конф. пед. працівників  26 серп. 2010 р. / Херсон. облдержадмін., упр. освiти і науки; за заг. ред. Є. П. Кулькіної; уклад. М. Б. Кухарук [та ін.]. - Херсон: [б. в.], 2010. - 94 с.: граф., табл.

53. Панагушина Ольга Євгеніївна. Соціалізація дітей підліткового віку у діяльності молодіжних організацій: [монографія] / Ольга Панагушина. - Херсон: РІПО, 2010. - 247 с. - Бібліогр.: с. 188-217. - Дод.: с. 218-247.
Монографія присвячена дослідженню проблеми соціалізації дітей підліткового віку у діяльності молодіжних організацій. Автор осмислює стан, тенденції, перспективи розвитку і становлення молодіжних організацій в контексті їх впливу на соціалізацію юних. Представлені матеріали адресовані науковцям, аспірантам, працівникам системи освіти, соціальної сфери, інформаційно-видавничої галузі, студентам вищих навчальних закладів, молодіжним організаціям та широкому загалу читачів.

Педагогічний альманах: зб. наук. пр. / Південноукр. регіон. ін т післядиплом. освіти пед. кадрів; редкол.: В. В. Кузьменко (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон: РІПО, 2006. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.
54. Вип. 5. - 2010. - 297 с.: табл. 
55. Вип. 6. - 2010. - 285 с.: табл. 
56. Вип. 7. - 2010. - 291 с.: рис. 
57. Вип. 8. - 2010. - 291 с.: рис., табл. 
У збірниках наукових праць відомі дослідники, педагоги -практики загальноосвітніх навчально-виховних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II і III-IV рівнів акредитації висвітлюють теоретичні і прикладні аспекти модернізації сучасної освіти. Упровадження висвітлених на сторінках збірника наукових праць матеріалів сприятиме вирішенню різноманітних проблем сучасної загальноосвітньої та професійної школи. Видання адресоване науковцям і педагогам-практикам загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, працівникам інститутів післядипломної освіти.

58. Почуємо, зрозуміємо, допоможемо: підсумк. зб. наук. робіт студ. та магістрів Ін-ту психології, історії та соціол. Вип.2: Сучасні соціально-педагогічні процеси в Україні: тенденції, реалії, перспективи /Ін-т психологіїї, історії та соціол.; відп. ред. В. О. Одінцова, Н. С. Муценко. - Херсон: Вишемирський В. С., 2010 -  159 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
Збірник містить результати оригінальних наукових досліджень, у яких висвітлено основні підходи до розв'язання соціальних проблем в Україні. Представлені результати можуть бути використані науковцями, аспірантами, педагогами та студентами, а також реалізовані в практичній діяльності соціальних педагогів та працівників.

59. Рідей Наталія Михайлівна. Ступенева підготовка майбутніх екологів: теорія і практика: монографія / Наталія Рідей; за заг. ред. Д. О. Мельничука. - К.; Херсон: Олді-плюс, 2010. - 441, [117] с.: рис., табл. - Інтернет-ресурси, бібліогр.: с. 411-441. - Дод.: с. [442-558].
У монографії обгрунтовано теоретико-методологічні та практичні аспекти удосконалення ступеневої підготовки майбутніх екологів. Проаналізовано результативність підготовки майбутніх екологів за освітньо-кваліфікаційними рівнями в умовах експерименту. Запропоновано основні напрями формування, удосконалення системи ступеневої підготовки майбутніх екологів. Посібник адресований науковцям, аспірантам і студентам вищих навчальних закладів, спеціалістам і керівникам освітніх установ і організацій, а також всім, хто цікавиться проблемами підготовки висококваліфікованих фахівців в умовах освітньої євроінтеграції України до Зони європейської вищої освіти. 

60. У постійному науковому пошуку: (до ювілею В. В. Кузьменка) / Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів; упоряд. В. К. Сидоренко, Н. В. Слюсаренко, Л. А. Гончаренко. - Вид. 2-ге, допов. і перероб. - Херсон: РІПО, 2010. - 31 с.: портр. - (Ювіляри Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів; вип. 10).
Книга репрезентує інформацію про життєвий і творчий шлях доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри педагогіки і психології Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів В.В. Кузьменка та його науковий доробок. Видання адресоване науковцям-педагогам, викладачам, аспірантам, студентам педагогічних факультетів, освітянам та широкому загалу громадськості.

61. Федяєва Валентина Леонідівна. Сімейне виховання в історичній ретроспективі (друга половина XIX - XX століття): монографія / Валентина Федяєва; наук. ред. О. В. Сухомлинська; Херсон. держ. ун-т. - Херсон: РІПО, 2010. - 348 с. - Бібліогр.: с. 278-347.
У монографії на основі вивчення й узагальнення джерельної бази досліджено й розкрито особливості виховання дітей у сім’ї в Україні другої половини XIX  XX ст., показано залежність сімейного виховання від трансформацій у соціально економічному, ідеологічному, культурному житті країни. Видання адресоване науковим працівникам, докторантам, аспірантам, а також може бути корисними для вчителів, соціальних працівників, батьків, усіх, хто цікавиться проблемами сімейного виховання.

62. Філософія життя: (до 60-річчя з дня народж. А. М. Зубка) / упоряд. Л. А. Гончаренко, С. Ф. Одайник. - Херсон: РІПО, 2010. - 107 с.: фот. - Бібліогр.: с. 46-54.
У книзі подаються біографічні відомості про А.М. Зубка - заслуженого працівника освіти України, відмінника освіти України, дійсного члена Академії соціальних і педагогічних наук Росії, доктора філософії, професора кафедри менеджменту освіти, ректора Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів м. Херсона. Описана його трудова діяльність, що спрямована на розвиток освіти. Видання адресоване вчителям, науковцям та широкому загалу громадськості.

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 202122232425
26272829