Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Матеріали загального змісту

Меню розділу

Матеріали загального змісту

1. Актуальні проблеми практичної психології: прогр. II Міжнар. наук.- практ.конф., 22-23 квіт. 2010 р., м. Херсон / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, Ін-т психологіїї, історії та соціол., каф. практ. психології. - Херсон: [Вид-во ХДУ], 2010. - 35 с.

2. Комплексна система моніторингу та прогнозування соціальних виплат: метод. рек. / Центр перспект. соц. дослідж. М ва праці та соц. політики України та НАН України, Прогр. Europeaid ЄС в Україні; ред. С. В. Вишемирська. - К.: [б. в.]; Херсон: Вишемирський В.С., 2010. - 143 с. : рис., табл. - (Проект "Підтримка розробки середньострокової стратегії для поліпшення системи соціальних виплат"). - Бібліогр.: с. 117. - Дод.: с. 118-142. 
У рекомендаціях представлені методичні підходи до застосування "Комплексної системи моніторингу та прогнозування соціальних виплат", яка дозволить на рівні різних міністерств і відомств здійснювати моніторинг соціальних показників, розробляти сценарії середньо- та довгострокової стратегії в галузі соціальної політики, виконувати різного роду оцінку соціальних виплат тощо.

3. Моісеєнко Леонтій Леонідович.  Матеріалознавство та технологія матеріалів: основи теорії, лаб. практикум, індивід. завдання: навч. посіб. для курсантів і студ. /Леонтій Моісеєнко; Херсон. держ. мор. ін-т. - Херсон: Айлант, 2010. - 192 с.: рис., табл. - Дод.: с. 134-190. - Бібліогр.: с. 191.
У посібнику згідно з програмою однойменного курсу розглянуті основи теорії будови та властивостей металів і сплавів, особливості їх виробництва та способи обробки; наведені лабораторний практикум, індивідуальні контрольні завдання з методикою їх розв'язання, необхідні довідкові матеріали, тлумачний словник.

4. Молчанов Алім Олексійович. Мехатроніка: монографія / Алім Молчанов, А. К. Казанчан; за ред. А. К. Казанчана; Херсон. держ. мор. ін-т. - Херсон: Айлант, 2010. - 128 с. : рис. - Бібліогр.: с. 124-127.
Розглянуті передумови розвитку і перспективні області застосування мехатроніки, викладені основні принципи побудови, структура і принципи інтеграції мехатронних систем, наведені методи побудови і технічні характеристики сучасних мехатронних модулів і систем, розглянуті проблематика і сучасні методи інтелектуального керування в мехатроніці, концепція проектування мехатронних модулів і систем. Монографія адресована студентам технічних вузів, магістрантам і аспірантам, а також викладачам і практичним фахівцям в області мехатроніки.

5. Молчанов Алім Олексійович. Опір матеріалів: основи теорії, практикум і індивід. завдання: навч. посіб. для курсантів і студ. за скороч. прогр. навч. / Алім Молчанов, А. К. Казанчан, Ю. М. Кузнєцов;  Херсон. держ. мор. ін-т. - Херсон : Айлант, 2010. - 99 с.: рис., табл. - Дод.: с. 90-97. - Бібліогр.: с. 98.
Розглянуті відомості загального характеру з основних розрахунків конструкцій на міцність, що необхідні студентам не машинобудівних спеціальностей. Наведені завдання для самостійної роботи (виконання розрахунково-графічних робіт), питання для самоперевірки.

6. Молчанов Алім Олексійович. Теорія механізмів і машин та деталі машин. Основи проектування: основи теорії, індивід. завдання і метод. їх розв'зання: навч. посіб. для курсантів і студ. /Алім Молчанов, А. К. Казанчан; Херсон. держ. мор. ін-т. – Херсон : Айлант, 2010. - 144 с.: рис., табл. - Дод.: с. 132-137. - Термінол. слов.: с. 138-142. - Бібліогр.: с. 143. 
Книга призначена як навчальний посібник для курсантів і студентів машинобудівних навчальних закладів. Розглянуто основи розрахунку, проектування і конструювання механічних зубчатих передач і деталей, наведені приклади розрахунків і конструювання, необхідні довідкові матеріали, індивідуальні завдання з методикою їх розв’язання.

7. Психологічний тренінг у мистецтві, культурі, освіті: зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., [8-9 жовт. 2010 р.) м. Херсон] /Херсон. держ. ун-т, ф -т культури і мистецтв, каф. психології та педагогіки мистец. освіти; редкол.: М. Г. Левченко (голов. ред.) [та ін.]. - К. ; Херсон: Просвіта, 2010. - 254, [1] с.: рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.

8. Соціальна політика в умовах поглиблення соціальної нерівності в Україні: монографія / Центр персп. соц. дослідж. М ва праці та соц. політики України та НАН України. - К.: [б. в.]; Херсон: Вишемирський В.С., 2010. - 375 с.: рис., табл. - Бібліогр. наприкінці підрозд. - Дод.: с. 334-373.
Увазі читача пропонується монографія Центру перспективних соціальних досліджень, яка присвячена дослідженню детермінантів поглиблення соціальної нерівності в сучасному українському суспільстві та визначення ролі і можливостей соціальної політики як інстументу пом'якшення соціальної нерівності в умовах соціально-економічної кризи, визначено напрями та соціальні стратегії підтримки вразливих категорій населення, опрацьовано підходи щодо удосконалення системи соціальних послуг для осіб, що опинились в складних життєвих обставинах.

9. Тавровецька Наталія Іванівна. Становлення естетичних почуттів у процесі трансформації Я-образу особистості: монографія / Наталія Тавровецька; в авт. ред. - Херсон: Вишемирський В.С., 2010. - 187 с.: рис., табл. - Дод.: с. 164-169. - Бібліогр.: с. 170-187.
В монографії представлені результати теоретико-експериментального дослідження естетичних почуттів у структурі Я-образу. Особливу увагу приділено вивченню естетичних характеристик особистості: естетичного сприйняття, естетичних почуттів, естетичного відношення та естетичної потреби. У роботі представлені власні розробки методів діагностики естетичних почуттів, програма соціально-психологічного тренінгу, спрямованого на гармонійний розвиток Я-образу через актуалізацію естетичних почуттів.

10. Телефонний довідник.  Т.1: Телефони підприємств і організацій. Телефони приватних абонентів [А-Л]. / Укртелеком; ред. В. С. Гайдук. - Херсон: ХМД, 2010 – 479 с.   

11. Херсон: регіон. щоріч. інформ. довід.  2010, вип. 8: довід. уклад. станом на 10.01.2010 / упоряд. С. Сканцева та ін. – Херсон: Золоті сторінки, 2010. - 376 с.: іл.
В даний випуск довідника включені короткі інформації про всі установи і організації обласного центру тощо.

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829